Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

58. Stillingtagen til nedrivning af Albækvej 33 i Albæk

Sagsnr.: 01.02.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Stillingtagen til nedrivning af Albækvej 33 i Albæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en anmodning fra beboere i Albæk vedrørende en faldefærdig ejendom beliggende på Albækvej 33. Ejendommen har en central placering i forhold til ankomsten til Herning. Ejendommen er et afhandlet dødsbo, og der er derfor ingen ejere til at ansøge om nedrivningstilladelse.

 

Ved en lignende sag i foråret 2017 er der truffet politisk beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud. Forvaltningen ønsker derfor endnu en politisk stillingtagen til, hvorvidt Herning Kommune vil træffe beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud for ejendommen Albækvej 33 i Albæk. Såfremt det besluttes, at der skal meddeles kondemnering og efterfølgende nedrivningspåbud for ejendommen Albækvej 33, anmodes ligeledes om frigivelse af anlægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Ejendommen Albækvej 33 i Albæk er et dødsbo, hvorfor ejeren i Herning Kommunes system står til at være ”Boet efter Jan Oliver Thøgesen”. Skifteretten har afsluttet sagen i 2015, da det ikke var muligt at afsætte ejendommen på grund af panthavere. Ejendommen er registreret som beboelse. Ejendommen vurderes umiddelbart at være i meget ringe stand. Selvom Albæk er et mindre bysamfund i Herning Kommune, ligger ejendommen meget synligt i gadebilledet og i forhold til ankomsten til Herning for alle, der kommer ad Haunstrup Hovedgade mod Snejbjerg.

 

Ejendommen er en torn i øjet på lokalbefolkningen, som har spurgt ind til, hvilke muligheder der er for at få ejendommen fjernet, jf. Bilag 1 - Henvendelse vedrørende ejendommen Albækvej 33.

 

Kortudsnit af Albæk. Ejendommen Albækvej 33 er markeret med en rød prik. På samme vejstrækning ligger Messemotorvejen og derefter Snejbjerg ca. 1,3 km mod øst og Haunstrup ca. 2,7 km mod vest.

 

Foto af ejendommen.

 

Som forvaltningen ser det, er der kun én reel mulighed for den pågældende ejendom inden for byfornyelsesloven:

 

Kondemnering og nedrivningspåbud

Kommunen kan sammen med en kondemnering efter byfornyelseslovens § 76 give påbud om nedrivning efter § 77, stk. 2. I så fald kommer kommunen til at dække nedrivningsudgiften, jf. stk. 5. Kommunen kan gennemføre det som tvangsforanstaltning, hvis ejerne ikke gør noget. Her kræves ikke samtykke, og det er løsningen i mange tilfælde, hvor der er tale om konkurs- eller dødsboer, hvor der ikke kan indgås en fornuftig aftale om køb.

Ulempen er, at grunden forbliver i boets eje, og det kan betyde, at den ikke bliver vedligeholdt. Før der kan dømmes kondemnering i henhold til byfornyelsesloven skal der være et beslutningsgrundlag/dokumentation af bygningsteknisk karakter, hvor følgende skal kunne konkluderes (hvis bygningen er meget ringe kan en kort beskrivelse og billeder være tilstrækkeligt):

- At bygningen er sundhedsfarlig ifm. beboelse eller ophold.

- At bygningen er så nedbrudt, at det ikke er rentabelt at sætte den i stand.

- At den er til gene for naboer og omgivelser.

 

I forbindelse med et nedrivningspåbud skal de omfattede parter (skifteretten, dødsboets bestyrer og evt. panthavere) gøres opmærksomme på muligheden for at få taksationskommissionen til at vurdere, om bygningen har en selvstændig værdi.

 

Herning Kommune har for nuværende ikke nogle aktuelle, uudnyttede statslige rammer til byfornyelse. Herning Kommune er oplyst, at der vil komme en statslig udmelding om rammer ultimo marts 2018.

Herning Kommune kan dog vælge at gå ind i en sag, selv om der ikke er statslige rammer, jf. § 98, stk. 1. I så fald skal kommunen dække alle omkostninger.

 

Da ejendommen ligger i Albæk, som er en by med færre end 3.000 indbyggere, er der mulighed for at benytte den resterende ramme fra Pulje til Landsbyfornyelse 2015, som fik fristforlængelse til den 30. juni 2018 i forbindelse med en lignende sag i Ørnhøj. I så fald vil Herning Kommune kunne få 70% statsrefusion til samtlige nettoudgifter.

 

Til orientering har Herning Kommune i lignende sager oplevet, at den pågældende borgerforening selv har erhvervet en nedslidt ejendom med henblik på at søge puljen til enten nedrivning eller istandsættelse. Dette er tidligere set blandt andet i Vind og Fasterholt. Herning Kommune har dog i 2017 behandlet en lignende kondemneringssag med nedrivningspåbud af en ejendom i Ørnhøj med efterfølgende nedrivning foretaget af Herning Kommune. 

Økonomi

Såfremt Byplanudvalget træffer beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud af ejendommen Albækvej 33, skal Herning Kommune afholde udgifter i forbindelse med nedrivningen. Det forventes, at nedrivning og miljøscreening af ejendommen vil beløbe sig til omkring 120.000 kr. Udover den anslåede udgift på 120.000 kr. har forvaltningen udgifter til tekniske og juridiske ydelser, samt materialeprøver for miljøfarlige stoffer, kørsel og skimmelprøver, i alt ca. 50.000 kr. I alt en samlet anlægsudgift på 170.000 kr.

 

Da Albækvej 33 i Albæk er et dødsbo, og dermed registreret uden en egentlig ejer, kan Herning Kommune i henhold til byfornyelsesloven ikke behandle en sag om nedrivning af ejendommen sammen med eventuelle øvrige ansøgninger ved fordeling af støtte fra en ansøgningsrunde om Bygningsfornyelse 2018.

 

Muligheden for at opnå statslig refusion (ordinær ramme) kendes ikke på nuværende tidspunkt, og udgifterne vil derfor som udgangspunkt være uden refusion. Dog er der mulighed for at opnå refusion på op til 70% svarende til restbeløbet fra Pulje til Landsbyfornyelse 2015. Med en samlet anlægsudgift på 170.000 kr. vil den tilhørende anlægsindtægt blive på 119.000 kr. svarende til 70 % refusion af den samlede anlægsudgift til afholdelse af udgifter i forbindelse med kondemnering og nedrivning af ejendommen Albækvej 33 i Albæk, herunder konsulentbistand og følgeomkostninger m.m.

 

Udgifterne finansieres på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, hvor der er afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 800.000 kr. i 2018. Af rådighedsbeløbet på 800.000 kr. er 100.000 kr. allerede disponeret til indeklimasager og vil blive frigivet på et senere tidspunkt.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om Herning Kommune skal kondemnere ejendommen Albækvej 33 med henblik på at give et nedrivningspåbud, og i så fald

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 170.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Kondemnering og nedrivning af Albækvej 33, Albæk,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 119.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Kondemnering og nedrivning af Albækvej 33, Albæk. Refusionen medfinansierer anlægsudgiften,

 

at nettoudgiften på 51.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2018.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag 1 - Henvendelse vedr Albækvej 33