Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

153. Bemyndigelse til at afholde Åstedsforretning og gennemføre ekspropriation . Tværgade 30 i Hammerum.

Sagsnr.: 01.02.32-A00-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Bemyndigelse til at afholde Åstedsforretning og gennemføre ekspropriation . Tværgade 30 i Hammerum.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin Skov-Aggerholm.

Sagsresume

Herning Kommune har været i dialog med ejeren af ejendommen beliggende Tværgade 30 i Hammerum. Ejendommen består af flere parceller af landbrugsjord, og hovedparten af parcellerne er beliggende i områder der er lokalplanlagt.

 

Lodsejeren er ikke umiddelbart interesseret i at sælge.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der indledes en ekspropriation af ejendommen, og at forvaltningen bemyndiges til at afholde åstedsforretning.

Sagsfremstilling

Ejendommen består af 4 matrikler.

 

1. matr. nr. 2 a Agerskov By, Gjellerup - omfattet af LP nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd

2. matr. nr. 4a Agerskov By, Gjellerup - omfattet af LP nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd og LP 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum

3. matr. nr. 5m Agerskov By, Gjellerup - omfattet af LP nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd og LP 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum

og

4. matr. nr. 2bp Agerskov By, Gjellerup - er ikke omfattet af nogen lokalplan. - Er derfor ikke omfattet af ekspropriationen.

 

Forvaltningen anbefaler at der indledes ekspropriation af arealerne som er beliggende indenfor de ovenfor nævnte lokalplaner.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at afholde åstedsforretning med henblik på senere beslutning om endelig ekspropriation af arealerne markeret med 1, 2 og 3.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forvaltningen bemyndiges til i henhold til planlovens § 47 at indlede ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende de 3 arealer vist i ovenstående luftfoto markeret med nr. 1, 2 og 3. omfattet af lokalplanerne nr. 31.E8.3 og nr. 31.B4.2,

 

at det tilkendegives, at kommunen er indstillet på at ekspropriere de beskrevne arealer, såfremt der ikke indgås frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt