Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

133. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for et recirkuleret fiskeopdræt i Sandet

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for et recirkuleret fiskeopdræt i Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 22. maj 2017 at igangsætte ny planlægning for et recirkuleret fiskeopdræt beliggende i den nordlige del af Sandet.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for et recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet er der udarbejdet tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 for teknisk anlæg – recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 99.T46.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår anvendelse og bebyggelsesforhold, da området er er beliggende inden for kommuneplanramme 99.BL14 – Sandet. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1).

 

Kommuneplantillægget udlægger derfor en ny ramme til teknisk anlæg – recirkuleret fiskeopdræt. Kommuneplanrammen regulerer retningslinjerne for områdets anvendelse, bebyggelsesforhold og tilføjer retningslinjer for zoneforhold og andet, som er tilpasset det konkrete projekt. Herunder konkretiserer kommuneplanrammen bl.a. anvendelsen til at være recirkuleret fiskeopdræt og give mulighed for etablering af en driftslederbolig i tilknytning til virksomhed samt give mulighed for at etablere bebyggelse i op til 12 meter. Kommuneplantillægget tilføjer endvidere en retningslinje om, at anlægget skal indpasses i landskabet ved etablering af afskærmende beplantning, som skal være med til afskærme anlægget mod det åbne land.

 

Nedenstående kort viser forslag til afgrænsning af kommuneplanrammerne 99.T46 og 99.BL14.

 

 

 

VVM- screening

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM)” skal der gennemføres en VVM-screening, når anlægget er opført på lovbekendtgørelsens bilag 2. VVM-screeningen skal afgøre, om det konkrete anlæg kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet i sådan et omfang, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (miljøkonsekvensrapport).

Herning Kommune har i forbindelse med virksomhedens miljøgodkendelse fra 2016 foretaget en VVM-screening, da intensiv fiskeopdræt er opført på lovgivningens bilag 2. 

Herning Kommune afgjorde i juli 2016, at projektet med en produktion på 900 tons fersk ørred ikke er omfattet af VVM-pligt, da Herning Kommune vurderede, at ændret anvendelse fra fiskeslagteri til fiskeproduktion ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere produktion med hensyn til udledninger, støj mm. og er derfor ikke af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet). Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af sådan karakter og/eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilaget udleveret på mødet

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet