Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

158. Herning Park Camping

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Herning Park Camping

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Schwabe-Hansen, Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 13. august 2012, pkt. 164. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede punktet den 20. august 2012, pkt. 324, hvor sagen blev udsat. 

 

Forpagteren af Herning Park Camping har opsagt sin forpagtningsaftale pr. 15. oktober 2012. Der er efterfølgende indgået aftale med en ny forpagter gældende frem til den 1. oktober 2013 med mulighed for forlængelse frem mod et eventuelt salg af pladsen. Den nye aftale var ikke indgået, da sagen sidst var forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan for pladsen med henblik på salg til investor, der kan udvikle pladsen med henblik på fortsat campingplads i Herning by.

Sagsfremstilling

Som et led i udviklingen og fastlæggelse af niveauet for campering i Herning Kommune besluttede Byplanudvalget på sit møde den 6. august 2012, pkt. 119, at der udarbejdes ny lokalplan for udvidelse og omlægning af pladsen i det omfang den kommende nye kommuneplan åbner mulighed herfor. Det blev ligeledes besluttet, at der bør etableres en autocamperplads, og at erhvervsarealet vest for pladsen samt rastepladsen inddrages i campingpladsens fremtidige areal.  

 

Herning Park Camping, der har 2 stjerner, er en mindre og utidssvarende campingplads med 74 enheder, som alle er forholdsvis små enheder, set i forhold til nutidens campingvogne m.m. Pladsen har gennem tiden været drevet af forskellige forpagtere, og er etableret af kommunen en gang i 1960´erne, hvor kravene til faciliteter og service på pladsen var en anden end i dag. Campingrådet anbefaler, at der på moderne pladser, for at opnå en tilstrækkelig økonomi, skal kunne etableres omkring 250 enheder samtidig med, at der på pladsen skal være et vist serviceniveau for at kunne tiltrække turister. Det vurderes, at der kan etableres op til 200 enheder ved at udvide pladsen med naboarealerne som beskrevet.
 
Tidligere forpagter, der har boet i en mindre (utidssvarende) bolig på campingpladsen, har ikke haft de bedste økonomiske vilkår for at drive pladsen, som kun har udvist et beskedent overskud. Lejeindtægten på 60.000 kr./år har for kommunen ikke kunnet dække de faktiske omkostninger. Belægningsprocenten er, i forbindelse med enkelte events og koncerter i Boxen m.m., i orden, men i dagligdagen er brugerne af campingpladsen primært håndværkere og kort- eller langtidscampister. Det største aktiv på pladsen er, jfr. forpagteren, de 10 campinghytter, hvoraf de fire er af ældre dato. De øvrige er ikke nye, men i en lidt bedre stand. Ingen er dog med toilet og bad. Ud over en enkelt ældre servicebygning med obligatoriske toiletter og badefaciliteter, køkken m.m findes der på pladsen ikke andre faciliteter, som kan bidrage til, at der trækkes flere campister til pladsen.  

 

Da pladsen og boligen er meget nedslidt, trænger pladsen generelt til en opgradering og eventuel nyindretning. Der findes heller ikke en legeplads på campingpladsen, og adgangsvejen ind over p-arealer til Herning Fremad og Fodboldeksperimentariet er ikke optimal, da pladsen ligger noget "gemt" for besøgende. Senest har kommunen i 2010 og 2011 bl.a. måttet renovere varmeanlægget i servicebygningen, og har måttet opsætte nye strømbokse på de enkelte enheder, da de gamle anlæg var helt slidt ned.
 
Hvis pladsen skal opgraderes til et mellemniveau i forhold til antal stjerner, vurderes det, at der skal investeres et stort millionbeløb.  
 
Værdierne på campingpladsen er primært den gamle teglværkssø, som ligger centralt på pladsen, og de gamle træer, som giver pladsen et hyggeligt og intimt udtryk. Vest for den nuværende afgrænsning af campingpladsen er der ubebyggede arealer, som med fordel vil kunne indgå i en ny og forbedret campingplads (se vedlagte bilag). Samtidig ligger der ud mod Ringkøbingvej en rasteplads, hvorfra der er adgang til søen.

 

Da infrastrukturen og indfaldsvejen til Herning er flyttet til motorvejen, motortrafikvejen syd om byen samt til forlængelsen af Dr. Boulevard, er der ikke længere et naturligt flow forbi campingpladsen. Derfor vurderer forvaltningen, at parkarealet og rastepladsen med fordel kan integreres i en ny forbedret campingplads. Det vil samtidig betyde, at der kan skabes en langt mere synlig og naturlig indgang til campingpladsen, som dermed bliver lettere at finde for de besøgende.
 
Det er forvaltningens vurdering, at drift af Herning Park Camping ikke er nogen kommunal kerneopgave. Forvaltningen anbefaler, at campingpladsen i stedet sælges til en privat investor, som i forbindelse med købet pålægges at opdatere og forbedre pladsen med krav om faciliteter, antal stjerner, udbygningshastighed af pladsen m.m., så der i Herning også kan tilbydes campering, som et tilbud for besøgende, messegæster m.fl.  
 
Et eventuelt salg af den nuværende Herning Park Camping, med mulighed for udvidelse samt etablering af ny adgang, vil forudsætte, at der udarbejdes en lokalplan, som definerer rammerne for den fremtidige brug af området til campering, herunder evt. også en sektion til autocampere, som i dag ikke findes i Herning Kommune.

 

Den vestlige del af området er udlagt i en lokalplan til erhvervsformål. Området indarbejdes i det kommende forslag til ny kommuneplan til rekreativt område, hvor der kan etableres campingplads. Muligheden for at sælge arealet til erhvervsformål bortfalder så. Hele det areal, der foreslåes til campingplads, er ejet af Herning Kommune.

 

En lokalplan kan vedtages i forbindelse med kommuneplanen, herefter udbud og salg med overtagelse i efteråret 2013.

 

Det er lykkedes administrationen at indgå ny forpagtningsaftale gældende fra 15. oktober 2012 frem til 1. oktober 2013 med mulighed for forlængelse. Den nye forpagter er kendt med pladsen og campingbranchen. For at få det til at lykkedes, er det aftalt, at forpagtningsafgiften udgør 45.000 kr.

 

Udgiften for driften af pladsen kan, med en fordelagtig aftale, afholdes indenfor det ordinære driftsbudget, serviceområde 04, grønne områder.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at Herning Kommune driver pladsen frem til et eventuelt salg. Samtidig anbefales det, at pladsen sælges sammen med tilgrænsende arealer, med henblik på udvikling af en fornyet campingplads efter udvidelse og i overensstemmelse med en ny lokalplan for området, som samtidig sikrer de naturmæssige værdier i form af gamle og større træer samt selve teglværkssøen, som vurderes at blive et aktiv også i udvikling af en ny campingplads i området.

 

Byplanudvalget har i forbindelse med behandling af sagen den 6. august 2012, pkt. 119, anbefalet Økomomi- og Erhvervsudvalget, at der udarbejdes ny lokalplan.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 5. november 2012, pkt. 198:

at den nye forpagtningsaftale tages til efterretning,

 

at campingpladsen holdes åben frem til forventet salg.Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2012, pkt. 198:

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker en status i sagen efter sommerferien 2013, med henblik på vurdering af fortsat finansiering af driften.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning. 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Oversigtskort lokalplanområde
  • Kort over campingpladsen