Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

155. Principgodkendelse af om- og tilbygning af Vestergade 15b og 17 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-12 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Principgodkendelse af om- og tilbygning af Vestergade 15b og 17 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Ejeren af ejendommene Vestergade 15b og 17 i Herning, har ladet udarbejde et skitseforslag på om- og tilbygning af de to forhuse mod Vestergade og ansøger hermed om principgodkendelse af projektet.


Projektet er i strid med gældende kommuneplanramme 11.C28 og lokalplan 13.C5.1, som ejendommene er omfattet af. Der skal derfor udarbejdes tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan for ejendommene, hvis projektet skal nyde fremme.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om principgodkendelse af om- og tilbygning af ejendommene Vestergade 15b og 17 i Herning – matrikelnumrene 1143c og 1137 Herning Bygrunde.
 
De to ejendomme ligger i rækken af forhuse på Vestergades sydside. Mod syd grænser matriklerne op til et stort fælles parkeringsareal. Ejendommene anvendes i dag til radiobutik i stueetagen med tilhørende værksted på 1. sal i nr. 17. De resterende etager anvendes til boliger, henholdsvis 2. sal i nr. 17 og 1. sal i nr. 15b.
Nr. 15b er opført i 1900 og er i Herning Kommuneatlas registreret med en bevaringsværdi på 6, mens nr. 17 er opført i 1983 og ikke anført med en bevaringsværdi.
Der går en tinglyst sti over matrikelnummer 1143c mellem Vestergade og de bagvedliggende gårdarealer. Ejendommene 15b, 17 og 19 har fælles asfaltbelagt baggård/p-areal bag forhusene. Adgang til p-arealet er gennem en port på ejendommen Vestergade 19.

 

Planmæssige forhold:
Ejendommene er omfattet af kommuneplanramme 11.C28, der giver mulighed for bebyggelse i op til 3 etager og 12 meter i højden på de pågældende ejendomme. 
De to ejendomme er ligeledes omfattet af lokalplan 13.C5.1 for et område til blandet bymæssige formål i karréen Fredensgade, Dalgas Allé, Lykkesvej og Vestergade.

I lokalplanen er anvendelsen af ejendommene fastsat til beboelse, butikker, kulturelle formål, restaurationsformål, liberale erhverv og offentlige formål.
Ny bebyggelse skal opføres i en facadebyggelinje langs Vestergade i op til 2½ etager og med en højde på max 12 meter.

Der er krav om opholdsareal svarende til 50 % af boligetagearealet og 10 % af erhvervsetagearealet. Og der er krav om 1 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv.

Endvidere skal tage på bygninger i randbebyggelsen udføres som saddeltage, og bygningernes facader skal udføres med en fast fagdeling, hvor vinduer og døre adskilles af mur; og ved anvendelse af flere ejendomme til samme formål, skal de enkelte ejendommes facader markere sig som selvstændige bygninger.

 

Projekt:
Den ønskede ombygning består i at bevare Vestergade 17 i tre etager med tagterasse, mens Vestergade 15b fjernes, og der opføres ny bygning i tre etager samt en tilbagetrukket tagetage. Der ønskes altså i alt fire etager. De to ejendomme ønskes opført med en fælles facade mod Vestergade. Den ønskede anvendelse af ejendommene er fortsat radioforretning med tilhørende værksted, der flyttes fra 1. sal til stueetagen. Dermed vil der blive mulighed for boliger på 1. til 3. sal.
I forbindelse med tilbygningen ønskes den nuværende stiforbindelse fra Vestergade til p-arealet i gården bagved flyttet til andet sted i karréen.

 

Forvaltningens vurdering:

Det ansøgte projekt er i strid med gældende kommuneplanramme og lokalplan, hvad angår bygningshøjde, etageantal, tagudformning og facadeinddeling. Endvidere er flytning af en stiforbindelse mellem Vestergade og de bagvedliggende gårdarealer henover matrikelnummer 1143c i strid med gældende lokalplan. Der skal derfor udarbejdes tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan, hvis projektet skal nyde fremme.

 

Forvaltningen vurderer, at til- og ombygning af Vestergade 15b og 17 vil have en positiv visuel indvirkning på såvel de to ejendomme som gadebilledet i Vestergade. Der bør dog arbejdes med krav til udformning af facaden mod Vestergade i en eventuel ny lokalplan. Det vurderes, at 3 etager med mulighed for en fjerde etage som tilbagetrukket penthouse eller tagterrasse vil være passende skala for en fremtidig bebyggelse i den østlige ende af Vestergade omkring de to ejendomme.

Da projektet vil forhøje det samlede etageareal, vil der blive stillet krav til flere p-pladser. Der vil endvidere skulle arbejdes med udlæg og udformning af  opholdsarealer til såvel boliger som erhverv, hvilket ikke er løst i dag på trods af kravet i gældende lokalplan.

 

Det anbefales, at hele strækningen mellem Fredensgade og Lykkesvej, syd for Vestergade, indarbejdes i en ny lokalplan. Lokalplanområdet kan med fordel også omfatte det område omkring Codanhus, hvor der med principgokendelse på BYP d. 5. marts 2012 blev godkendt igangsættelse af en lokalplan.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principielt godkender det ansøgte projekt som udgangspunkt for igangsættelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan for området
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Der skal udarbejdes lokalplanforslag for hele det beskrevne område, hvori det ansøgte projekt indgår.

Bilag

  • Ansøgning om principgodkendelse - Vestergade 15-17
  • Lokalplanområde ved Vestergade og Fredensgade (kortbilag)