Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

51. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 vedrørende det sydøstlige Lind

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 vedrørende det sydøstlige Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har sammen med lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018.

 

Der er indkommet én indsigelse/bemærkning til kommuneplantillægget i høringsperioden. Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Da lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Den nuværende kommuneplanramme 61.B12 giver mulighed for, at området anvendes til boliger og bebyggelsen skal have åben-lav karakter. Den nuværende kommuneplanramme 61.R3 giver mulighed for, at området anvendes til rekreative formål.

 

Fremtidig afgrænsning af kommuneplanramme 61.B12

 

Tillæg nr. 24 ændrer den geografiske afgrænsning af rammeområde 61.B12, så den bliver i overensstemmelse med lokalplanområdet i forslag til lokalplan 61.B12.3. Tillægget tilføjer ligeledes muligheden for tæt-lav boligbebyggelse for at imødekomme ønsket om en varieret boligbebyggelse. Kommuneplanramme 61.R3 ligger syd for tofterne, og den eneste ændring i forhold til denne ramme er, at tillægget tilføjer muligheden for at etablere regnvandsbassin i den østlige del af rammeområdet. Det er tanken, at regnvandsbassinet kan betjene den østlige del af Lind, herunder kommuneplanramme 61.B12.

 

Tillæg nr. 24 har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til og med den 15. februar 2018. Der er i høringsperioden indkommet én indsigelse/bemærkning til kommuneplantillægget i høringsperioden fra Knudmoseparken 1/Fejerskovparken 40 - se Bilag 1.

 

Indsigelsen vedrører primært ønsket om økonomisk kompensation som følge af, at muligheden for sydvendt udsigt over marker/natur udgår med den kommende byudvikling, som tillæg nr. 24 og lokalplan 61.B12.3 muliggør. Generelt er planlægning er erstatningsfri regulering, og arealet syd for Kollundvej har været inddraget til boligformål og perspektivareal for den sydøstlige udvidelse af Lind siden kommuneplanrevisionen i 2013.

 

Indsigelsen indeholder desuden konkrete forslag til trafiksikkerhedsmæssige og støjmæssige optimeringer, som ikke vedrører planforslagene, og derfor er videresendt til behandling i Teknik og Miljø.

 

I forbindlse med den foreløbige vedtagesle af tillægget fremgik det af sagen, at et område mellem landevejen, Tavlundvej og rammeområde B12 skulle inddrages i planlægningen til bl.a. parkering. Denne planlægningsmæssige udvidelse er ikke med i nærværedne tillæg til kommuneplanen, men det anbefales, at der snarest gennemføres tillæg til kommuneplanen for så vidt angår inddragesle af dette areal.

 

Da der i forbindelse med planforslagene er udarbejdet en miljørapport ledsages den endelige vedtagelse af en sammenfattende redegørelse, se Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender igangsætning at nyt tillæg til kommuneplanen for så vidt angår det offenlige område ved Tavlundvej, således området kan anvendes til bl.a parkering og andre offentlige formål.

 

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse uden ændringer
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag 1 - Indsigelse fra Knudmoseparken 1/Fejerskovparken 40
  • Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse