Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

147. Ny planlægning for boligområde øst for Fuglsang sø i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-17-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Ny planlægning for boligområde øst for Fuglsang sø i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om igangsætning af ny planlægning for et område øst for Fuglsang Sø.  

Sagsfremstilling

 

Landskabet omkring projektområdet har stor rekreativ værdi. Åen og engen bidrager til at området opleves ganske anderledes end den mere bymæssige karakter, der findes på vestsiden af Fuglsang Sø. Ansøger foreslår derfor området indeholder forskellige mulighed for flere beboelsestyper. Punkthuse, town houses, klynge-/gårdhavehuse, rækkehuse, lejligheder og et højhus med bygningstypologier, der skaber en mere åben kant ud mod landskabet, og som tillader at landskabet kan flettes ind i bebyggelsen.

 

Da den vestlige del af området er udpeget til bevaringsværdigt landskab er det vigtigt at bebyggelsen på dette sted tager højde for landskabet og ikke virker for dominerende.

 

En styrkelse af områdets eksisterende karakter vil kunne forankre en fremtidig bebyggelse til stedet og specielt Fuglsang Sø, som det markante omdrejningspunkt og udfulgtsmål, det er.

Ved at opføre ny bebyggelse i området vil der blive skabt en ny byfront mod Fuglsang sø. Visionen er at skabe en bydel, hvor naturen er tæt på selv om området også ligger i byen. Boligområdet skal skabe værdi for beboerne men også skabe nye sammenhænge til det bagvedliggende boligområde.

 

 

 

Skitseforslaget viser høj bebyggelse på 12 etager mod nordøst, som markerer ankomsten til stedet. Mod vest og syd nedtrappes højden, så den tilpasses landskabet med 1-3 etager.

 

I den østlige del foreslås det, at der placeres længere "stænger" med lejligheder, som markerer sig mod ramblaen og får nogle interne gode grønne områder samt gode solforhold.

 

I den nordlige del trapper bebyggelsen op fra lavere rækkehuse eller lejligheder i 3 etager til punkthuse i 4-5 etager, og ankomsten til området markeres med et højhus på 12 etager ved ramblaen. Den høje bebyggelse foreslås bygget ovenpå et hævet urbant landskab, der fletter sig ind i ramblaen. Under dette urbane landskab kan der etableres parkering.

 

Adgang til området sker fra det nordøstlige hjørne, hvor vejen bevæger sig tværs gennem området og fordeler trafikken videre herfra.

Bebyggelsesprocenten for området som helhed er ca. 55 %.

 

Projektområdet indeholder 2 private matrikler (2i og 2k) og én matrikel som er ejet af Herning Kommune (3a).

 

Udviklingsplan for Sportscenter Herning:

Den ønskede udvikling af området er i overenstemmelse med intentionerne i udviklingsplanen for Sportscenter Herning hvor området forslås udlagt til boligområde, Rambla langs området og adgangsvej.

 

Plangrundlag:

I Herning Kommuneplan 2017-2028 er området omfattet af kommuneplanramme 13.B.19, som giver mulighed for at etablere boliger som tæt-lav og/eller punkthuse. Bebyggelsesproenten må ifølge kommuneplanramme 13.B.19 være maks. 40%. Der må bygges i maksimum 3 etager og maksimum 12 meter. Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Der skal udlægges opholdsarealer som omfa��tter mindst 100 % af etagearealet.

 

For at give mulighed for et højere byggeri og flere forskellige bebyggelsestyper skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området. 

 

Forvaltningen anbefaler at der udarbejdes lokalplan for området og at følgende undersøges nærmere i lokalplanprocessen:

  • Afgrænsning mod landskabet
  • Arkitektur og materialer
  • Bebyggelseshøjder og typer
  • Vejadgang og stiforløb
  • Grønne fællesområder og tilknytning til Fuglsang sø
  • Overfladevand og ekisterende ledningsanlæg

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan for området, hvor der skal arbejdes med afgrænsningen mod landskabet, arkitektur og materialer, bebyggelseshøjder, bebyggelsestyper, vejadgang, stiforløb, fællesområder samt overfladevand.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat da udvalget som udgangspunkt er indstillet på at lave ny planlægning for området, også for at fremme sammenhængen mellem byen og Holing.

Men det forudsætter dog, at der laves et udkast til en mere stram plan, der flugter med masterplanen, med færre forskellige boligtyper, og således at en udbygning kan foregå etapevis fra syd og øst.

Samtid ønskes der en vurdering af, om der stadig kan være camping i området.

Bilag

  • Projektmappe