Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

157. Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-12 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen, Birgitte Ejbye

Sagsresume

Herning Byråd godkendte i maj 2012 "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan".
 
I henhold til byfornyelsesstrategien er der i efteråret 2012 gennemført ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den vestlige del af Herning Kommune .
 
Der er kommet i alt 8 ansøgninger, som er behandlet af forvaltningen og fremstillet nedenfor.

Sagsfremstilling

I henhold til byfornyelsesstrategien skal bygningsfornyelsesmidlerne fordeles generelt efter geografisk inddeling af kommunen. Der er således gennemført ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i 2012 i den vestlige del af Herning Kommune, som blandt andet omfatter Vildbjerg, Snejbjerg, Sørvad, Vind, Timring, Haunstrup, Ørnhøj og Skibbild-Nøvling.

 

I henhold til strategien vil der blive gennemført ansøgningsrunder til bygningsfornyelse i den resterende del af kommunen i henholdsvis 2013, 2014 og 2015.  

 

Ansøgningsrunden i den vestlige del af Herning Kommune blev annonceret medio august og medio september med ansøgningsfrist den 8. oktober 2012. Der er afholdt infomøde i Vildbjerg i september 2012, hvor interesserede har haft mulighed for at høre nærmere om kriterierne og mulighederne for at søge støtte.
 
Kriterier
Med denne ansøgningsrunde kan der ydes støtte til ejendomme, der primært anvendes til boligformål, og der kan også ydes støtte til istandsættelse af forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter.  

 

Der kan kun tildeles støtte til ejendommens klimaskærm: 

 

  • nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse heraf,

  • istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele som f.eks. trapper, mure og skorstene,

  • fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse heraf.

 
For at komme i betragtning skal ejendommen være opført før 1950.
 
Det er en forudsætning, at der ikke er sundhedsfare eller risiko for sammenstyrtning i ejendommene, eller at disse forhold fjernes i forbindelse med istandsættelse af klimaskærmen.
 
Endvidere skal ejer- og andelsboliger være beboet af ejer.  

Støtten skal sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller højnes, og der stilles derfor krav til udførelse og materialer.
 
Ansøgninger
Der er kommet i alt 8 ansøgninger. Forvaltningen har vurderet hver af de 8 ansøgninger og redegjort herfor med anbefalinger (se bilag 1).
 
Det anbefales at 5 af de i alt 8 indkomne ansøgninger meddeles tilsagn om støtte. Det anbefales at ansøgeren, Hermodsvej 1, indhenter nyt tilbud og derefter evt. gives tilsagn om støtte. Ansøgningerne fra Stenbjergparken 6 og Jyllandsgade 40 opfylder ikke byfornyelseslovens krav til tildeling af støtte, da istandsættelsen ikke må påbegyndes, før der er meddelt ejeren skriftligt tilsagn om støtte, ligesom istandsættelsen skal bevare eller højne husets oprindelige arkitektoniske udtryk.
 
Byfornyelsesloven giver mulighed for at give op til 25 % af istandsættelsessummen i tilskud til bygningsfornyelse af ikke bevaringsværdige ejendomme og op til 33 % af istandsættelsessummen i tilskud til bygningsfornyelse af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4.

 
Forvaltningen foreslår, at der tildeles maksimal støtte i henhold til ovennævnte.

 

Ejendom
Samlet overslag
Anbefalet maks støtte
Romvigvej 11, Vildbjerg
 155.125,00 kr.
51.192,00 kr.
Lysgårdvej 25, Vildbjerg
 216.500,00 kr.
71.445,00 kr.
Hermodsvej 1, Skibbild
 217.703.75 kr.
 Bør indhente nyt tilbud
Røjkjærvej 21, Vind
 573.862,50 kr.
143.466,00
Holstebrovej 1, Vind
    87.500,00 kr.
28.875,00 kr.
Horslundvej 8, Sørvad
 369.000,00 kr.
37.563,00 kr.
Stensbjergparken 6, Herning
    50.000,00 kr.
Ikke tilsagn om støtte
Jyllandsgade 40, Vildbjerg
 280.000,00 kr.
Ikke tilsagn om støtte
 
 
 
 Ialt (inkl. moms)
1.949.691,25 kr.
332.541,00 kr.

 

 

Økonomi
Der er ansøgt for en samlet istandsættelsessum på 1.949.691,25 kr. Det anbefales, at der meddeles tilsagn om støtte til de 5 ansøgere på i alt op til 332.541,00 kr. i henhold til regninger.
 
Der er på SO 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015087, afsat 1.858.000 kr. til bygningsfornyelse i perioden 2012-2015, hvoraf staten giver 50 % i refusion. Tilsagnet på op til 332.541 kr. afholdes deraf.
 
De resterende midler til bygningsfornyelse, stednr. 015087, forventes overført til 2013, hvor der i henhold til byfornyelsesstrategien skal gennemføres en tilsvarende ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den sydlige del af kommunen. 


Bygningsfornyelse 2013
I henhold til byfornyelsesstrategien skal der gennemføres ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den sydlige del af Herning Kommune i 2013. Forvaltningen foreslår, at ansøgningsrunden annonceres ultimo 2012 med ansøgningsfrist ultimo februar 2013.
 
Det forslås desuden, at ansøgningsrunden sker på baggrund af de samme kriterier som ansøgningsrunden i 2012 (se ovenfor).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles tilsagn om støtte på i alt op til 332.541 kr. til de 5 ansøgere som anbefalet

 

at ansøger, Hermodsvej 1, Skibbild, 7480 Vildbjerg, indhenter nyt tilbud i henhold til anbefalingen, og derefter gives et evt. tilsagn om støtte administrativt

 

at der gennemføres ny ansøgningsrunde i den sydlige del af Herning Kommune, jf. byfornyelsesstrategien, med ansøgningsfrist ultimo februar 2013
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - behandling af ansøgninger
  • Bilag 2 Stenbjergparken 6_Følgebrev
  • Bilag 3 Jyllandsgade 40_Følgebrev