Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

54. Endelig vedtagelse af lokalplan for rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 19. december 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 91.R1.1 for et rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Da der ikke er indkommet indsigelser, og da lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme 91.R1, kan forslag til lokalplan 91.R1.1 endeligt vedtages af Byplanudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 91.R1.1 for rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområde

Området ligger i den centrale del af Kibæk og grænser op til Vorgodvej mod nord, parcelhusbebyggelse mod øst og syd, Sandfeldparken, Assing Kirkes Sognehus og erhverv mod vest. Herning Kommune ejer arealet. Forslag til lokalplan 91.R1.1 omfatter et område på ca. 6,24 ha.

 

Området anvendes i dag til grønt område med anlæg til fritidsformål. Gennem området løber Von Å, hvori det er tilladt at fiske. I området findes legeplads, toiletbygning, udkigsbakke, multibane og børnesøen, der er en lavvandet sø med badebro, som bruges til skøjtesø om vinteren.

 

Luftfoto af lokalplanområdet og de nære omgivelser

 

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 91.R1.1 giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner.

Bebyggelse skal relatere sig til områdets anvendelse f.eks. toiletbygning, bålhytte, shelters, cykelbane, multibane o.lign. De eksisterende forhold og intentionerne i Centerbyplanen for Kibæk er indarbejdet i lokalplanen.

 

Parkering

Lokalplanen giver mulighed for etablering af nye parkeringspladser mod Vorgodvej. Der skal etableres træer mellem parkeringsareal og Vorgodvej.

 

Bevaring

I lokalplanområdets nordlige hjørne findes en eng, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3. I engen findes et afgrænset område med trådsiv og stararter. Dette område skal bevares og regnvandsbassinet kan ikke graves, uden forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Plangrundlag

Forslag til lokalplan 91.R1.1 er i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme 91.R1 og udlægger området til rekreativt område.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 91.R1.1 for et rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt