Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

134. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 22. maj 2017 at igangsætte ny planlægning for et recirkuleret fiskeopdræt med tilhørende anlæg og driftslederbolig beliggende i den nordlige del af Sandet.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 99.T46.1, som giver mulighed for etablering af recirkuleret fiskeopdræt med tilhørende anlæg og driftslederbolig. Lokalplanen har også til formål at fastsætte bestemmelser for tilkørselsforhold samt bestemmelser for byggeri og anlæg med henblik på en landskabelig tilpasning af anlægget og sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Forslag til lokalplan 99.T46.1 for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i landzone i den nordlige del af Sandet og er omgivet af det åbne land mod vest, nord og øst. Forslag til lokalplan 99.T46.1 omfatter matriklerne 40am, 40ø, 3ca samt del af matrikel 40b og 40ag, alle Sønderlandet, Sdr. Felding og udgør et areal på ca. 3 ha. 

 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 99.T46.1 (bilag 1) giver mulighed for udvidelse og etablering af et recirkuleret fiskeopdræt med tilhørende anlæg og en driftslederbolig.

 

Driftslederboligen må udelukkende benyttes af en bestyrer, driftsleder og lignende, som har tilknytning til virksomheden og skal indrettes i eksisterende bebyggelse.

 

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder (I og II). Delområde I må anvendes til produktionsbygninger, servicebygninger og tilhørende anlæg, nedsivningsanlæg, vejadgang, manøvreareal, parkering og oplag af vand, foder, slam og øvrige materialer. Delområde II må kun anvendes til produktionsbygninger, servicebygninger og tilhørende anlæg, administration, vejadgang, manøvreareal, parkering og oplag af vand, foder, slam og øvrige materialer. I dette delområde er der mulighed for etablering af en driftslederbolig.

 

For at sikre en landskabelig tilpasning af anlægget i det åbne land, stiller lokalplanen krav om beplantningsbælter, hvor det er muligt i forhold til eksisterende bebyggelse. Lokalplanen sikrer derudover arealer med tæt beplantning, som endvidere skal være med til afskærme anlægget.  

 

 

Lokalplankortet

 

Vej

Den eksisterende virksomhed betjenes i dag fra Timlundvej i en forgrening, hvor der er to adgange til virksomheden, herunder en vej over matrikel 40ag. Matrikel 40ag er ejet af en nabo, som har ansøgt Herning Kommune om nedlæggelse af denne vej. Denne sag er i høring ved de berørte parter indtil 13. september 2017, hvorefter Herning Kommune træffer afgørelse om nedlæggelse af vejen.

Forvaltningen har indarbejdet vejen i lokalplanforslaget. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er det dokumenteret, at der ved udstykning af matrikel 40am er givet samtykke fra den tidligere ejer af matrikel 40ag til, at det tidligere fiskepakkeri kan benytte vejen over matrikel 40ag.

 

Herning Kommuneplan

Lokalplan 99.T46.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

VVM- screening

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM)” skal der gennemføres en VVM-screening, når anlægget er opført på lovbekendtgørelsens bilag 2. VVM-screeningen skal afgøre, om det konkrete anlæg kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet i sådan et omfang, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (miljøkonsekvensrapport).

Herning Kommune har i forbindelse med virksomhedens miljøgodkendelse fra 2016 foretaget en VVM-screening, da intensiv fiskeopdræt er opført på lovgivningens bilag 2. 

 

Herning Kommune afgjorde i juli 2016, at projektet med en produktion på 900 tons fersk ørred ikke er omfattet af VVM-pligt, da Herning Kommune vurderede, at ændret anvendelse fra fiskeslagteri til fiskeproduktion ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere produktion med hensyn til udledninger, støj mm. og er derfor ikke af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet). Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af sådan karakter og/eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 99.T46.1 for et recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag 1 - Forslag til lokalplan 99.T46.1 for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet