Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

53. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på Egebakken i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på Egebakken i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har den 19. december 2017 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 15.B8.3 for boliger på Egebakken i Gullestrup.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018.

Der er ikke er kommet indsigelser i høringsperioden, og da lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme 15.B8 for boligområde nord for Løvbakkevej. Lokalplanforslage kan endeligt vedtages af Byplanudvalget.

 

Lokalplan nr. 15.B8.3 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringe

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den nord-vestlige del af Gullestrup i tilknytning til det eksisterende boligområde på Egebakken. Området afgrænses mod nord og vest af det eksisterende boligområde, mod syd af Løvbakkevej og mod øst af boldbaner. Langs lokalplanområdets østlige grænse er der et bevaringsværdigt skovbælte. Området er let skrånende med fald mod syd, og med udsigt over åbne marker og engarealer. Området, der er ca. 26.000 m², er kommunalt ejet og er ved lokalplanens udarbejdelse ubebygget.

 

Lokalplanen disponeres i tre delområder:

Delområde I udlægges til åben/lav bebyggelse samt veje og stier.

Delområde II udlægges til rekreativt areal og stier.

Delområde III udlægges til skovbælte, der skal bevares.

 

Lokalplankort

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018, og der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget vedtager lokalplan nr. 15.B8.3 for boliger på Egebakken i Gullestrup.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt