Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

56. Ny planlægning for boliger på "Møllegrunden" - Danasvej

Sagsnr.: 01.02.05-P20-1-18 Sagsbehandler: Marius Reese  

Ny planlægning for boliger på "Møllegrunden" - Danasvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har modtaget henvendelse om ny planlægning på den grund, som gennem mange år har huset Herning Ny Mølle ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning centrum. Ansøger ønsker at opføre en boligbebyggelse, som kun delvist er i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området. Projektet forudsætter derfor at der gennemføres ny lokalplan.

Sagsfremstilling

"Møllegrunden" er omfattet af en lokalplan, som er vedtaget af Byrådet i 2008. Den gældende lokalplan giver mulighed for en større samlet boligbebyggelse i op til 11 etager, i en mindre del af området, som wr en karrébebyggelse langs Møllegade, Danasvej og Møllevænget.

 

Der har ikke været drevet møllerivirksomhed på ejendommen i mange år, og de seneste år har ejendommen været anvendt til detailhandel og lager. Ejendommen er i dag præget af forfald.

 

Med det nye ansøgte projekt ønsker bygherren at nedsætte udnyttelsen af grunden i forhold til den gældende lokalplan, årsagen hertil er først og fremmest at det ikke er økonomisk realistisk at etablere en parkeringskælder, som kan opfylde kravet til parkering ved en fuld udnyttelse af byggemulighederne.  I stedet ønsker bygherren at etablere parkering på terræn, men dog opretholde muligheden for en parkeringskælder i en ny planlægning for ejendommen, også selvom det ikke er hensigten at etablere parkeringskælderen i første etape af byggeriet.

 

Det nye projekt adskiller sig fra den gældende lokalplan ved, at den højest mulige bebyggelse i op til 11 etager, ikke placeres hvor den nuværende silo er placeret, men i stedet placeres på hjørnet af Danasvej og Møllegade, hvor etagehøjden ønskes hævet fra 6 til 11 etager. Bebyggelsen ønskes i øvrigt opført som randbebyggelse langs Møllegade og Møllevænget, og afsluttes langs Danasvej med et haveanlæg.

 

Bebyggelsen ved Danasvej og Møllevænget tænkes opført i 3 etager, med kørende adgang til den nye bebyggelse fra Møllevæget, som det også er tilfældet i den gældende lokalplan. Bebyggelse langs Møllegade tænkes som nævnt opført i 11 etager på hjørnet mod syd, men således at højden gradvist aftrappes til 5 etager mod nord, som overgang til villabebyggelsen langs Møllegade. De steder hvor etageantallet trappes ned, tænkes etableret tagterrasse. Tagterrasser regnes i byggeloven for en etage, selom de ikke medregnes i etagearealet. Samlet giver altaner, tagterraser og opholdsarealer på terræn et fint og anvendelligt friareal til bebyggeslen.

 

Ansøger har udarbejdet et volumenstudie og skyggediagram, som viser bebyggelsen og skyggekast fra bebyggelsen på udvalgte tidspunkter af året. Af dette fremgår det, at særligt bebyggelsen i 11 etager kaster en markant skygge på Møllegade og bebyggelsen på østsiden af gaden i de sene eftermiddags- og aftentimer om sommeren. Det kan overvejes at reducere etageantallet til f.eks. 9 etager for at begrænse skyggegener på nabobebyggelse.

 

I volumenstudiet er der ikke nærmere redegjor tfor arkitektur og frialernes udformning og disponering. De rer dog medsendt referancer fra byggerier, for så vidt angår materialer og arkitektoniks fremtræden, som indikerer et byggeri i moderne tidløs arkitektur i solide materialer som f.eks. tegl og tombak.

 

Det er planafdelingens vurdering, at projektet kan tilføre grunden og denne del af bymidten en tiltrængt fornyelse, med et projeket i god og gedigen arkitektur. Det kan overvejes om bebyggelsen langs Møllegade skal aftrappes fra 9 etager til 3 etager af hensyn til den arkitektoniske tilpasning til området i øvrigt, alternativt kan det overvejes, om bebyggelsen på det syøstlige hjørne opføres i 11 etager og derefter aftrappes fra 9-3 etager.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om bebyggesle på hjørnet af Danasvej og Møllegade skal kunne opføres i op til 11 etager eller lavere.

 

at Byplaudvalget godkender der igangsættes ny planlægning for det ansøge projekt.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet projektet bearbejdes således:

At strukturen mod Danasvej bliver en delvis randbebyggelse,

At der foretages en bearbejdning af tårnet, således det fremstår slankere og med en nedtrapning mod nord som beskrevet.

Bilag

  • Volumenstudier Møllegrunden