Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

49. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Lykkesvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-45-17 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Lykkesvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte den 4. december 2017, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning. Samtidigt udarbejdes kommuneplantillæg nr. 47 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til opholdsareal.

 

Lokalplanforslaget sikrer områdets anvendelse til centerformål, herunder boliger og mindre liberale erhverv.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er på ca. 731 m2 og omfatter området bestående af matrikler nr. 1142 og 1143b, henholdsvis Lykkesvej 1C og 1D. Lokalplanområdet har en central beliggenhed, vest for Herning Bymidte, i nærheden af Klædefabrikken, i den vestlige del af karréen Vestergade, Møllegade, Dalgas Allé og Lykkesvej. Forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for Lykkesvej 1C-1D udlægger området til centerformål, herunder boliger og mindre liberale erhverv.

 

 

Lykkesvej 1C og 1D fremstår som to byhuse med to bagbygninger, som bærer præg af manglende vedligeholdelse. Ejer har ansøgt om mulighed for at nedrive de eksisterende bygninger. I stedet ønskes opført en boligbebyggelse med 6 lejligheder på de to ejendomme i 3 etager. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at de eksisterende bygninger kan rives ned, og giver plads til ny boligbebyggelse på 3 etager med en bygningshøjde på maksimum 12 meter. De eksisterende bygninger er registreret med lav bevaringsværdi.

 

For at understrege den eksisterende facadebyggelinje langs Lykkesvej, udlægger lokalplanforslaget bestemmelser, der sikrer, at ny bebyggelse skal opføres i den påbudte facadebyggelinje med facade mod gaden. Lokalplanforslaget udlægger et byggefelt med tilhørende byggeret. Der kan i alt opføres 965 m2 bebyggelse inden for lokalplanområdet ved Lykkesvej.

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Lykkesvej over nabomatrikel 1140. Der er en aftale mellem ejer og naboejendom i forbindelse med vejret, adgang og parkering. Servitut i forbindelse med færdselsret forventes tinglyst ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag. 

 

Lokalplanforslaget giver også mulighed for at etablere virksomheder, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne som mindre liberale erhverv og lignende inden for virksomhedsklasse 1.

 

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der fastlægger parkeringspladser og adgangsforhold. Ved nybyggeri skal der udlægges areal til parkering svarende til 1 p-plads pr. bolig og en p-plads pr. 50 m2 erhverv. Lokalplanforslaget sikrer ligeledes etablering af opholdsarealer svarende til 10% af bruttoetagearealet til boliger of 15% af bruttoetagearealet til erhverv. Altaner kan medregnes som opholdsareal.

 

For at sikre tilstrækkelig med cykelparkeringspladser, indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om, at der skal etableres én cykelparkeringsplads pr. bolig samt en cykelparkeringsplads pr. 50 m2 erhverv. Cykelparkering kan være overdækket eller integreret i bebyggelsens arkitektur.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Lokalplanforslag 11.C28.2