Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

55. Ny planlægning møbelbutik på Industrivej Syd 3 i Herning samt dispensation til lokalplan 6.14.1

Sagsnr.: 01.00.00-P19-10-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ny planlægning møbelbutik på Industrivej Syd 3 i Herning samt dispensation til lokalplan 6.14.1

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om ændring af webshop på Industrivej Syd 3 i Birk til egentlig møbelbutik. Ansøgningen er fremsendt på baggrund af den foreløbige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune. Eksisterende lokalplan 6.14.1 for Birkområdet mellem Herning og Hammerum giver ikke mulighed for etablering af møbelbutik.

Forvaltningen indstiller, at der gives dispensation til lokalplanens anvendelsesbestemmelser i op til 3 år, så eksisterende bygning kan tages i brug hurtigst muligt og at der udarbejdes ny lokalplan, så dispensation kan gøres permanent. Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov bekendtgjort 15. juni 2017.

Sagsfremstilling

Møbelkompagniet er en webshop der er beliggende på Industrivej Syd 3 i Birk. Virksomheden har på nuværende tidsrum et showroom til møbler men ikke egentlig butik på adressen. Møbelkompagniet ønsker på baggrund af udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028 at få mulighed for at drive en egentlig møbelbutik.

Etablering af møbelbutik vil være i overensstemmelse med kommuneplanen på baggrund af vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1, den 6. marts 2018, der udpeger området til særligt pladskrævende varer samt udvalgsvarebutikker der ikke umiddelbart kan indpasses i bymidten.

Ændringen forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan for området. Forvaltningen anbefaler at der samtidigt med realisering af ny lokalplan for møbelbutik udarbejdes en lokalplan for det samlede område på Industrivej Syd, for det område, kommuneplanramme 33.E6, der er omfattet af aflastningscenteret der udpeget i kommuneplantillæg nr. 1.

 

 

Det er forvaltningens vurdering, at der bør gives dispensation til anvendelsesbestemmelser til udvalgsvarebutik der forhandler møbler i lokalplan 6.14.1, således at man ikke skal afvente udarbejdelse af ny lokalplan forud for at kunne tage eksisterende bygning i brug, Se bilag udkast til dispensation.

 

Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov bekendtgjort 15. juni 2017. Med planlovens § 19 stk. 1 kan gives dispensationer til en lokalplans anvendelsesbestemmelser i op til 3 år under forudsætning af, at der er tale om ibrugtagning af eksisterende bygninger samt, at kommunen kan stille vilkår om at fjernelse af bygninger, anlæg m. v. ved dispensationens udløb uden udgift eller andre omkostninger for det offentlige. Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte ikke vil være omfattet af lokalplanpligt foruden den manglende mulighed for udvalgsvarebutik i lokalplan 6.14.1s anvendelsesbestemmelser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

atder meddeles dispensation til lokalplan 6.14.1 til udvalgsvarebutik i op til 3 år
atder igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for området langs Industrivej Syd der er udpeget til detailhandelsområde i kommuneplantillæg nr. 1
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Udkast Dispensaton til til lokalplan 6.14.1