Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

152. Tilladelse til at igangsætte ekspropriation og afholde Åstedsforretning - Kollundvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.32-G01-2-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Tilladelse til at igangsætte ekspropriation og afholde Åstedsforretning - Kollundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Den kommunale udstykning i Lind - Fejerskovparken er udsolgt. Herning Kommune har i november 2015 vedtaget en ny lokalplan for et område syd for Fejerskovparken i Lind.

 

Ejeren af hovedparten af arealet inden for lokalplanens område, oplyste til Herning Kommune, at denne selv ønskede at udvikle området.

 

Han har nu efterfølgende oplys Herning Kommune om, at han ikke ser sig i stand til at løfte opgaven.

 

Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte en ekspropriation af arealet omfattet af lokalplan nr. 61.B12.2 Boligområdet ved Kollundvej i Lind.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ønsker at fremme byggemodningen af areler indenfor lokalplan nr. 61.B12.2 Boligområdet ved Kollundvej i Lind.

 

Arealet er politisk prioriteret til udstykning og salg i 2018. For at kunne nå at byggemodne arealet er det derfor nødvendigt, at erhverve arealerne i slutningen af 2017.

 

Der er ført forhandlinger med lodsejerne, men de ønsker ikke at sælge arealerne i en almindelig handel.

 

Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte en ekspropriation af arealerne, og afholde åstedsforretning i henhold til planloven og vejlovens regler om ekspropriation.

 

Arealerne der ønskes eksproprieret er ejet af 3 lodsejere, og er vist på kortet nedenfor. I kortets nordvestlige hjørne findes en mindre privat udstykning.

 

  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Forvaltningen bemyndiges til ifølge planlovens § 47 at indlede ekspropriationsproceduren og afholde åstedsforretning, vedrørende de 3 arealer markeret i ovenstående luftfoto, omfattet af lokalplan 61.B12.2 Boligområde ved Kollundvej i Lind.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt