Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

154. Endelig vedtagelse af lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndterring ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndterring ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 28. august 2012, punkt 222,  forslag til lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum.

 

Forslag til lokalplan 09.T1.1 har været i offentlig høring fra den 5. september 2012 til den 31. oktober 2012. Det er ikke kommet indsigelser men der er kommet én bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for at private og offentlige virksomheder inden for virksomhedsklasse 4, 5, 6 og 7 kan etablere sig i lokalplanområdet. Området er primært udlagt til transporttunge virksomheder, der har brug for plads og arealer til oplag. Der kan opføres bygninger i området til virksomhedernes drift med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 10.  

 

Lokalplanområdet har et areal på ca. 10,6 ha. og der er i lokalplanforslaget lagt vægt på at bevare den eksisterende karaktergivende beplantning i området. Lokalplanforslaget stiller krav til beplantningsbælter, så der sker en afskærmning af området mod veje og det åben land.  

 

På en del af arealet, hvor der tidligere har været produktionsskole, er der registret fredskov. I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen fået en henvendelse fra Naturstyrelsen som bemærker, at der er fredskov på en del af området samt at realisering af lokalplanen inden for området med fredskov medfører at Herning Kommune skal etablere erstatningsskov et andet sted i kommunen. Det er Forvaltningens vurdering, at det i forbindelse med den løbende ny plantning af skov, også vil være muligt at finde et egnet areal til erstatningsskov, indenfor en kort årrrække.

 

I forbindelse med nærværende lokalplan skal der plantes ca. 1 ha erstatningsskov. Der vil efterfølgende blive forelagt sag vedr. salg af ejendommen. I den forbindelse forventes det, at en del af slagsproveuet vil blive foreslået afsat til genplantnng af fredsskovsarealet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.