Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

151. Brug Byen! Revision af retningslinierne for anvendelse af vejarealer

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Marius Reese  

Brug Byen! Revision af retningslinierne for anvendelse af vejarealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Renoveringen af gågaden har stået på gennem længere tid, men er snart afsluttet for så vidt angår Østergade og Bredgade. Gågaden er omlagt med ny belægning og tværprofil, som betyder at benyttelsen af gågaden vil blive ændret fremover. Brug Byen! som er de retningslinjer der regulerer privates brug af det offentlige vejareal er oprindeligt fra 2012, men er justeret flere gange siden, senest i 2016 - først og fremmest med hensyn til reglerne for udeservering, og i juni 2017 vedrørende inddeling af gågaden i forskellige zoner til fodgængere, kørsel, gadeinventar og udeservering. I forbindelse med afslutningen af gågaderenoveringen foreslår administrationen, at Brug Byen! revideres således at reglerne afspejler den fysike udformning af gågaderne nu har fået, og de intentioner der er for at brugen at det offentlige gadeareal skal understøtte Byrådets ønske om, at Herning skal være en levende by. Samtidig foreslås en forenkling af reglerne i Brug Byen!

Sagsfremstilling

Benyttelsen af de offentlige vejarealer har hjemmel i Vejloven, Byggeloven, Planloven og Miljøloven, men for at sikre en nem og smidig administration i forhold til disse komplicerede lovområder, er der udarbejdet et regulativ i form af Brug Byen!, som skal gøre det nemmere bl.a. at få overblik over hvordan gaderummene må benyttes, samtidig med at reglerne overholdes, uden at der skabes gener og konflikter mellem de mange aktører og aktiviteter der er i byen.

 

Titlen Brug Byen! på regulativet for benyttelsen af gågaderne antyder, er det intentionen at Hernings gågadesystem skal bruges, for at der er liv og aktivitet i byen. Omlægningen af gågaden med nye opholdselementer, kunst, legeredskaber og et ny tmoderne tværprofil, der giver bedre mulighed for gadesalg, udeservering mv., skal være med til at understøtte ønsket om et spændende og attraktivt byliv i Herning Bymidte. Det skal opleves nemt og ubeaukratisk at skabe arrangemnerter i bymidten, etablere gadesalg, udserveriign osv.

 

Der er elementer i det gældende regelsæt i Brug Byen! som foreslås udtaget i det reviderede regelsæt, fordi reglerne ikke længere virker helt hensigtsmæssigt, eller ikke i tilstrækkelig grad understøtter ønsket om at sikre liv, aktivitet og mangfoldighed i bylivet. I det reviderede regelsæt opretholdes fortsat de generelle bestemmelser for udservering i hele kommunen, også på private arealer. Som det er beskrevet nedenfor, anbefaler administrationen, at der fortsat skal søges om tilladelse til udservering, både på offentligt areal og på private arealer. Baggrunden herfor er, dels, at restauranter i gågadesystemet har tidsmæssige begrænsninger på udeserveringen, og at alle restauranter i øvrigt i Herning Kommune er omfattet af "Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker,mv. I Herning Kommune", for så vidt angår aktiviter på eget areal. Forskriften gælder også udendørs arealer, som anvendes til ophold for rygere, udeservering m.v. For disse private områder er der ikke fastsat tidrum for benyttelsen, men støjgrænser.

  

Forslaget til revisionen af Brug Byen! opdeler gågaderne i to områder: Område 1 er Bredgade fra Torvet til Jyllandsgade, område 2 er øvrige gågader. Baggrunden herfor er, at gågadestrækningerne dels har lidt forskellige udformninger, dels har et ret forskelligt mix af butikker, restauranter og liberale erhverv. Bredden af gaderne er også forskellig, hvilket også gør, at der ikke er helt de samme muligheder for de forskellige aktiviteter i gaderne.

 

Område 1 er hovedsageligt den oprindelige del af Hernings gågade, hvor det nye tværprofil genintroducerer "fortovet" i gågaden, som betyder, at vareudstilling, udeservering, kunst, legeområder, bænke, grønt osv er og skal placeres i inventarzonen, som ligger 2 m fra facaderne. Butikkerne får derved mulighed for at henvende sig til deres kunder fra tre sider, fra "fortovet" mod butiksfacaden eller fra den side af inventarzonen som vender ud mod midten af gågaden eller ind mod "fortovet". Det betyder derfor også, at butikkerne fremover ikke kan placere gadesalgsvarer op ad butiksfacaden, men i stedet skal placere disse i inventarzonen. I denne zone kan der opsætte parasoller, som skærmer varene mod vejrliget, og disse parasoller kan forsynes med butikkens navn, navnet på en leverandør eller lignende, men ikke produktreklamer. I inventarzonens foreslås det, at de enkelte forretninger kan opsætte ét mindre skilt, som henviser til butikken, eller reklamerer for slagtilbud eller produktreklamer.

 

Restauranter med udeservering i område 1, kan disponere over inventarzonen med borde, stole og parasoller samt ét menuskilt, i princippet på tilsvarende måde som butikkerne, dog kan der ikke opsættes cafe afskærmning i inventarzonen ud mod transportzonen eller gåzonen.

  

Område 2 er hovedsageligt øvrige gågader, herunder Østergade, hvor der er et større antal restauranter, der ofte har særlige ønsker og behov, særligt for så vidt angår udeservering op ad bygningernes facade. I denne del af gågaderne er der som hovedregel en facadezone på 0.8 m udenfor forretningernes facade, som kan benyttes til vareudstilling og udeservering. Der er i disse gader også en inventarzone, som kan benyttes til udeservering og gadesalgsvarer, kunst, legeområder mv.  Særligt for disse strækninger gælder generelt, at der kan opsættes cafeafskærmning vinkelret ud fra facaden i skel til naboejendommen, men at der kun må lukkes delvist med cafeafskærmning ud mod gåzonen og transportzonen..

 

Forvaltningen foreslår, at der alene anvendes må cafemøbler på restauranters udeserveringsområder, og at det i modsætning til tidligere, i udserveringssæsonen ikke længere er et krav at møblerne fjernes fra udserveringsområdet i aften og nattetimerne, såfremt de sikres mod tyveri og hærværk, og ikke fastgøres i belægningen.

 

Generelt gælder endvidere, at der ikke skal søges om at benytte inventarzonen til gadesalgsvarer, med mindre arealet ønskes anvendt til udeservering, herunder også udskænkning af alkohol. Forvaltningen anbefaler i den forbindelse, at tilladelser til udservering følger den enkelte restaurants alkoholbevilling, som typisk gives for 2 år ad gangen. I tilfælde, hvor der ikke er søgt om alkoholbevilling anbefaler administrationen, at udeserveringstilladelsen gives for 4 år ad gangen.

 

Administrationen foreslår, at der i inventarzonen ikke tillades beachflag eller mere end ét skilt i hver forretnings inventarzone, idet forretningerne samtidig opfordres til at skilte med specielle kreative elementer eller installationer, der på en stilfuld måde kan henlede opmærksomheden på forretningen.

 

Det vurderes, at der med denne revison af Brug Byen ikke er behov for at revidere sæsonen for udeservering eller tidsrummet for udeservering, som sidst blev revideret i foråret 2016.

 

Der er et meget stort ønske fra butikkerne i sidegaderne til gågaden, om at få mulighed for at placere henvisningsskilte på gågaden. Der er i forbindelse med omlægningen af gågaden og etablering af den nye belægning etableret de nødvendige installationer, således at der ved sidegaderne kan etableres digitale skilte som henviser til butikkerne i sidegaderne. Det er hensigten, at enten de handlende selv, eller Cityforeningen opsætter, betaler og driver disse digitale henvisningsskilte efter reglerne for digital skiltning. Det overvejes i øvrigt, igen at opsætte traditionelle plakatsøjler i gågaden.

 

Det bemærkes, at der både i område 1 og 2 og på Torvet, tidligere er givet tilladelse til f.eks. udeserveringsområder, som ikke 100% følger principperne i det reviderede forslag til Brug Byen! Disse tilladelser finder administrationen bør fortsætte, indtil de udløber eller skal fornyes. Til den tid foreslås det overvejet, om tilladelserne kan fortsætte som hidtil, eller de skal følge de generelle regler i Brug Byen!

 

Efter de hidtidige regler skal der søges om tilladelse til udeservering, det anbefales at denne procedure fortsætter. Det har også været et krav, at der skal søges tilladelse til vareudstilling i gågadesystemet. Det foreslås, at dette ændres til at der med de reviderede retningslinier i Brug Byen! laves en brugsaftale med den enkelte butiksindehaver om benyttelsen af inventarzonen.

 

Administrationen foreslår endvidere,

 

at tilladelser, som hidtil, kan inddrages i tilfælde af misligholdelse,

 

at tilladelser, som hidtil, og uden erstatning midlertidigt kan inddrages ved særlige lejligheder og større events i byen,

 

at den hidtil gældende praksis vedr ansøgninger til Brug Byen! sker ved, at der søges via Herning Kommunes hjemmeside,

 

I bilaget findes en oversigt over de generelle retningslinjer for brugen af gågaderne, samt de konkrete regler og ansøgningsprocedurer. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslaget til revison af Brug Byen! til Økonomi og Erhvervsudvalget og Byrådet, med følgende anbefalinger:

 

at der i inventarzonen ikke tillades beachflag og kun ét skilt pr. forretning,

 

at der ved restauranter og caféer kun anvendes cafémøbler,

 

at møbler i udeserveringsområder kan forblive i serveringsomådet om natten, mod at de sikres behøringt mod hærværk og tyveri, og at de ikke fastgøres til belægning,

 

at tilladelser til udeservering tidsmæssigt følger alkoholbevillingen,

 

at udserveringstilladeser uden alkoholbevilling gives for 4 år ad gangen,

 

at tilladelser som er givet efter tidligere regler kan forsætte indtil de udløber eller søges fornyet, dog således at fornyelse af udeserveringstilladelser som udgangspunkt skal følge de nye regler, såfremt dette er muligt. 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, dog således at der i gåzonen på 1,2 meter i BrugByen for område 2 kan foretages afskærmning fra facaden til transportzonen ved udeservering.

 

Reglerne evalueres efter senest 4 år.

Bilag

  • BrugByen-Bredgade-gågaderegulativ
  • BrugByen-Øvrige gågader-gågaderegulativ
  • BrugByen-retningslinjer for udstilling af varer
  • BrugByen-Retningslinjer for udeservering