Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

48. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.47 for centerområde ved Lykkesvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.47 for centerområde ved Lykkesvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte den 4. december 2017, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning. Samtidigt udarbejdes kommuneplantillæg nr. 47 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til opholdsareal.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages. 

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelse af lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde i form af boliger og mindre liberale erhverv ved Lykkesvej i Herning. Lokalplanforslaget udlægger et område på ca. 731 m2 til centerformål ved Lykkesvej i Herning. Området har en central beliggenhed, vest for Herning Bymidte, i den østlige del af karréen Lykkesvej, Vestergade, Fredensgade og Dalgas Allé. Lokalplanområdet består af matrikler 1142 og 1143b, og omfatter to eksisterende byhuse med to bagbygninger.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive de eksisterende byggerier, og i stedet opføre ny boligbebyggelse med seks lejligheder på tre etager og en maksimum højde på 12 meter. Lokalplanforslaget sikrer områdets anvendelse til centerformål, samt tilhørende parkeringspladser og opholdsarealer.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme 11.C28 i forhold til opholdsareal. De eksisterende rammebestemmelser stiller krav til opholdsareal svarende til mindst 30% af boligetagearealet, for matrikel 1129b mindst 10% af boligetagearealet, og mindst 10% af erhvervsetagearealet. Det ansøgte projekt kan dog ikke overholde dette krav. Derfor udarbejdes tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2017-2028, der justerer ramme 11.C28, og reducerer kravet om opholdsarealer på matriklerne 1142 og 1143B fra 30% til 15%.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Kommuneplantillæg nr. 47