Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

133. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for et recirkuleret fiskeopdræt i Sandet

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for et recirkuleret fiskeopdræt i Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 22. maj 2017 at igangsætte ny planlægning for et recirkuleret fiskeopdræt beliggende i den nordlige del af Sandet.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for et recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet er der udarbejdet tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 for teknisk anlæg – recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 99.T46.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår anvendelse og bebyggelsesforhold, da området er er beliggende inden for kommuneplanramme 99.BL14 – Sandet. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1).

 

Kommuneplantillægget udlægger derfor en ny ramme til teknisk anlæg – recirkuleret fiskeopdræt. Kommuneplanrammen regulerer retningslinjerne for områdets anvendelse, bebyggelsesforhold og tilføjer retningslinjer for zoneforhold og andet, som er tilpasset det konkrete projekt. Herunder konkretiserer kommuneplanrammen bl.a. anvendelsen til at være recirkuleret fiskeopdræt og give mulighed for etablering af en driftslederbolig i tilknytning til virksomhed samt give mulighed for at etablere bebyggelse i op til 12 meter. Kommuneplantillægget tilføjer endvidere en retningslinje om, at anlægget skal indpasses i landskabet ved etablering af afskærmende beplantning, som skal være med til afskærme anlægget mod det åbne land.

 

Nedenstående kort viser forslag til afgrænsning af kommuneplanrammerne 99.T46 og 99.BL14.

 

 

 

VVM- screening

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM)” skal der gennemføres en VVM-screening, når anlægget er opført på lovbekendtgørelsens bilag 2. VVM-screeningen skal afgøre, om det konkrete anlæg kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet i sådan et omfang, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (miljøkonsekvensrapport).

Herning Kommune har i forbindelse med virksomhedens miljøgodkendelse fra 2016 foretaget en VVM-screening, da intensiv fiskeopdræt er opført på lovgivningens bilag 2. 

Herning Kommune afgjorde i juli 2016, at projektet med en produktion på 900 tons fersk ørred ikke er omfattet af VVM-pligt, da Herning Kommune vurderede, at ændret anvendelse fra fiskeslagteri til fiskeproduktion ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere produktion med hensyn til udledninger, støj mm. og er derfor ikke af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet). Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af sådan karakter og/eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilaget udleveret på mødet

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet
 

134. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 22. maj 2017 at igangsætte ny planlægning for et recirkuleret fiskeopdræt med tilhørende anlæg og driftslederbolig beliggende i den nordlige del af Sandet.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 99.T46.1, som giver mulighed for etablering af recirkuleret fiskeopdræt med tilhørende anlæg og driftslederbolig. Lokalplanen har også til formål at fastsætte bestemmelser for tilkørselsforhold samt bestemmelser for byggeri og anlæg med henblik på en landskabelig tilpasning af anlægget og sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Forslag til lokalplan 99.T46.1 for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i landzone i den nordlige del af Sandet og er omgivet af det åbne land mod vest, nord og øst. Forslag til lokalplan 99.T46.1 omfatter matriklerne 40am, 40ø, 3ca samt del af matrikel 40b og 40ag, alle Sønderlandet, Sdr. Felding og udgør et areal på ca. 3 ha. 

 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 99.T46.1 (bilag 1) giver mulighed for udvidelse og etablering af et recirkuleret fiskeopdræt med tilhørende anlæg og en driftslederbolig.

 

Driftslederboligen må udelukkende benyttes af en bestyrer, driftsleder og lignende, som har tilknytning til virksomheden og skal indrettes i eksisterende bebyggelse.

 

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder (I og II). Delområde I må anvendes til produktionsbygninger, servicebygninger og tilhørende anlæg, nedsivningsanlæg, vejadgang, manøvreareal, parkering og oplag af vand, foder, slam og øvrige materialer. Delområde II må kun anvendes til produktionsbygninger, servicebygninger og tilhørende anlæg, administration, vejadgang, manøvreareal, parkering og oplag af vand, foder, slam og øvrige materialer. I dette delområde er der mulighed for etablering af en driftslederbolig.

 

For at sikre en landskabelig tilpasning af anlægget i det åbne land, stiller lokalplanen krav om beplantningsbælter, hvor det er muligt i forhold til eksisterende bebyggelse. Lokalplanen sikrer derudover arealer med tæt beplantning, som endvidere skal være med til afskærme anlægget.  

 

 

Lokalplankortet

 

Vej

Den eksisterende virksomhed betjenes i dag fra Timlundvej i en forgrening, hvor der er to adgange til virksomheden, herunder en vej over matrikel 40ag. Matrikel 40ag er ejet af en nabo, som har ansøgt Herning Kommune om nedlæggelse af denne vej. Denne sag er i høring ved de berørte parter indtil 13. september 2017, hvorefter Herning Kommune træffer afgørelse om nedlæggelse af vejen.

Forvaltningen har indarbejdet vejen i lokalplanforslaget. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er det dokumenteret, at der ved udstykning af matrikel 40am er givet samtykke fra den tidligere ejer af matrikel 40ag til, at det tidligere fiskepakkeri kan benytte vejen over matrikel 40ag.

 

Herning Kommuneplan

Lokalplan 99.T46.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

VVM- screening

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM)” skal der gennemføres en VVM-screening, når anlægget er opført på lovbekendtgørelsens bilag 2. VVM-screeningen skal afgøre, om det konkrete anlæg kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet i sådan et omfang, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (miljøkonsekvensrapport).

Herning Kommune har i forbindelse med virksomhedens miljøgodkendelse fra 2016 foretaget en VVM-screening, da intensiv fiskeopdræt er opført på lovgivningens bilag 2. 

 

Herning Kommune afgjorde i juli 2016, at projektet med en produktion på 900 tons fersk ørred ikke er omfattet af VVM-pligt, da Herning Kommune vurderede, at ændret anvendelse fra fiskeslagteri til fiskeproduktion ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere produktion med hensyn til udledninger, støj mm. og er derfor ikke af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet). Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af sådan karakter og/eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 99.T46.1 for et recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Bilag 1 - Forslag til lokalplan 99.T46.1 for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet
 

135. Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillag nr. 28 for erhvervsområde ved Pugdalsvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-22-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillag nr. 28 for erhvervsområde ved Pugdalsvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for at der kan etableres regnvandsbassin med servicevej i et område syd for Pugdalvej i Vildbjerg udarbejdes der lokalplan for området. For at lokalplanen er i oveerensstemmelse med kommuneplanen udarbejdes der tillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28 forløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplan 81.E2.1 for erhvervsområde syd Pugdalsvej i Vildbjerg udlægger et område til regnvandsbassiner. For at lokalplanen er i overensstemmelse med Herning kommuneplan 2017-2028 udarbejdes der kommuneplantillæg nr. 28 for områet.

 

Rammeområde 81.E2 - Erhvervsområde ved Vildbjerg Mølle og Pugdalvej giver ikke mulighed for, at der kan etableres regnvandsbassin. Rammeområde 81.R2 - Rekrevativt område omkring Vildbjerg giver mulighed for, at der kan etableres regnvandsbassin.

Området til regnvandsbassiner foreslåes derfor med kommuneplantillæg nr. 28 overført fra rammeområde 81.E2 til rammmeområde 81.R2.

 

 Ny afgrænsning af rammeområde 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28 til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt i det området til regnvandsbassiner overføres fra rammeområde 81.E2 til rammmeområde 81.R2

Bilag

 • Forslag kommuneplantillæg nr. 28
 

136. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for at der kan etableres regnvandsbassiner i et område syd for Pugdalvej i Vildbjerg er der udarbejdet lokalplan 81.E2.1 for området.

 

Forvaltningen anbefaler at lokaplan 81.E2.1 for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg forløbig vedtages.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for at der kan etableres regnvandsbassiner i et område syd for Pugdalvej i Vildbjerg udarbejdes der ny lokalplan for området. Den eksisterende lokalplan giver ikke mulighed for regnvandsbassiner i det ønskede område da området er udlagt til byggefelt.

 

Lokalplanområdet inddeles i 2 delområder. Delområde I til erhverv og delområde II til offentlige formål med regnvandsbassiner, stier og legeplads mm.

 

 

Lokalplanens delområde I kan anvendes til erhverv inden for virksomhedsklasse 2 og 3 såsom produktionserhverv og tilhørende administration. Der må ikke placeres boliger i området. Der kan være oplagsplads i tilknytning til virksomhederne. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområdet er 50 og den maksimale bygningshøjde er 16 meter.

Lokalplanens delområde II anvendes til offentligt areal med regnvandsbassiner, legeplads, stier og lignende. Her kan der opføres mindre bebyggelse med en maksimum bygningshøjde på 4 meter. Bebyggelse skal understøtte anvendelsen som offentligt område med legeplads og regnvandsbassiner.

Der er bevaringsværdig beplantning mod Pugdalvej og i lokalplanens afgrænsing mod syd.

 

De eksisterende forhold for erhvervsområdet med støjvold er indarbejdet i lokalplanforslaget, ligeledes er det offentlige område og den eksisterende legeplads indarbejdet i lokalplanen.

 

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28 for at give mulighed for regnvandsbassiner.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 81.E2.1 for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Lokalplanforslag 81.E2.1
 

137. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 18. april (punkt 54) besluttet at igangsætte planlægning for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at ændre vejadgangen til et eksisterende boligområde og at etablere yderligere parkeringspladser.

 

Beboerne i området ønsker at ændre det eksisterende vejnavn. Byplanudvalget skal godkende ændring af vejnavn.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 51.B3.2 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg. Den eksisterende lokalplan giver mulighed for tæt/lav bebyggelse og er opdelt i to etaper, hvoraf etape I er realiseret. Intentionerne i den eksisterende lokalplan fastholdes. Den eksisterende lokalplan aflyses ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

 

Lokalplanområdet er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og er indeholdt i rammeområde 51.B3 Boligområde ved Bjergkvarteret.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Gødstrupvej i Snejbjerg og afgrænses af Snejbjerg Kirke mod vest og øvrig boligbebyggelse mod nord og øst. Lokalplanområdet er ca. 1,17 ha.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, Ia og II af hensyn til krav om beplantning og bebyggelseshøjde.

 

Inden for delområderne kan der opføres tæt/lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 40 %. Bebyggelse i delområde Ia må højest være 1 etage og 5 meter højt.

 

Bebyggelse i delområde I og II må maksimalt være 2 etager og 8,5 meter højt.

 

Fredning 

Delområde II er omfattet af kirkefredning. Ny bebyggelse i delområde II forudsætter godkendelse hos Fredningsnævnet for Region Midtjylland, Vestlige del.

 

Bevaringsværdier

Lokalplanområdet indeholder bevaringsværdige bygninger i delområde II. Ejendommen består af Gl. Snejbjerg Skole fra 1905 samt tilbygninger fra 1935. Herning Kommune har i april 2017 foretaget en SAVE registrering af ejendommen. Gl. Snejbjerg Skole er registreret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 4. Tilbygningerne er registreret med en bevaringsværdi på 7. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygninger, der er registreret som bevaringsværdige. (Se Bilag A for SAVE registrering)

 

Vejadgang og parkering

Lokalplanområdet må vejbetjenes fra Gødstrupvej og Lerbjerg.

 

Der skal tilvejebringes parkeringsareal svarende til minimum 1½ parkeringspladser pr. tæt/lav bolig. Der kan inden for lokalplanområdet etableres gæsteparkering.

 

Friarealer

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til mindst 100 % af boligetagearealet.

 

Ændring af vejnavn

Forvaltningen har på et møde den 23. februar med repræsentater fra Gødstrupvej og Lerbjerg drøftet ønske om adresseændring. Beboerne på Gødstrupvej 8A-8H ønsker adresseændring til Gødstrupvænget 2-16.

 

Forvaltningen anbefaler ændring af vejnavn fra Gødstrupvej til Gødstrupvænget.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at nærværende lokalplan foruden vejadgang, bibeholder intentionerne i eksisterende lokalplan for området 51.B3.2 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg. Eksisterende lokalplan 51.B3.2 giver mulighed for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse. Herning Kommune har besluttet, at bygninger med bevaringsværdi 1-4 betragtes som bevaringsværdige, og ikke kan tillades nedrevet uden forudgående politisk stillingtagen. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen Gl. Snejbjerg Skole og tilbygninger er moderniseret uden hensyn til originalitet, og derfor kan anbefales nedrevet med lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg foreløbig vedtages.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg til foreløbig vedtagelse,

 

at Byplanudvalget godkender ændring af vejnavn fra Gødstrupvej til Gødstrupvænget.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Bilag A - SAVE registrering
 • LP 51.B3.3 Foreløbig vedtagelse
 

138. Forløbig vedtagelse af lokalplan for møbelbutik ved Navervej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Forløbig vedtagelse af lokalplan for møbelbutik ved Navervej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede at igangsatte ny planlægning for udvidelse af møbelbutik ved Navervej i Sunds på mødet den 4. april 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslag 21.E8.2 for et område til møbelbutik ved Navervej i Sunds foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanen muliggør at Sunds Møbler kan foretage en udvidelse mod syd på naboejendom.
Der er indgået en aftale med nabovirksomhed om erhvervelse af del af deres ejendom til udvidelse af Sunds Møbler mod syd.

 

Ansøger har i 2009 fået udarbejdet lokalplan for udvidelse af virksomheden. Nuværende lokalplan giver mulighed for udvidelse af virksomheden ud mod Sundsvej, men ejer har fundet denne løsning urentabel, og har derfor indgået aftale med naboen om erhvervelse af en del af deres ejendom. Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse mod syd er mere hensigtsmæssig end den nuværende udvidelsesmulighed for Sunds Møbler, da udvidelsesmuligheden i daværende lokalplanen indbefatter placering af parkeringspladser inden for Vejdirektoratets byggelinje langs Sundsvej.

 

Figur 1 - Lokalplankort

 

Der er i lokalplanen fastlagt et beplantningsprincip for beplantning langs Sundsvej. Princippet forventes at ligge til grund for krav til fremtidig beplanting langs Sundsvej og skal ses i sammenhæng til projektet omkring smukke indfaldsveje. Beplantingsprincippet tager udgangspunkt i nogle af de nuværende beplantingstyper langs vejen og skal sikre at der fremadrettet sker en ensretning af beplaningen langs Sundsvej på strækningen fra rundkørslen i syd ved omfartsvejen til krydset mod nord ved Sundsvej-Thorupvej. Beplantingsprincippet består af opstammede spidsløn af to til tre styk i klynger med en underbeplantning af bøgepur under træerne. Spidsløn har en kronehøjde der sikre at der stadigt er indkik til de bagved liggende virksomheder, og bøgepuren får en maks højde af 0,8 meter. Beplantningsprincippet fremgår af lokalplanen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 21.E8.2 for et område til møbelbutik ved Navervej i Sunds til foreløbig vedtagelse

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Lokalplanforslag 21.E8.2
 

139. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 for Centerområde i Vildbjerg centrum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 for Centerområde i Vildbjerg centrum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: - Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg. Planforslagene blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 16. maj 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 18. maj til den 3. august 2017. Der er i perioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelse, bygningshøjde, opholdsarealer og parkeringspladser, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Det er på Byplanudvalgets møde den 24. oktober 2016 godkendt, at der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg samt en ny lokalplan for området på baggrund af et ansøgt projekt om 14 boliger i fire etager.

 

Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde, opholdsarealer og parkeringspladser. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.

 

De konkrete ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 13 omfatter ændringer af anvendelsen, således at det nu bliver muligt at etablere boliger i stueetagen i Bredgade, hvis det vurderes, at karakteren af handelsstrøg kan opretholdes.

 

Bygningshøjden ændres fra højest 12,5 meter og højest 21 meter for enkelte bygninger til højest 15 meter og højest 25 meter for enkelte bygninger.

Opholdsarealer ændres fra mindst 50% af boligetagearealerne til mindst 25% af boligetagearealerne.

Kravet til parkeringspladser ændres fra mindst 2 pr. bolig til mindst 1 pr. bolig.

 

 

 

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget. Bemærkningen har ingen indflydelse på kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

 

140. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde - Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde - Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: - Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 16. maj 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 18. maj til den 3. august 2017. Der er i perioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af nyt boligbyggeri med boliger i stueetagen langs Bredgade. Den nye bebyggelse skal placeres i sammenhæng med de eksisterende karrébygninger og gadeforløbet i Bredgade. Lokalplanen indeholder ligeledes bestemmelser for bebyggelse i hele området hvad angår omfang, placering, etageantal og bygningshøjde.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg omfatter et areal på ca. 12.000 m² beliggende i centrum af Vildbjerg. Lokalplanområdet ligger ud til byens hovedgade Bredgade og tæt på Vildbjerg Kirke, Torvet og Vildbjerg Station.

 

 

Det er på Byplanudvalgets møde den 24. oktober 2016 besluttet at igangsætte ny planlægning på baggrund af et ansøgt projekt. Projektet består af en ny boligbebyggelse med 14 lejligheder på matriklerne 1i og 1u (Bredgade 3 og 5) på fire etager med en tilbagetrukket tagetage. Langs Bredgade skal der sikres en sammenhæng med det eksisterende gadeforløb i forhold til beplantning samt offentlig sti- og vejforløb.

 

Lokalplanen stiller krav til projektets indpasning i den eksisterende karrébebyggelse, og der er ens bestemmelser for hele området hvad angår bygningshøjde, opholdsarealer, materialer, parkering og beplantning. Der er udlagt en byggeret for hver enkelt matrikel.

  

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslagene, som gør opmærksom på, at Eniig har elanlæg i området.

 

Kommentaren har ingen indflydelse på lokalplanforslagets muligheder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

 

141. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 for boligerområde ved Højgade i Hammerum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 for boligerområde ved Højgade i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 31.B1.1 - for boliger ved Højgade i Hammerum.

Forslaget blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 16. maj 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 18. maj 2017 til den 3. august 2017.

 

Der er i perioden ikke indkommet indsigelser, som vedrører kommuneplantillægget. 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 12 sikrer, at der kan bygges etageboliger med en højere bebyggelsesprocent end det rammeområde 31.B1 på nuværende tidspunkt tillader, samt at der kun skal etableres en parkeringsplads pr. bolig for etagebyggeri.

 

Rammeområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. I lokalplanen medtages bestemmelser om, at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

 

142. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Højgade i Hammerum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Højgade i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 31.B1. 1 – Område til boliger ved Højgade i Hammerum blev foreløbigt vedtaget på byrådets møde den 16. maj 2017, og har efterfølgende været i høring i perioden fra den 18. maj til den 3. august 2017.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et konkret ønske fra ejeren om at opføre en ny boligbebyggelse på arealerne.

 

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 12. indkommet 1 indsigelse. På baggrund heraf indstiller forvaltningen lokalplanen til endelig vedtagelse med 2 justeringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger nord for Hammerum Hovedgade. Mod øst og nord afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd og vest af henholdsvis Højgade og Egevænget. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 2.600 m2 og ligger i byzone.

 

 

Lokalplanen skal sikre, at der skabes et spændende og attraktivt boligmiljø i Hammerum samtidig med at der tages særlige hensyn til sikker trafikafvikling og skabes gode opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet kan bebygges med etageboligbyggeri, hvor der kan opføres en bebyggelse i 2 etager med i alt 14 boliger indenfor to udlagte byggefelter, hvoraf det ene er en eksisterende bygning.

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Lokalplanen medtager endvidere bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, materialer samt parkerings-, fri- og opholdsarealer. Endvidere skal lokalplanen sikre et bevaringsværdigt træ.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. 

 

Offentlig høring

Offentlig høring

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget indkommet 1 indsigelse fra Egevænget nr. 2. Indsiger ejer ejendommen umiddelbart nord for lokalplanområdet og er bekymret for indbliksgener til haven fra såvel vinduer i gavlen mod nord som østvendte altaner og svalegange i tilknytning til bebyggelsen jf. lokalplanen. Det vurderes endvidere at indbliksgenerne kan nedsætte værdien af ejendommen mod nord.

 

Indsiger foreslår, at der eventuelt kan opsættes væg/afskærmning mod nord i forbindelse med altaner og eller svalegange. 

 

Forvaltningens vurderingen

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget var der opmærksomhed omkring ejendommen nord for lokalplanområdet og mulige indbliksgener. Derfor fastlægger lokalplanen, at adgangsvejen til området skal placeres mellem det udlagte byggefelt og skel mod nord, hvilket medfører en minimumsafstand på 7 meter mellem bebyggelsen i lokalplanområdet og skel.

 

Forvaltningen vurderer, at udgangspunktet for hvad der er  tålelige indbliksgener må være en bebyggelses i samme karakter som det øvrige område. Det vil sige en bebyggelse op til 8,5 meter høj i 1½ etage med udnyttet tagetage reguleret af bygningsreglementet. På baggrund heraf ville der i princippet været mulighed for etablering af altaner kun 2,5 meter fra skel.

 

Forvaltningen vurderer dog, at hensynet til indbliksgener kan skærpes yderligere ved at stille krav om at vinduer på 1. sal i gavlen mod nord skal monteres med mat glas, samt at altaner på østsiden af bebyggelsen skal holde en afstand på minimum 9 meter til skel mod nord.

 

Indsigelsen er dermed delvist imødekommet.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Lokalplan nr. 31.B1.1 – Område til boliger ved Højgade i Hammerum til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at eventuelle vinduer på 1. sal i gavlen mod nord skal være med mat glas.

 

at evetuelle altaner/svalegange mod øst skal holde en afstand på minimum 9 meter til skel mod nord 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Indsigelse og ændringsforslag i forbindelse med forslag til lokalplan 31.B1.1
 

143. Ny planlægning for udvidelse af Bredgade 56 i Herning

Sagsnr.: 01.02.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for udvidelse af Bredgade 56 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætnng af ny planlægning for udvidelsesmuligheder for ejendommen Bredgade 56 i Herning.

Det ønskede projekt er ikke i overensstemmelse med det gældende plangrundlag.

Forvaltningen fremsender hermed projektet og ansøgning til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for ejendommen. 

Sagsfremstilling

Ejendommen

Herning Kommune har modtaget ansøgning om udvidelsesmuligheder for ejendommen Bredgade 56 i Herning. Ejendommen, der er opført i 1976, er beliggende på matrikel nr. 958, Herning Bygrunde, på hjørnet af Bredgade og Møllegade i den vestlige ende af Herning bymidte. Matriklen har et areal på 906 m2 og rummer ud over bygningen tilhørende parkeringspladser. Bygningen er opført i to etager i brun tegl med fladt tag. Bygningens underetage rummer butikker og har mod Bredgade og Møllegade store butiksvinduer, mens førstesalen anvendes til bolig. Stueetagen og førstesalen adskilles i facaderne mod Bredgade og Møllegade af en markant fast baldakin. Førstesalen og bygningens nordfacade er karakteriseret ved lodrette recesser i murværket, der understreges med lodrette vinduespartier. Den eksisterende bygning har et samlet bruttoetageareal på 762 m2. Der findes på matriklen 15 parkeringspladser.

 

 

Ejendommens beliggenhed

 

 

Projektet

Ejendommen Bredgade 56 ønskes udvidet med to ekstra etager, så det bliver en fireetages bygning med mulighed for op til ni boliger. Endvidere forespørger ansøger om muligheden for yderligere at etablere en tagterrasse.

Stueetagen foreslås bevaret med murværk i brun tegl. Dele af nordfacaden søges ligeledes bevaret på førstesalen. Over den "tunge" murstensbase foreslås udført tre etager til boliger beklædt med et facadeplade materiale i en let konstruktion. Der ønskes endvidere altaner på vestfacaden ud mod Møllegade. Tagterrassen er ikke beskrevet yderligere i ansøgningen.

Med den ansøgte udvidelse får bygningen et bruttoetageareal på ca. 1670 m2.

 

Forvaltningen er i øvrigt gjort bekendt med, at ansøger ikke ønsker mulighed for bebyggelse nord for "hjørnebygningen" langs Møllegade, hvor der med eksisterende lokalplan gives mulighed for byggeri i 1½ etage. Ansøgers begrundelse er dels den udfordring, det vil afføde i forhold til parkeringspladser, dels beskatningen af byggeretten.

 

Eksisterende planforhold

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 11.C1 samt Lokalplan 11.C1.1 for området Bethaniagade, Smallegade, Bredgade og Møllegade der er vedtaget som del af en byfornyelsesplan i september 1986.

 

Kommuneplanramme 11.C1 for centerområde - vestlige del af Bethaniagade og Bredgade

Området skal anvendes til butikker og mindre, ikke genegivende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, kontorvirksomheder og andre liberale erhverv, restauration, forlystelsesetablissementer, samt boliger og offentlige formål.

 

I bebyggelsen langs Bredgade og den sydlige del af Smallegade skal stueetagen anvendes til butiksformål. Her må ikke etableres liberale erhverv, pengeinstitutter, forsikringsselskaber og lignende.

 

Etagen over stueetagen kan anvendes til boliger og liberale erhverv.

 

Bebyggelsen langs Møllegade skal fortrinsvis anvendes til kontorer, liberale erhverv og boliger. Stueetagen langs Bethaniagade og den nordlige del af Smallegade kan anvendes til mindre butikker, mindre kontorvirksomheder, mindre liberale erhvervsvirksomheder og boliger. De øvrige etager skal fortrinsvis anvendes til boliger.

 

Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 135.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere 4 etager mod Bredgade, 5 etager mod Møllegade og 3 etager mod Bethaniagade.

Bygningshøjde: Højest 18 m mod Bredgade og Møllegade og højest 12 m mod Bethaniagade.

 

Lokalplan 11.C1.1 for området Bethaniagade, Smallegade, Bredgade og Møllegade

Lokalplanens formål er bl.a. at sikre områdets anvendelse til centerformål.

Ejendommen ligger inden for lokalplanens delområde 3, der er udlagt til butiksformål og restaurationsvirksomhed langs Smallegade og Bredgade i stueetagen. Etagen over stueetagen må her anvendes til butikker, kontorer, liberale erhverv og boliger. De øvrige etager skal fortrinsvis anvendes til boliger. Langs Møllegade og Bethaniagade må bebyggelsen kun anvendes til kontorer og liberale erhverv med boliger på 1. og 2. sal. Bag- og sidebygninger til bebyggelsen må ikke anvendes til boliger.

 

I delområde 3 må der opføres bebyggelse i 3½ etager langs Bredgade, 1½ etage langs Møllegade i den sydlige halvdel af karréen og 2½ etager langs Møllegade i den nordlige halvdel af karréen og rundt om hjørnet til Bethaniagade. Mod Smallegade må der bygges 2½ etager.

  

Forvaltningens vurdering

Ejendommen har en synlig beliggenhed på hjørnet af Bredgade og Møllegade. Karréen umiddelbart syd for ejendommen er omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for bebyggelse i op til 3½ etager mod Bredgade og 2½ etager mod Møllegade. Det giver derfor planlægningsmæssigt god mening at give mulighed for det samme på nordsiden af Bredgade for at skabe mulighed for en arkitektonisk sammenhæng mellem de to sider af Bredgade. Med Møllesgades store bredde og høje byggeri på vestsiden af vejen, vil det være et arkitektonisk fint modspil med byggeri i højden på Møllegades østside. Det ansøgte projekt har fire etager og en tagterrasse, hvilket svarer til i alt fem etager. Forvaltningen vurderer, at hjørnegrunden i det store vejkryds rent arkitektoniske kan bære et byggeri på 4 etager. En eventuel tagterrasse på 5. etage kan efter forvaltningen vurdering etableres på en del af taget, på en måde hvor der ikke skabes indbliksgener for naboer og genboer.

 

Halvdelen af bygningen ligger inden for byggefeltet til 3½ etager, mens en mindre del af den eksisterende bygning ligger inden for byggefelt til 1½ etage langs Møllegade. Det nye bebyggeri vil endvidere overskride bebyggelsesprocenten på 135, der er det maksimale i henhold til gældende lokalplan og kommuneplanramme. Projektet kan dermed ikke realiseres uden ny planlægning.

 

Idéen om adskillelse af basen - stueetagen - og de øvre etager med valg af forskellige materialer og detaljeproportionering, vil gøre bygningens funktioner aflæselige i facaden. Med det gedigne murværk i basen bør der tilsvarende vælges et gedigent plademateriale til de øvre tre etager. Der bør i en eventuel ny lokalplan for ejendommen arbejdes med og stilles særlige krav til facadematerialet, da bygningen med sin beliggenhed og fire etager bliver markant i Herning bymidte. Der bør endvidere i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan undersøges, hvorvidt altaner mod Møllegade kan overholde støjkravene til friarealer.

 

Ved en en beslutning om mulighed for et 4 etages højt byggeri på hjørnet af Bredgade og Møllegade bør det overvejes, om der skal gives mulighed for højere byggeri end de nu tilladte 1½ etage langs Møllegade. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en lokalplan for den vestlige ende af karréen Bethaniagade, Smallegade, Bredgade og Møllegade for at sikre en arkitektonisk sammenhæng i bebyggelsen mod Møllegade og en samlet løsning af parkeringsforhold, friarealer mv.

 

Forslag til afgrænsning på ny lokalplan 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for ejendommen Bredgade 56 på baggrund af det fremsendte projektmateriale, og
at Byplanudvalget i så fald tager stilling til, om lokalplanen også skal omfatte den vestlige del af karréen Bethaniagade, Smallegade, Bredgade og Møllegade
at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal være mulighed for 4 etager med en 5. etage som tagterrasse

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Der igangsættes ny planlægning for ejendommen Bredgade 56, med mulighed for en 5. etage som tagterasse.

Afgrænsningen af lokalplanområdet begrænset til ansøgerens ejendom og, der planlægges ikke for randbebyggelse langs Møllegade.

Bilag

 • Bilag 1 - Lokalplananmodning Bredgade 56 i Herning
 • Bilag 2 - Projektforslag Bredgade 56
 

144. Ny planlægning og godkendelse af debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ny planlægning og godkendelse af debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Sinding-Ørre Biogasanlæg fra 50.000 tons/dag til 180.000 tons/dag med mulighed for økologisk linje. Anlægget er placeret på Rosmosevej 4, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.

 

Anlægget får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldt VVM redegørelse) forud for at projektet kan realiseres.

Forvaltningen anbefaler at planlægning for lokalplan og kommuneplantillæg igangsættes og at debatoplæg forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport sendes i høring.

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Sinding-Ørre Biogasanlæg. Anlægget forventes at kunne behandle 180.000 tons biomasse om dagen efter udvidelsen. Der ønskes muliggjort at der også kan laves en økologisk biogasmasse linje således at anlægget også kan modtage biomasse fra økologiske husdyrbrug.

Udvidelsen er af en sådan størrelse, at der efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)" skal udarbejde en Miljøkonsekvensrapport forud for en realisering af projektet. Se bilag for en nærmere beskrivelse af projektet. Det er vurderet, at miljøkonsekvensrapporten som minimum skal behandle:

 • En samlet teknisk beskrivelse af projektet
 • Trafik – specielt ændringer i forhold til nuværende forhold
 • Landskab / Visualiseringer
 • Lugt og støj
 • Påvirkning af jordbund, vand, luft, fauna, flora og klima
 • Kulturmiljø
 • Mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger

Projektet kræver ikke udbygning af biogasnettet omkring Sinding Biogasanlæg da der i 2016-2017 allerede er skabt forbindelse til Studsgård Biogasanlæg samt største aftager af biogas Arla Foods energicentral i Nr. Vium.

 

Nuværende anlæg er etableret på baggrund af en landzonetilladelse. Det er forvaltningens vurdering, at udvidelsen forudsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for anlægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget igangsætter planlægningen for en udvidelse af Sinding Biogasanlæg
at Byplanudvalget indstiller at "Debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg" sendes i offentlig høring.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Bilag Debatoplæg udkast
 

145. Ny planlægning for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum

Sagsnr.: 01.02.05-P21-15-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Ny planlægning for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ejeren af tre ejendomme på K. Møllers Vej i Hammerum ønsker at opføre tæt-lav boligbebyggelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes nyt plangrundlag med mulighed for tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Projektet bør bearbejdes i forhold til tagform, beplantning og parkering.

Sagsfremstilling

Luftfoto med det foreslåede lokalplanområde markeret med stiplet, hvid linje

 

Projekt

Herning Kommune har fået en ansøgning om opførelse af i alt 10 rækkehuse på K. Møllers Vej 3 - 7 i Hammerum. Boligerne er placeret i tre bygninger i én etage med gavlen mod K. Møllers Vej. Hver bolig er på cirka 80 m² og med et skur ved indgangen på 3 m². Bygningerne har ydervægge i grålige tegl og et næsten fladt tag. Syd for hver bygning er der et mindre friareal.

 

Vejadgang til området skal fremover kun ske via den nye vejadgang fra nord. Den eksisterende vejadgang fra syd lukkes for biler, så den kun er en stiforbindelse. Parkering foregår i carporte og på en parkeringsplads ved adgangsvejen.

 

Friareal

Der vil blive anlagt fælles friareal samt en mindre privat have til hver bolig.

 

Nordvest for området ligger Hammerum Skoles idrætsarealer. Forvaltningen anbefaler, at en del af dette areal bevares som grønt friareal ved en kommende byudvikling af Hammerum Skole. Det vil kunne anvendes som fælles, grønt friareal for både de nye og eksisterende boliger i området.

 

 

Forslag til nye rækkehuse på K. Møllers Vej 3-7

 

 

Skitse af den nye bebyggelse set fra nord

 

Planlægningsmæssige forhold

Området har tidligere tilhørt Agroskolen og været anvendt til lærerboliger. Det er nu udstykket i 4 grunde, hvor der ligger boliger på tre af dem. Området er derfor med kommuneplan 2017 - 2028 overført fra den offentlige ramme, 31.OF2, til boligområdet 31.B1.

 

Kommuneplanramme 31.B1 giver mulighed for at bygge åben - lav boligbebyggelse i 2 etager og 8,5 meters højde. Den maksimale bebyggelsesprocent for området må være 30%. Det vil sige, at der skal laves et tillæg til kommuneplanen med mulighed for tæt-lav bebyggelse, hvis det ansøgte projekt skal realiseres.

 

Anbefaling af nyt plangrundlag

Forvaltningen vurderer, at det vil være postivt med flere boliger tæt på Hammerum bymidte. Derfor anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan med mulighed for tæt-lav bebyggelse som ansøgt. For at sikre en samlet planlægning, for eksempel i forhold til vejadgang bør planlægningen også omfatte K. Møllers Vej 9, der har en anden ejer. For at give mulighed for fortsat at anvende K. Møllers Vej 9 til enfamiliehus, anbefaler forvaltningen, at den nye lokalplan både kommer til at give mulighed for tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

 

Bearbejdning af projektet

Forvaltningen vurderer, at projektet på en række områder kan opnå en højere kvalitet og komme til at passe bedre ind i området. Derfor anbefaler forvaltningen, at projektet i dialog med ansøger bearbejdes på følgende områder i forbindelse med lokalplanen:

 

 • Tagform

Forvaltningen anbefaler et saddeltag, da det vil give en mere karakteristisk gavl mod K. Møllers Vej. De øvrige bygninger i kvarteret har også saddeltag.

 

 • Beplantning

Boligkvartererne på K. Møllers Vej og Højgade afgrænses mod vejene af levende hegn i form af hække. For at give en grøn kvalitet til det nye boligområde og sikre sammenhæng med de omkringliggende områder, skal området og dets friarealer afgrænses af levende hegn i form af hække.

 

 • Parkering

Ankomstarealet med parkeringspladser og carporte skal bearbejdes, så det kommer til at fremstå som en samlet helhed, der forholder sig til boligernes og friarealernes udformning. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget igangsætter ny planlægning for K. Møllers Vej 3, 5B, 7 og 9 med mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

 

at der optages dialog med ansøger om tagform, beplantning og parkering
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet der også optages dialog om materialevalg, således den kommer til at harmonere med Agroskolens udtryk.

Bilag

 • Ansøgning og rids - tæt-lav boliger på K. Møllers Vej i Hammerum
 • Skitseforslag - K. Møllers vej
 

146. Ny planlægning for boligbebyggelse ved Snejbjerg Hovedgade / Nørretanderupvej

Sagsnr.: 01.02.05-P21-16-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Ny planlægning for boligbebyggelse ved Snejbjerg Hovedgade / Nørretanderupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget en anmodning om igangsættelse af ny planlægning for et boligområde ved Snejbjeg Hovedgade og Nørretanderupvej i Snejbjerg. Den eksisterende bebyggelse i området ønskes nedrevet med henblik på opførelse af et projekt med 16 boliger på hver ca. 61 m2 opført som 2 bebyggelser på hver 2 etager med 8 lejligheder i hver.

Sagsfremstilling

 

Projektområdet ligger langs Snejbjerg Hovedgade på sydsiden af vejen, men har også adgang til Nørretanderupvej. Området omfatter 1 matrikel med et areal på 2.457 m2, som tidligere har været anvendt til erhverv - autoværksted. På grunden ligger i dag lidt spredt bebbyggelse, som ansøger ønsker at nedrive i forbindelse med realiseringen af projektet.

 

Området er disponeret omkring 2 ens bebyggelser. Den ene ligger med facaden ud mod Snejbjerg Hovedgade, men er tilbagetrukket fra vejen med ca. 6 meter. Svalegange til 1. sal er placeret på nordsiden af bebyggelsen ud mod hovedgaden, mens altaner og terrasser er placeret på sydsiden. Den anden bebyggelse er tænkt efter samme princip, men roteret så den ligger vinkelret på den første. Således gives der mulighed for et fælles grønt areal i områdets sydvestlige hjørne. Vejadgang til området etableres fra Nørretanderupvej og p-pladserne etableres i den østlige del af grunden med en p-plads pr. bolig samt 2 gæstepladser.

 

Bebyggelsesprocenten er af bygherre beregnet til 39.9, og bygningshøjden overstiger ikke 8,5 meter. På baggrund heraf kan planen i princippet rummes inden for den gældende kommuneplanramme, der udlægger området til blandet bolig og erhverv med en bebyggelsesprocent på maks. 40 og en højde på maks. 2 etager og 8,5 mter.

 

   

Vurdering:

Efter planafdelingens opfattelse er der med grundens beliggenhed langs Snejbjerg Hovedgade tale om en central placering, som betyder, at der skel tages hensyn til udtrykket mod hovedgaden. Den overordnede disponering af bebyggelsen på grunden virker hensigtsmæssig, og princippet om at lade området vejbetjene fra Nørretanderupvej frem for hovedgaden fungerer ligeledes godt.

 

Planafdelingen vurderer dog, at svalgange ud mod hovedgaden ikke er foreneligt med det ønskede udtryk ud mod hovedgaden. Adgangen til lejlighederne på 1. sal skal således finde sted fra bagsiden af bebyggelsen eller eventuelt via interne trapper. Derudover bør afstanden fra vejskel mod Snejbjerg Hovedgade reduceres til maks. 3 meter for dermed at fasthold karakteren ud mod hovedgaden. Arealet mellem bebyggelse og vejen skal beplantes med græs og/eller træer/buske.

 

Planafdelingen er desuden betænkelig ved, om et ønske på 16 boliger på en grund med et areal på kun 2.457 m2 er hensigtsmææsigt , når det samtidig skal sikres, at de opførte boliger opfylder kravene til fri- og opholdsarealer og parkering og samtidig opføres under hensyntagen til den omgivende bebyggelse i forhold til afstande, skygge og indblik.  Boligantallet foreslås derfor reduceret til max. 12 boliger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget imødekommer anmodningen om et nyt plangrundlag med udgangspunkt i principperne for det ansøgte projekt herunder anvendelsen til boliger opført som etagebebyggelse i 2 etager
at der optages dialog med ansøger om bearbejdning af projektet i forhold til udtrykket mod Snejbjerg Hovedgade og omgivelserne herunder det forhold, at der ikke ønskes svalegange mod hovedgaden og at afstanden mellem bebyggelsen og skel mod vej ikke må overstige 3 meter 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet der tillige optages dialog om boligantal.

 

147. Ny planlægning for boligområde øst for Fuglsang sø i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-17-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Ny planlægning for boligområde øst for Fuglsang sø i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om igangsætning af ny planlægning for et område øst for Fuglsang Sø.  

Sagsfremstilling

 

Landskabet omkring projektområdet har stor rekreativ værdi. Åen og engen bidrager til at området opleves ganske anderledes end den mere bymæssige karakter, der findes på vestsiden af Fuglsang Sø. Ansøger foreslår derfor området indeholder forskellige mulighed for flere beboelsestyper. Punkthuse, town houses, klynge-/gårdhavehuse, rækkehuse, lejligheder og et højhus med bygningstypologier, der skaber en mere åben kant ud mod landskabet, og som tillader at landskabet kan flettes ind i bebyggelsen.

 

Da den vestlige del af området er udpeget til bevaringsværdigt landskab er det vigtigt at bebyggelsen på dette sted tager højde for landskabet og ikke virker for dominerende.

 

En styrkelse af områdets eksisterende karakter vil kunne forankre en fremtidig bebyggelse til stedet og specielt Fuglsang Sø, som det markante omdrejningspunkt og udfulgtsmål, det er.

Ved at opføre ny bebyggelse i området vil der blive skabt en ny byfront mod Fuglsang sø. Visionen er at skabe en bydel, hvor naturen er tæt på selv om området også ligger i byen. Boligområdet skal skabe værdi for beboerne men også skabe nye sammenhænge til det bagvedliggende boligområde.

 

 

 

Skitseforslaget viser høj bebyggelse på 12 etager mod nordøst, som markerer ankomsten til stedet. Mod vest og syd nedtrappes højden, så den tilpasses landskabet med 1-3 etager.

 

I den østlige del foreslås det, at der placeres længere "stænger" med lejligheder, som markerer sig mod ramblaen og får nogle interne gode grønne områder samt gode solforhold.

 

I den nordlige del trapper bebyggelsen op fra lavere rækkehuse eller lejligheder i 3 etager til punkthuse i 4-5 etager, og ankomsten til området markeres med et højhus på 12 etager ved ramblaen. Den høje bebyggelse foreslås bygget ovenpå et hævet urbant landskab, der fletter sig ind i ramblaen. Under dette urbane landskab kan der etableres parkering.

 

Adgang til området sker fra det nordøstlige hjørne, hvor vejen bevæger sig tværs gennem området og fordeler trafikken videre herfra.

Bebyggelsesprocenten for området som helhed er ca. 55 %.

 

Projektområdet indeholder 2 private matrikler (2i og 2k) og én matrikel som er ejet af Herning Kommune (3a).

 

Udviklingsplan for Sportscenter Herning:

Den ønskede udvikling af området er i overenstemmelse med intentionerne i udviklingsplanen for Sportscenter Herning hvor området forslås udlagt til boligområde, Rambla langs området og adgangsvej.

 

Plangrundlag:

I Herning Kommuneplan 2017-2028 er området omfattet af kommuneplanramme 13.B.19, som giver mulighed for at etablere boliger som tæt-lav og/eller punkthuse. Bebyggelsesproenten må ifølge kommuneplanramme 13.B.19 være maks. 40%. Der må bygges i maksimum 3 etager og maksimum 12 meter. Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Der skal udlægges opholdsarealer som omfa��tter mindst 100 % af etagearealet.

 

For at give mulighed for et højere byggeri og flere forskellige bebyggelsestyper skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området. 

 

Forvaltningen anbefaler at der udarbejdes lokalplan for området og at følgende undersøges nærmere i lokalplanprocessen:

 • Afgrænsning mod landskabet
 • Arkitektur og materialer
 • Bebyggelseshøjder og typer
 • Vejadgang og stiforløb
 • Grønne fællesområder og tilknytning til Fuglsang sø
 • Overfladevand og ekisterende ledningsanlæg

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan for området, hvor der skal arbejdes med afgrænsningen mod landskabet, arkitektur og materialer, bebyggelseshøjder, bebyggelsestyper, vejadgang, stiforløb, fællesområder samt overfladevand.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat da udvalget som udgangspunkt er indstillet på at lave ny planlægning for området, også for at fremme sammenhængen mellem byen og Holing.

Men det forudsætter dog, at der laves et udkast til en mere stram plan, der flugter med masterplanen, med færre forskellige boligtyper, og således at en udbygning kan foregå etapevis fra syd og øst.

Samtid ønskes der en vurdering af, om der stadig kan være camping i området.

Bilag

 • Projektmappe
 

148. Grøn Ordning - ansøgningsrunde for Stakroge og Sandet

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Grøn Ordning - ansøgningsrunde for Stakroge og Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Da muligheden for at benytte støtte fra Grøn Ordning til initiativer i vindmølleområdernes lokalområde snart ophører, fremsender forvaltningen forslag til procedure for en sidste Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet, som følge af det allerede planlagte vindmølleområde ved Timlundvej nord for Stakroge, der endnu ikke er nettilsluttet.

 

Forvaltningen foreslår samtidig en annonceringsrunde fra den 20. september 2017 til den 1. november 2017. 

Sagsfremstilling

Om Grøn Ordning

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter.

 

Det er kun Herning Kommune samt foreninger med et alment og ideelt formål, det vil sige ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, der kan ansøge om penge.

 

EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse udløber den 21. februar 2018. Dermed skal tilsagn om tilskud efter Grøn Ordning være opnået senest den 20. februar 2018. Udløbet af statsstøttegodkendelsen betyder, at Energinet.dk vil meddele afslag til ansøgninger, der ikke er nået at blive behandlet inden den 20. februar 2018.

 

Indtil statsstøttegodkendelsen udløber, vil Energinet behandle alle indkomne ansøgninger i den rækkefølge de indkommer, hvis de er fyldestgørende. Hvis ansøgninger om tilsagn om tilskud ikke er fyldestgørende, vil de ikke blive behandlet, før der er modtaget de oplysninger, der mangler. Den normale sagsbehandlingstid er 6-8 uger, men sagsbehandlingstiden forventes at stige væsentligt, da ordningen udløber.

  

Vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge

Lokalplan og VVM-redegørelse for vindmøller ved Stakroge er blevet påklaget ved Miljø- og Fødevareklagenævnet. Herning Kommune har meddelt byggetilladelse til opførelse af vindmøllerne, men det vil være på opstillers ansvar at opføre vindmøllerne frem til, der kommer en afgørelse fra klagenævnet, der giver medhold i planlægningen. Den 20. februar 2018 mindskes det tilskud, opstiller kan få til vindmøllerne. Der er derfor stadig en vis usikkerhed om planlægningen vil blive realiseret.

 

Da vindmøllerne ved Stakroge og Sandet endnu ikke er nettilsluttet er det uklart præcis hvor mange penge, ansøgningspuljen vil beløbe sig til. Herning Kommune formoder ud fra den vedtagne planlægning, at ansøgningspuljen kan blive op til 1,5 mio. kr. til initiativer det berørte lokalområde.

  

Forslag til procedure for Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet

Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at det er muligt at modtage tilsagn om tilskud fra Grøn Ordning, selvom vindmøllerne endnu ikke er nettilsluttet, da planlægningen for vindmølleområdet er vedtaget. Såfremt vindmøllerne er opstillet og nettilsluttet inden den 20. februar 2020 udløser de fortsat en Grøn Ordning pulje.

 

Administrationspraksis for Grøn Ordning fraviges i forhold til den tid, der normalt afsættes til annoncering og behandling af projektansøgninger, i et forsøg på at nå at få afsat nogle penge til lokalområdet ved Stakroge og Sandet inden muligheden for at få tilsagn om tilskud fra Grøn Ordning forfalder den 20. februar 2018.

 

Energinet.dk har tidligere meldt ud til samtlige kommuner, at de senest skal modtage en ansøgning den 1. december 2017, hvis de skal nå at sagsbehandle ansøgningen og give tilsagn inden 20. februar 2018. Dog oplyser Energinet.dk på deres hjemmeside, at ansøgninger om tilsagn om tilskud bør indsendes hurtigst muligt, og gerne inden den 31. oktober 2017. Det kan ikke garanteres, at ansøgninger modtaget efter denne dato, vil kunne nå at blive sagsbehandlet inden den 21. februar 2018. For tilsagn givet inden den 21. februar 2018 vil det gælde, at der senest den 20. februar 2020 er ansøgt om udbetaling af midler efter ordningen.

 

Forvaltningen vurderer, det ikke er muligt at nå Energinet.dks anbefalede deadline for indsendelse af anmodning om tilsagn om tilskud fra Grøn Ordning den 31. oktober 2017, da der skal afsættes tid til annoncering og politisk behandling. Der er derfor en risiko for, at projektansøgningerne ikke kan nå at blive færdigbehandlet inden deadline for tilsagn om tilskud.

 

Herning Kommunes administrationspraksis er, at nye Grøn Ordning puljer skal annonceres i 3 måneder. Med denne dagsorden foreslås annonceringsperioden forkortet, dog skal annonceringsperioden afsætte nok tid til, at lokalbefolkningen kan nå at sammensætte en ansøgning og indhente tilbud på projektet. Da lokalbefolkningen i dette tilfælde er bevidste om muligheden for Grøn Ordning og i den forbindelse har oprettet arbejdsgrupper, der kan konkretisere og planlægge, hvilke tiltag/initiativer, de vil ansøge Grøn Ordning om i forbindelse med en ansøgningsrunde, vurderer forvaltningen, at det er rimeligt at skære annonceringsperioden ned til ca. 1,5 måned.

 

Med den vedhæftede tidsplan foreslår forvaltningen, at der sideløbende med annonceringen afsættes tid til sagsbehandling. De indkomne ansøgninger skal gennemgås og kvalitetssikres, så de vurderes at kunne opnå støtte gennem Grøn Ordning ud fra de i VE-loven opstillede kriterier.

 

Forvaltningen vurderer på baggrund af den korte tidsfrist til at opnå tilsagn om tilskud fra Grøn Ordning, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at benytte den tidligere mulighed for at få en forhåndsudtalelse fra Energinet.dk på de enkelte projekter og foreninger.

 

Ifølge vores administrationspraksis skal støtte fra Grøn Ordning fordeles mellem projekterne ud fra en politisk prioritering blandt andet med kriterier om nærhed til vindmølleprojektet og gavn for flest mulige i lokalområdet. Dette vil stadig være gældende jf. Bilag 1: Forslag til tidsplan for Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet. Af samme grund anbefaler forvaltningen, at Puljen for Sandet og Stakroge kun annonceres i det pågældende lokalområde samt på Herning Kommunes egen hjemmeside.

 

Herning Kommune er ikke sikret udbetaling af støtte fra Grøn Ordning, før vindmøllerne er nettilsluttet. Selve tilbagemeldingen om tilskud til projektansøgere er derfor nødt til at afvente vindmøllernes nettilslutning. Formålet med at annoncere en Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet på nuværende tidspunkt vil være et forsøg på at hente nogle penge hjem til lokale initiativer, der kan realiseres inden den 20. februar 2020, såfremt vindmøllerne ligeledes er realiseret inden da.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender forslag til tidsplan for Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet og igangsætning af dertilhørende ny ansøgningsrunde.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt. Det undersøges, om der med et ekstraordinært Byplanudvalgsmøde kan ske ekstra fremdrift i sagen.

Bilag

 • Bilag 1: Tidsplan Grøn Ordning
 

149. Førskønnelsespuljen

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Førskønnelsespuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om midler til Forskønnelsespuljen til et projekt på udearealerne ved Den Gule Bygning i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler at der gives bevilling på 67.500 kr. til anlæg af bede med beplantning, samt hække og træer ved den Gule Bygning i Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om bridrag til renovering af udearealerne ved Den Gule Bygning.

 

Foreningen Den Gule Bygning I Vildbjerg har gennem de sidste 10 år løbende renoveret Den Gule Bygning med støtte fra lokale virksomheder, samt ikke mindst utallige arbejdstimer fra lokale frivillige – pensionerende håndværkere og lærere. De er nu nået til det punkt, hvor de er i gang med at renovere den gamle skolegård og området rundt omkring bygningen, herunder ny skolegårdsbelægning samt udskiftning og separering af det helt gamle kloaksystem fra 1908.

 

Den Gule Bygning er en central skikkelse i det lokale kulturliv i Vildbjerg. I den smukke gamle skolebygning kommer og går kulturhusets brugere hele dagen og ugen igennem. Gården skal derfor løse praktiske behov omkring parkering, cykelparkering m.v., men skal også være en smuk og indbydende ramme omkring bygningen og den gamle skolegård. De har derfor, i samarbejde med have- og landskabsarkitekt Lilly Ravn, fået lavet et forslag til indretning af området. De påtænker at indrette skolegården med fast hækstruktur, trækroner i kanten, ligesom der etableres en ramme om opsætning af enkelte skulpturer. Det gamle skolegårdstræ skaber sammen med omgivende bænke forbindelse fra ”skolegård” til det grønne område med petanque-banen.

 

Foreningen har i alt henlagt 450.000 kr. til projektet, men for at realisere projektet mangler de midler til beplantning og inventar.

De ansøger om et tilskud til anlæg af bede med beplantning samt hække og træer på 67.500 kr.

 

Herning Kommune ejer jord og bygning men der ligger er driftsaftale på at Foreningen Den Gule Bygning i Vildbjerg drifter området.

 

Forvaltningen anbefaler at der gives 67.500 kr. fra Forskønnelsespuljen til projektet, da projektet er et led i at få færdiggjort udearealerne i byudviklingen i området omkring den gamle skolebygning.

Økonomi

Bevilling på 2 mio. kr. til Forskønnelsespuljen er frigivet i 2016. Der er tidligere disponeret for 1.625.000 kr. af puljen. Med det forslåede projekt er det samlede forbrug af puljen på 1.692.500 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender at der gives bevilling fra Forskønnelsespuljen på 67.500 kr. til projekt ved Den Gule Bygning i Vildbjerg.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Ansøgning
 • Tegning Skolegården
 

150. Orientering om og igangsætning af planlægning for klimasikring af Holstebro Midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Orientering om og igangsætning af planlægning for klimasikring af Holstebro Midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 

Sagsresume

For at beskytte Holstebro by for oversvømmelser fra Storå, og for at der til enhver tid kan afledes regnvand fra befæstede arealer i Holstebro by til Storå, ønsker Holstebro Byråd at etablere et klimasikringsanlæg til tilbageholdelse af regnvand i oplandet til Holstebro by. En del af det potentielt oversvømmelsestruede areal ligger i Herning Kommune.

 

Anlægget skal VVM-redegøres og miljøvurderes, og der skal udarbejdes lokalplaner samt et tillæg til Holstebro Kommuneplan. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan for det areal der potentielt kan risikeres oversvømmet ind i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Anlægget består af et tre-delt kombinationsanlæg til sikring mod oversvømmelse i Holstebro svarende til 100 årshændelse i år 2100. Klimasikringsanlægget har til formål at styre vandføringen gennem byen, så oversvømmelsesrisikoen minimeres. Anlægget virker ved, at der i en oversvømmelsestruende situation tilbageholdes vand i Vandkraftsøen og i ådalen opstrøms byen. Derfor ønskes et dæmningsanlæg med sluse i ådalen og et nyt dæmnings- og sluseværk foran den eksisterende Vandkraftsødæmning til at styre vandgennemstrømningen i åen. Sluserne vil kun være i brug, hvis der er risiko for oversvømmelse, og vandet skal kun tilbageholdes få dage. Ved fuld udnyttelse af vandtilbageholdelse bag dæmning i ådalen, vil 149 ha af ådalen kortvarigt blive oversvømmet med et vandspejl, der ligger op til 5 meter over åens normale vandspejlskote. En del af det oversvømmede areal ca. 30 ha ligger i Herning Kommune.

 

Oversigtskort over kommunegrænse og oversvømmelse ved Kote 20 (100 års hændelse)

 

På mødet den 14. juni 2017, punkt 11, besluttede Holstebro Økonomiudvalg, at Holstebro Kommunes kommuneplan skal søges ændret med henblik på sikring af rammer til selve dæmningsanlægget og sikring af oversvømmelsesarealer gennem rammer eller retningslinjer. På baggrund af beslutningen er der udarbejdet et debatoplæg. Med debatoplægget indkaldes til idéer og forslag forud for den videre planlægning for klimasikringsanlægget. Lodsejerne er orienteret om at Holstebro Kommune ønsker at gå i gang med planlægningen m.v. Placering af anlæg og oversvømmelsesarealer fremgår af Bilag A - Debatoplæg.

 

Debatfasen strækker sig fra den 6. september 2017 til den 4. oktober 2017, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede har mulighed for at fremsætte synspunkter og komme med forslag og idéer, således at flest mulige hensyn kan indgå i det videre arbejde. På baggrund af indkomne idéer og synspunkter vil Teknik og Miljø behandle forslagene i den videre planlægning. Anlægget skal VVM-redegøres og miljøvurderes, og der skal udarbejdes lokalplaner samt et tillæg til Holstebro Kommuneplan. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for Herning Kommune, for det areal der potentielt kan risikeres oversvømmet ind i Herning Kommune.

 

Forvaltningens vurdering

Der skal udarbejdes et tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028 retningslinjer for klimatilpasning.

 

Det er forvaltningens anbefaling, at der igangsættes ny planlægning for det areal, der potentielt kan risikeres oversvømmet i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager orienteringen til efterretning,

 

at Byplanudvalget godkender, at der igangsættes ny planlægning med kommuneplantillæg for det areal der potentielt kan risikeres oversvømmet i Herning Kommune.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Bilag A - Debatoplæg
 

151. Brug Byen! Revision af retningslinierne for anvendelse af vejarealer

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Marius Reese  

Brug Byen! Revision af retningslinierne for anvendelse af vejarealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Renoveringen af gågaden har stået på gennem længere tid, men er snart afsluttet for så vidt angår Østergade og Bredgade. Gågaden er omlagt med ny belægning og tværprofil, som betyder at benyttelsen af gågaden vil blive ændret fremover. Brug Byen! som er de retningslinjer der regulerer privates brug af det offentlige vejareal er oprindeligt fra 2012, men er justeret flere gange siden, senest i 2016 - først og fremmest med hensyn til reglerne for udeservering, og i juni 2017 vedrørende inddeling af gågaden i forskellige zoner til fodgængere, kørsel, gadeinventar og udeservering. I forbindelse med afslutningen af gågaderenoveringen foreslår administrationen, at Brug Byen! revideres således at reglerne afspejler den fysike udformning af gågaderne nu har fået, og de intentioner der er for at brugen at det offentlige gadeareal skal understøtte Byrådets ønske om, at Herning skal være en levende by. Samtidig foreslås en forenkling af reglerne i Brug Byen!

Sagsfremstilling

Benyttelsen af de offentlige vejarealer har hjemmel i Vejloven, Byggeloven, Planloven og Miljøloven, men for at sikre en nem og smidig administration i forhold til disse komplicerede lovområder, er der udarbejdet et regulativ i form af Brug Byen!, som skal gøre det nemmere bl.a. at få overblik over hvordan gaderummene må benyttes, samtidig med at reglerne overholdes, uden at der skabes gener og konflikter mellem de mange aktører og aktiviteter der er i byen.

 

Titlen Brug Byen! på regulativet for benyttelsen af gågaderne antyder, er det intentionen at Hernings gågadesystem skal bruges, for at der er liv og aktivitet i byen. Omlægningen af gågaden med nye opholdselementer, kunst, legeredskaber og et ny tmoderne tværprofil, der giver bedre mulighed for gadesalg, udeservering mv., skal være med til at understøtte ønsket om et spændende og attraktivt byliv i Herning Bymidte. Det skal opleves nemt og ubeaukratisk at skabe arrangemnerter i bymidten, etablere gadesalg, udserveriign osv.

 

Der er elementer i det gældende regelsæt i Brug Byen! som foreslås udtaget i det reviderede regelsæt, fordi reglerne ikke længere virker helt hensigtsmæssigt, eller ikke i tilstrækkelig grad understøtter ønsket om at sikre liv, aktivitet og mangfoldighed i bylivet. I det reviderede regelsæt opretholdes fortsat de generelle bestemmelser for udservering i hele kommunen, også på private arealer. Som det er beskrevet nedenfor, anbefaler administrationen, at der fortsat skal søges om tilladelse til udservering, både på offentligt areal og på private arealer. Baggrunden herfor er, dels, at restauranter i gågadesystemet har tidsmæssige begrænsninger på udeserveringen, og at alle restauranter i øvrigt i Herning Kommune er omfattet af "Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker,mv. I Herning Kommune", for så vidt angår aktiviter på eget areal. Forskriften gælder også udendørs arealer, som anvendes til ophold for rygere, udeservering m.v. For disse private områder er der ikke fastsat tidrum for benyttelsen, men støjgrænser.

  

Forslaget til revisionen af Brug Byen! opdeler gågaderne i to områder: Område 1 er Bredgade fra Torvet til Jyllandsgade, område 2 er øvrige gågader. Baggrunden herfor er, at gågadestrækningerne dels har lidt forskellige udformninger, dels har et ret forskelligt mix af butikker, restauranter og liberale erhverv. Bredden af gaderne er også forskellig, hvilket også gør, at der ikke er helt de samme muligheder for de forskellige aktiviteter i gaderne.

 

Område 1 er hovedsageligt den oprindelige del af Hernings gågade, hvor det nye tværprofil genintroducerer "fortovet" i gågaden, som betyder, at vareudstilling, udeservering, kunst, legeområder, bænke, grønt osv er og skal placeres i inventarzonen, som ligger 2 m fra facaderne. Butikkerne får derved mulighed for at henvende sig til deres kunder fra tre sider, fra "fortovet" mod butiksfacaden eller fra den side af inventarzonen som vender ud mod midten af gågaden eller ind mod "fortovet". Det betyder derfor også, at butikkerne fremover ikke kan placere gadesalgsvarer op ad butiksfacaden, men i stedet skal placere disse i inventarzonen. I denne zone kan der opsætte parasoller, som skærmer varene mod vejrliget, og disse parasoller kan forsynes med butikkens navn, navnet på en leverandør eller lignende, men ikke produktreklamer. I inventarzonens foreslås det, at de enkelte forretninger kan opsætte ét mindre skilt, som henviser til butikken, eller reklamerer for slagtilbud eller produktreklamer.

 

Restauranter med udeservering i område 1, kan disponere over inventarzonen med borde, stole og parasoller samt ét menuskilt, i princippet på tilsvarende måde som butikkerne, dog kan der ikke opsættes cafe afskærmning i inventarzonen ud mod transportzonen eller gåzonen.

  

Område 2 er hovedsageligt øvrige gågader, herunder Østergade, hvor der er et større antal restauranter, der ofte har særlige ønsker og behov, særligt for så vidt angår udeservering op ad bygningernes facade. I denne del af gågaderne er der som hovedregel en facadezone på 0.8 m udenfor forretningernes facade, som kan benyttes til vareudstilling og udeservering. Der er i disse gader også en inventarzone, som kan benyttes til udeservering og gadesalgsvarer, kunst, legeområder mv.  Særligt for disse strækninger gælder generelt, at der kan opsættes cafeafskærmning vinkelret ud fra facaden i skel til naboejendommen, men at der kun må lukkes delvist med cafeafskærmning ud mod gåzonen og transportzonen..

 

Forvaltningen foreslår, at der alene anvendes må cafemøbler på restauranters udeserveringsområder, og at det i modsætning til tidligere, i udserveringssæsonen ikke længere er et krav at møblerne fjernes fra udserveringsområdet i aften og nattetimerne, såfremt de sikres mod tyveri og hærværk, og ikke fastgøres i belægningen.

 

Generelt gælder endvidere, at der ikke skal søges om at benytte inventarzonen til gadesalgsvarer, med mindre arealet ønskes anvendt til udeservering, herunder også udskænkning af alkohol. Forvaltningen anbefaler i den forbindelse, at tilladelser til udservering følger den enkelte restaurants alkoholbevilling, som typisk gives for 2 år ad gangen. I tilfælde, hvor der ikke er søgt om alkoholbevilling anbefaler administrationen, at udeserveringstilladelsen gives for 4 år ad gangen.

 

Administrationen foreslår, at der i inventarzonen ikke tillades beachflag eller mere end ét skilt i hver forretnings inventarzone, idet forretningerne samtidig opfordres til at skilte med specielle kreative elementer eller installationer, der på en stilfuld måde kan henlede opmærksomheden på forretningen.

 

Det vurderes, at der med denne revison af Brug Byen ikke er behov for at revidere sæsonen for udeservering eller tidsrummet for udeservering, som sidst blev revideret i foråret 2016.

 

Der er et meget stort ønske fra butikkerne i sidegaderne til gågaden, om at få mulighed for at placere henvisningsskilte på gågaden. Der er i forbindelse med omlægningen af gågaden og etablering af den nye belægning etableret de nødvendige installationer, således at der ved sidegaderne kan etableres digitale skilte som henviser til butikkerne i sidegaderne. Det er hensigten, at enten de handlende selv, eller Cityforeningen opsætter, betaler og driver disse digitale henvisningsskilte efter reglerne for digital skiltning. Det overvejes i øvrigt, igen at opsætte traditionelle plakatsøjler i gågaden.

 

Det bemærkes, at der både i område 1 og 2 og på Torvet, tidligere er givet tilladelse til f.eks. udeserveringsområder, som ikke 100% følger principperne i det reviderede forslag til Brug Byen! Disse tilladelser finder administrationen bør fortsætte, indtil de udløber eller skal fornyes. Til den tid foreslås det overvejet, om tilladelserne kan fortsætte som hidtil, eller de skal følge de generelle regler i Brug Byen!

 

Efter de hidtidige regler skal der søges om tilladelse til udeservering, det anbefales at denne procedure fortsætter. Det har også været et krav, at der skal søges tilladelse til vareudstilling i gågadesystemet. Det foreslås, at dette ændres til at der med de reviderede retningslinier i Brug Byen! laves en brugsaftale med den enkelte butiksindehaver om benyttelsen af inventarzonen.

 

Administrationen foreslår endvidere,

 

at tilladelser, som hidtil, kan inddrages i tilfælde af misligholdelse,

 

at tilladelser, som hidtil, og uden erstatning midlertidigt kan inddrages ved særlige lejligheder og større events i byen,

 

at den hidtil gældende praksis vedr ansøgninger til Brug Byen! sker ved, at der søges via Herning Kommunes hjemmeside,

 

I bilaget findes en oversigt over de generelle retningslinjer for brugen af gågaderne, samt de konkrete regler og ansøgningsprocedurer. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslaget til revison af Brug Byen! til Økonomi og Erhvervsudvalget og Byrådet, med følgende anbefalinger:

 

at der i inventarzonen ikke tillades beachflag og kun ét skilt pr. forretning,

 

at der ved restauranter og caféer kun anvendes cafémøbler,

 

at møbler i udeserveringsområder kan forblive i serveringsomådet om natten, mod at de sikres behøringt mod hærværk og tyveri, og at de ikke fastgøres til belægning,

 

at tilladelser til udeservering tidsmæssigt følger alkoholbevillingen,

 

at udserveringstilladeser uden alkoholbevilling gives for 4 år ad gangen,

 

at tilladelser som er givet efter tidligere regler kan forsætte indtil de udløber eller søges fornyet, dog således at fornyelse af udeserveringstilladelser som udgangspunkt skal følge de nye regler, såfremt dette er muligt. 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, dog således at der i gåzonen på 1,2 meter i BrugByen for område 2 kan foretages afskærmning fra facaden til transportzonen ved udeservering.

 

Reglerne evalueres efter senest 4 år.

Bilag

 • BrugByen-Bredgade-gågaderegulativ
 • BrugByen-Øvrige gågader-gågaderegulativ
 • BrugByen-retningslinjer for udstilling af varer
 • BrugByen-Retningslinjer for udeservering
 

152. Tilladelse til at igangsætte ekspropriation og afholde Åstedsforretning - Kollundvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.32-G01-2-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Tilladelse til at igangsætte ekspropriation og afholde Åstedsforretning - Kollundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Den kommunale udstykning i Lind - Fejerskovparken er udsolgt. Herning Kommune har i november 2015 vedtaget en ny lokalplan for et område syd for Fejerskovparken i Lind.

 

Ejeren af hovedparten af arealet inden for lokalplanens område, oplyste til Herning Kommune, at denne selv ønskede at udvikle området.

 

Han har nu efterfølgende oplys Herning Kommune om, at han ikke ser sig i stand til at løfte opgaven.

 

Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte en ekspropriation af arealet omfattet af lokalplan nr. 61.B12.2 Boligområdet ved Kollundvej i Lind.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ønsker at fremme byggemodningen af areler indenfor lokalplan nr. 61.B12.2 Boligområdet ved Kollundvej i Lind.

 

Arealet er politisk prioriteret til udstykning og salg i 2018. For at kunne nå at byggemodne arealet er det derfor nødvendigt, at erhverve arealerne i slutningen af 2017.

 

Der er ført forhandlinger med lodsejerne, men de ønsker ikke at sælge arealerne i en almindelig handel.

 

Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte en ekspropriation af arealerne, og afholde åstedsforretning i henhold til planloven og vejlovens regler om ekspropriation.

 

Arealerne der ønskes eksproprieret er ejet af 3 lodsejere, og er vist på kortet nedenfor. I kortets nordvestlige hjørne findes en mindre privat udstykning.

 

  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Forvaltningen bemyndiges til ifølge planlovens § 47 at indlede ekspropriationsproceduren og afholde åstedsforretning, vedrørende de 3 arealer markeret i ovenstående luftfoto, omfattet af lokalplan 61.B12.2 Boligområde ved Kollundvej i Lind.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

153. Bemyndigelse til at afholde Åstedsforretning og gennemføre ekspropriation . Tværgade 30 i Hammerum.

Sagsnr.: 01.02.32-A00-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Bemyndigelse til at afholde Åstedsforretning og gennemføre ekspropriation . Tværgade 30 i Hammerum.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin Skov-Aggerholm.

Sagsresume

Herning Kommune har været i dialog med ejeren af ejendommen beliggende Tværgade 30 i Hammerum. Ejendommen består af flere parceller af landbrugsjord, og hovedparten af parcellerne er beliggende i områder der er lokalplanlagt.

 

Lodsejeren er ikke umiddelbart interesseret i at sælge.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der indledes en ekspropriation af ejendommen, og at forvaltningen bemyndiges til at afholde åstedsforretning.

Sagsfremstilling

Ejendommen består af 4 matrikler.

 

1. matr. nr. 2 a Agerskov By, Gjellerup - omfattet af LP nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd

2. matr. nr. 4a Agerskov By, Gjellerup - omfattet af LP nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd og LP 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum

3. matr. nr. 5m Agerskov By, Gjellerup - omfattet af LP nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd og LP 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum

og

4. matr. nr. 2bp Agerskov By, Gjellerup - er ikke omfattet af nogen lokalplan. - Er derfor ikke omfattet af ekspropriationen.

 

Forvaltningen anbefaler at der indledes ekspropriation af arealerne som er beliggende indenfor de ovenfor nævnte lokalplaner.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at afholde åstedsforretning med henblik på senere beslutning om endelig ekspropriation af arealerne markeret med 1, 2 og 3.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forvaltningen bemyndiges til i henhold til planlovens § 47 at indlede ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende de 3 arealer vist i ovenstående luftfoto markeret med nr. 1, 2 og 3. omfattet af lokalplanerne nr. 31.E8.3 og nr. 31.B4.2,

 

at det tilkendegives, at kommunen er indstillet på at ekspropriere de beskrevne arealer, såfremt der ikke indgås frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

154. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. august 2017 og det forventede regnskab for 2017.

 

Sammenfattende viser opfølgningen:

- Vedr. driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab for 2017 sig inden for budgetrammen.

- Vedr. anlæg på serviceområderne 03, 04 og 09 forventes der et samlet mindreforbrug på godt 9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder; drift og anlæg.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2017 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. august 2017 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Som det ses af tabellen, holder det forventede regnskab sig inden for det korrigerede budget pr. 31. august 2017. Det forventede mindreforbrug er på 200.000 kr.

 

Med hensyn til sanktionslovgivningen giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2017 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. august 2017 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Det fremgår af tabellen, at der mellem det korrigerede budget på godt 26,9 mio. kr. og det forventede anlægsregnskab på knap 17,9 mio. kr. ved budgetopfølgningen forekommer en afvigelse i form af et mindreforbrug på godt 9 mio. kr.

Det angivne mindreforbrug stammer fra serviceområderne 03 Kommunale ejendomme og 09 Trafik.

Specifikationer vedrørende anlægsprojekterne på hvert af de tre serviceområder fremgår af bilag vedlagt sagen.

 

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

Projekt ved Sunds Skole og Multicenter

I forbindelse med forskønnelsesprojektet ved Sunds Skole og Multicenter overføres 70.000 kr. fra Serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler, stednr. 301085 Pulje til projekter samt 25.000 kr. fra Serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler, stednr. 301044 Sunds - Ilskov Skole, samlet 95.000 kr. til Serviceområde 09, Trafik, stednr. 223056 Forskønnese af center- og omegnsbyer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. oktober 2017 og i Byrådet den 31. oktober 2017.

 

at de i sagen beskrevne indstillinger foretages, sålede at budgettet svarer til de faktiske forhold.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Bilag 1 - BYP drift
 • Bilag 2 - BYP anlæg
 

155. Igangsætning af planlægning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Igangsætning af planlægning

 

156.

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl