Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

148. Grøn Ordning - ansøgningsrunde for Stakroge og Sandet

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Grøn Ordning - ansøgningsrunde for Stakroge og Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Da muligheden for at benytte støtte fra Grøn Ordning til initiativer i vindmølleområdernes lokalområde snart ophører, fremsender forvaltningen forslag til procedure for en sidste Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet, som følge af det allerede planlagte vindmølleområde ved Timlundvej nord for Stakroge, der endnu ikke er nettilsluttet.

 

Forvaltningen foreslår samtidig en annonceringsrunde fra den 20. september 2017 til den 1. november 2017. 

Sagsfremstilling

Om Grøn Ordning

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter.

 

Det er kun Herning Kommune samt foreninger med et alment og ideelt formål, det vil sige ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, der kan ansøge om penge.

 

EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse udløber den 21. februar 2018. Dermed skal tilsagn om tilskud efter Grøn Ordning være opnået senest den 20. februar 2018. Udløbet af statsstøttegodkendelsen betyder, at Energinet.dk vil meddele afslag til ansøgninger, der ikke er nået at blive behandlet inden den 20. februar 2018.

 

Indtil statsstøttegodkendelsen udløber, vil Energinet behandle alle indkomne ansøgninger i den rækkefølge de indkommer, hvis de er fyldestgørende. Hvis ansøgninger om tilsagn om tilskud ikke er fyldestgørende, vil de ikke blive behandlet, før der er modtaget de oplysninger, der mangler. Den normale sagsbehandlingstid er 6-8 uger, men sagsbehandlingstiden forventes at stige væsentligt, da ordningen udløber.

  

Vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge

Lokalplan og VVM-redegørelse for vindmøller ved Stakroge er blevet påklaget ved Miljø- og Fødevareklagenævnet. Herning Kommune har meddelt byggetilladelse til opførelse af vindmøllerne, men det vil være på opstillers ansvar at opføre vindmøllerne frem til, der kommer en afgørelse fra klagenævnet, der giver medhold i planlægningen. Den 20. februar 2018 mindskes det tilskud, opstiller kan få til vindmøllerne. Der er derfor stadig en vis usikkerhed om planlægningen vil blive realiseret.

 

Da vindmøllerne ved Stakroge og Sandet endnu ikke er nettilsluttet er det uklart præcis hvor mange penge, ansøgningspuljen vil beløbe sig til. Herning Kommune formoder ud fra den vedtagne planlægning, at ansøgningspuljen kan blive op til 1,5 mio. kr. til initiativer det berørte lokalområde.

  

Forslag til procedure for Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet

Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at det er muligt at modtage tilsagn om tilskud fra Grøn Ordning, selvom vindmøllerne endnu ikke er nettilsluttet, da planlægningen for vindmølleområdet er vedtaget. Såfremt vindmøllerne er opstillet og nettilsluttet inden den 20. februar 2020 udløser de fortsat en Grøn Ordning pulje.

 

Administrationspraksis for Grøn Ordning fraviges i forhold til den tid, der normalt afsættes til annoncering og behandling af projektansøgninger, i et forsøg på at nå at få afsat nogle penge til lokalområdet ved Stakroge og Sandet inden muligheden for at få tilsagn om tilskud fra Grøn Ordning forfalder den 20. februar 2018.

 

Energinet.dk har tidligere meldt ud til samtlige kommuner, at de senest skal modtage en ansøgning den 1. december 2017, hvis de skal nå at sagsbehandle ansøgningen og give tilsagn inden 20. februar 2018. Dog oplyser Energinet.dk på deres hjemmeside, at ansøgninger om tilsagn om tilskud bør indsendes hurtigst muligt, og gerne inden den 31. oktober 2017. Det kan ikke garanteres, at ansøgninger modtaget efter denne dato, vil kunne nå at blive sagsbehandlet inden den 21. februar 2018. For tilsagn givet inden den 21. februar 2018 vil det gælde, at der senest den 20. februar 2020 er ansøgt om udbetaling af midler efter ordningen.

 

Forvaltningen vurderer, det ikke er muligt at nå Energinet.dks anbefalede deadline for indsendelse af anmodning om tilsagn om tilskud fra Grøn Ordning den 31. oktober 2017, da der skal afsættes tid til annoncering og politisk behandling. Der er derfor en risiko for, at projektansøgningerne ikke kan nå at blive færdigbehandlet inden deadline for tilsagn om tilskud.

 

Herning Kommunes administrationspraksis er, at nye Grøn Ordning puljer skal annonceres i 3 måneder. Med denne dagsorden foreslås annonceringsperioden forkortet, dog skal annonceringsperioden afsætte nok tid til, at lokalbefolkningen kan nå at sammensætte en ansøgning og indhente tilbud på projektet. Da lokalbefolkningen i dette tilfælde er bevidste om muligheden for Grøn Ordning og i den forbindelse har oprettet arbejdsgrupper, der kan konkretisere og planlægge, hvilke tiltag/initiativer, de vil ansøge Grøn Ordning om i forbindelse med en ansøgningsrunde, vurderer forvaltningen, at det er rimeligt at skære annonceringsperioden ned til ca. 1,5 måned.

 

Med den vedhæftede tidsplan foreslår forvaltningen, at der sideløbende med annonceringen afsættes tid til sagsbehandling. De indkomne ansøgninger skal gennemgås og kvalitetssikres, så de vurderes at kunne opnå støtte gennem Grøn Ordning ud fra de i VE-loven opstillede kriterier.

 

Forvaltningen vurderer på baggrund af den korte tidsfrist til at opnå tilsagn om tilskud fra Grøn Ordning, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at benytte den tidligere mulighed for at få en forhåndsudtalelse fra Energinet.dk på de enkelte projekter og foreninger.

 

Ifølge vores administrationspraksis skal støtte fra Grøn Ordning fordeles mellem projekterne ud fra en politisk prioritering blandt andet med kriterier om nærhed til vindmølleprojektet og gavn for flest mulige i lokalområdet. Dette vil stadig være gældende jf. Bilag 1: Forslag til tidsplan for Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet. Af samme grund anbefaler forvaltningen, at Puljen for Sandet og Stakroge kun annonceres i det pågældende lokalområde samt på Herning Kommunes egen hjemmeside.

 

Herning Kommune er ikke sikret udbetaling af støtte fra Grøn Ordning, før vindmøllerne er nettilsluttet. Selve tilbagemeldingen om tilskud til projektansøgere er derfor nødt til at afvente vindmøllernes nettilslutning. Formålet med at annoncere en Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet på nuværende tidspunkt vil være et forsøg på at hente nogle penge hjem til lokale initiativer, der kan realiseres inden den 20. februar 2020, såfremt vindmøllerne ligeledes er realiseret inden da.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender forslag til tidsplan for Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet og igangsætning af dertilhørende ny ansøgningsrunde.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt. Det undersøges, om der med et ekstraordinært Byplanudvalgsmøde kan ske ekstra fremdrift i sagen.

Bilag

  • Bilag 1: Tidsplan Grøn Ordning