Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

149. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 i forbindelse med forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde på Vejlevej 1 - 3 i Lind.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 1 - 3.

 

Da området er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland må der ikke placeres virksomheder, der kan være en trussel for grundvandsressourcen.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 21. maj 2012, pkt. 78, at der kunne udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg for at give mulighed for at indrette den eksisterende bygning på Vejlevej 1 i Lind til "Sundhedshus". For at skabe en sammenhængende planlægning for området, omfatter planforslagene også den ubebyggede grund på Vejlevej 3.

 

Området er i dag beliggende i kommuneplanramme 61.E5 - Erhvervsområde langs Messevejen. Indenfor rammeområde 61.E5 er der mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 2 - 3, det vil sige virksomheder og anlæg, der kun påvirker omgivelserne i mindre eller ringe grad.

 

For at give mulighed for at etablere servicevirksomheder og liberale erhverv i miljøklasse 1 - 3 er der udlagt et nyt rammeområde 61.E7 - Erhvervsområde langs Messevejen i Lind. Da der er et boligområde øst for rammeområde 61.E7 er det hensigtsmæssigt også at give mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 1, da generne for boligområdet dermed kan minimeres.

 

Rammeområde 61.E7 er i forhold til grundvandsbeskyttelse udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomt indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk.

 

For at beskytte grundvandsressourcen må der derfor kun placeres virksomheder, der ikke er en trussel mod grundvandet, det vil sige mindre engrosvirksomheder uden tung trafik samt kontor - og servicevirksomheder, liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Dermed giver den nye planlægning for området en bedre beskyttelse af grundvandsressourcen end den eksisterende planlægning for området.

 

Det bemærkes, at tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 ikke kan vedtages før kommuneplanen er vedtaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Tillæg nr 1 Herning Kommuneplan 2013 - 2024