Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

141. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 for boligerområde ved Højgade i Hammerum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 for boligerområde ved Højgade i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 31.B1.1 - for boliger ved Højgade i Hammerum.

Forslaget blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 16. maj 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 18. maj 2017 til den 3. august 2017.

 

Der er i perioden ikke indkommet indsigelser, som vedrører kommuneplantillægget. 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 12 sikrer, at der kan bygges etageboliger med en højere bebyggelsesprocent end det rammeområde 31.B1 på nuværende tidspunkt tillader, samt at der kun skal etableres en parkeringsplads pr. bolig for etagebyggeri.

 

Rammeområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. I lokalplanen medtages bestemmelser om, at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt