Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

45. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-47-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup, for at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i området. Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages det af forslag til kommuneplantillæg nr. 43.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger sydvest for landsbyen Gødstrup. Vest for lokalplanområdet er det nye hospitalsbyggeri under opførelse. Mod sydøst og sydvest grænser lokalplanområdet op mod det åbne land med Snejbjerg ca. 3 km mod syd. Området omfatter matriklerne 1ay, 1bf, 1y, 2a og 2b – alle Gødstrup Præstegård, Snejbjerg, og matrikel 6a, Ørskov By, Snejbjerg. Lokalplanområdet har et samlet areal på 61.480 m². Det eksisterende lokalplanområde 59.E2.1 er også omfattet af den nye lokalplan 59.E2.2. Intentionen med lokaplanforslaget er bl.a. at der planlægges for et samlet erhvervsområde i Gødstrup.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Det er et af formålene at udlægge området til erhverv. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse og beplantning i området samt sikre gode trafikale forhold. Da lokalplanen overfører et mindre areal fra landzone til byzone, har lokalplanen desuden til formål at skabe en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Lokalplanområdet udlægges til erhverv i miljøklasserne 1-3. Lokalplanområdet er delt i tre delområder. I delområde I er der mulighed for liberalt erhverv, kontorer, service- og udstillingsvirksomhed samt restaurationsvirksomhed og lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-2. I delområde II er der mulighed lagervirksomhed, liberalt erhverv, kontorer, service og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-3. I delområde III er der mulighed for lagervirksomhed samt liberalt erhverv, kontorer, service- og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-3.

 

Der kan ikke etableres detailhandel eller boliger i lokalplanområdet.

 

Lokalplanen fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent for området til 50. I lokalplanen stilles desuden krav til, hvilke materialer ny bebyggelse må opføres i samt højde og etageantal på ny bebyggelse. I lokalplanen stilles også krav til omfang og udformning af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet.

 

Der er to eksisterende boliger inden for lokalplanområdet. Den eksisterende lovlige anvendelse til bolig kan fortsætte, men da lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål, vil der efter lokalplanens vedtagelse ikke kunne gives tilladelse til at bygge til eller bygge nyt til boligformål.

 

Der findes i området en tidligere stationsbygning (Gødstrupvej 64), der er registreret med en bevaringsværdi på 4. For at sikre denne bygning fremover, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at istandsættelse skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 59.E2.2 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsopmråde ved Gødstrupvej i Gødstrup