Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

150. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind udlægger et område mellem Messevejen og Vejlevej til erhverv og offentlige formål.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for ny anvendelse af den eksisterende bygning på Vejlevej 1 og for at sikre en tidssvarende planlægning for den ubebyggede grund på Vejlevej 3.

 

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 21. maj 2012, at der kunne udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for at give mulighed for at indrette den eksisterende bygning på Vejlevej 1 i Lind til "Sundhedshus". For at skabe en sammenhængende planlægning for området omfatter planforslagene også den ubebyggede grund på Vejlevej 3.

 

Forslag til lokalplan 61.E7.1 giver mulighed for at placere erhverv i miljøklasse 1 - 3 i området.Det vil sige virksomheder, der kun giver anledning til ubetydelig eller mindre pavirkning af omgivelserne i forhold til støj og lignende. Da lokalplanen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, må der kun placeres virksomheder, der ikke er en trussel mod grundvandet. Det vil sige mindre engrosvirksomheder uden tung trafik, samt kontor- og servicevirksomheder, liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Bebyggelse må opføres i 2 etager og 10 meter og med en bebyggelsesprocent på 40 %. For at skabe en sammenhængende planlægning for området langs Messevejen bestemmer lokalplanforslaget, at bebyggelse skal opføres indenfor de udlagte byggefelter og placeres i facadebyggelinjen mod Messevejen. For at tilpasse ny bebyggelse til området skal facaderne være sorte eller hvide og skiltning skal være ensfarvet med samme farve på hver enkelt bygning.

 

Lokalplanområdet har vejadgang fra en fælles overkørsel til Vejlevej. Der er udlagt arelaer til adgang og parkering langs Vejlevej, så parkeringsarealerne kommer til at ligge bag bygningerne i forhold til den primære facade langs Messevejen. For at fremme Herning Kommunes målsætninger som cykelby indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der skal etableres en overdækket cykelparkeringsplads pr. 50 m2 erhervsareal.

 

Herning Byråd har i efteråret 2012 vedtaget en lokalplan for 61.E3.1 for Erhvervsområdet Industriparken i Lind. Denne lokalplan indeholder bestemmelser om, at der skal plantes grupper af lindetræer på den vestlige side af Messevejen. For at få en sammenhængende grøn forskønnelse af Messevejen, der er indfaldsvej til Lind, er der i lokalplanforslaget beskrevet, hvordan denne beplantingsstruktur skal videreføres på den østlige side af Messevejen. Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om, at parkerings- og opholdsarealer skal indrammes af bøgehæk og at der mod skel skal udlægges græsarealer som en grøn ramme omkring området.

 

For at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanens rammer og lokalplan 61.E7.1 er der udarbejdet tillæg nr 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, som udlægger et nyt rammeområde 61.E7 for erhverv langs Messevejen i Lind. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillægget behandles i en særskilt sag.

 

Det bemærkes, at lokalplanen ikke kan vedtages endeligt, før Herning Kommuneplan2013-2024 er vedtaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Lokalplanforslag 61.E7.1 til foreløbig vedtagelse