Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

156. Mindegade 4, Herning - Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Sagsnr.: 02.34.02-P19-520-12 Sagsbehandler: Jan B. Nielsen  

Mindegade 4, Herning - Nedrivning af bevaringsværdig bygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Der er ansøgt om nedrivning af ejendommen Mindegade 4, Herning.
 
Bygningens bevaringsværdi er 5 – middel.


Bygningen anvendes som bolig. Arealet hvor bygningen er beliggende ønskes sammenlagt med nuværende parkeringsareal og anvendt som sådan.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har besigtiget ejendommen med det formål at give en samlet vurdering af bygningens bevaringsværdi.
 
Mindegade 4 er opført i 1897 og er et byhus i 1½ etage med kælder. Huset fremstår højst sandsynligt i sin oprindelige form i facadeopbygning og ornamentik og er et fint eksempel for sin type og tid. Der er dog isat nye vinduer, dør og ovenlysvinduer. Huset er i sig selv ikke af høj arkitektonisk værdi, men harmonerer med sine omgivelser i husrækken på Mindegades vestside. Husets bevaringsværdi er 5 – middel.
 
Ved nedrivning af huset med henblik på fremtidig anvendelse til parkeringsareal, vil der opstå et hul i det ellers harmoniske gadebillede. Der bør i den forbindelse stilles krav om en afgrænsning af matriklen mod Mindegade i form af en mur, smedejernsgitter, et træ el.lign. for at fastholde gaderummets urbane karakter. Endvidere bør det sikres, at gavlen på ejendommen Mindegade 2 retableres, så denne fremstår så tæt på husets oprindelige, originale udtryk som muligt. Der bør indgås dialog med Herning Kommune om disse anbefalinger.
 
Ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.
 
Det er forvaltningens vurdering ud fra en arkitektonisk vurdering at bygningen kan undværes i gadebilledet på vilkår af
 
at der indledes en dialog med Herning Kommune omkring

  • etablering af afgrænsning i form af en mur, smedejernsgitter, et træ el.lign.

  • reetablering af gavlen på ejendommen Mindegade 2 mod Mindegade

  • indretning af parkeringsarealet

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles tilladelse til nedrivning af ejendommen på de af forvaltningen stillede vilkår

 

at forvaltningen bemyndiges hertil.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Der meddeles afslag på ansøgning om nedrivning, da formålet med lokalplanen er at der opføres en sammenhængende randbebyggelse i skel mod vej.

Bilag

  • Vedr. matr.nr. 741 Herning Bygrunde
  • Høring i fm ansøgning om nedrivning af Mindegade 4 Herning