Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

63. Opfølgning på budgetmål 2017 på Byplanudvalgets område

Sagsnr.: 00.32.10-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Opfølgning på budgetmål 2017 på Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2017 har forvaltningen udarbejdet opfølgning på de polistike årsmål for 2017 på serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

Sagsfremstilling

Der er foretaget målopfølgning for serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

 

Det kan herudfra konkluderes, at målet er opfyldt.

 

Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive indarbejdet i kommunens samlede regnskab for 2017.

Det bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning for 2017 på Byplanudvalgets område bliver behandlet i en særskilt sag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at opfølgningen på de politiske årsmål for 2017 godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • BYP 03 - Målopfølgning 2017