Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

151. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 12.E2.2 for Erhvervsområde ved Golfvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 12.E2.2 for Erhvervsområde ved Golfvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Lokalplanforslaget er indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2013-24. Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2013-24.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter et ca. 19.000 m² areal beliggende i den østlige del af Herning, nord for Golfvej, og nord for Herning Centret.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at anvende området til detailhandel i form af én udvalgsvarerbutik med en minimumsstørrelse på 2000 m² og en maksimumsstørrelse på 5000 m².

 

Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder. I delområde I kan der opføres bebyggelse og etableres parkering. Delområde II er udlagt til nedsivning af overfladevand fra tage samt spredt beplantning og delområde III er udlagt til Herningsholm å og slyngning af åen.

 

Der er i lokalplanforslaget taget højde for at området ligger tæt på Herning Vands drikkevandsboringer, og at der ligger et 25 meters fredningsbælte omkring hver boring hvor der ikke kan etableres anlæg, samt at lokalplanområdet ligger inden for en 300 meters beskyttelseszone, hvor der ikke må ske nedsivning til grundvandet.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en kommende bygherre kan have et ønske om skiltning over den maksimale bygningshøjde på 10 meter, for at komme op i niveau med de omkringliggende butikker. Derfor er det indarbejdet i lokalplanforslaget, at indgangspartier, skorstene, antenner og lignende kan have en større højde.

 

Skiltning kan efter lokalforslaget ske på bygningen over indgangspartier og lignende, dog kun på bygningen og ikke på taget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.E2.2 for Erhvervsområde ved Golfvej i Herning til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt dog således, at der i delområde II mod vest og nord skal etableres høj tæt beplantning.
Da der i lokalplanforslaget er en forholdsvis stor reduktion i det landskabelige udlæg, ønskes der, som forudsætning for ibrugtagning, en kvalitativ opgradering af åens forløb.

Bilag

  • Lokalplanforslag 12.E12.2