Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

146. Ny planlægning for boligbebyggelse ved Snejbjerg Hovedgade / Nørretanderupvej

Sagsnr.: 01.02.05-P21-16-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Ny planlægning for boligbebyggelse ved Snejbjerg Hovedgade / Nørretanderupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget en anmodning om igangsættelse af ny planlægning for et boligområde ved Snejbjeg Hovedgade og Nørretanderupvej i Snejbjerg. Den eksisterende bebyggelse i området ønskes nedrevet med henblik på opførelse af et projekt med 16 boliger på hver ca. 61 m2 opført som 2 bebyggelser på hver 2 etager med 8 lejligheder i hver.

Sagsfremstilling

 

Projektområdet ligger langs Snejbjerg Hovedgade på sydsiden af vejen, men har også adgang til Nørretanderupvej. Området omfatter 1 matrikel med et areal på 2.457 m2, som tidligere har været anvendt til erhverv - autoværksted. På grunden ligger i dag lidt spredt bebbyggelse, som ansøger ønsker at nedrive i forbindelse med realiseringen af projektet.

 

Området er disponeret omkring 2 ens bebyggelser. Den ene ligger med facaden ud mod Snejbjerg Hovedgade, men er tilbagetrukket fra vejen med ca. 6 meter. Svalegange til 1. sal er placeret på nordsiden af bebyggelsen ud mod hovedgaden, mens altaner og terrasser er placeret på sydsiden. Den anden bebyggelse er tænkt efter samme princip, men roteret så den ligger vinkelret på den første. Således gives der mulighed for et fælles grønt areal i områdets sydvestlige hjørne. Vejadgang til området etableres fra Nørretanderupvej og p-pladserne etableres i den østlige del af grunden med en p-plads pr. bolig samt 2 gæstepladser.

 

Bebyggelsesprocenten er af bygherre beregnet til 39.9, og bygningshøjden overstiger ikke 8,5 meter. På baggrund heraf kan planen i princippet rummes inden for den gældende kommuneplanramme, der udlægger området til blandet bolig og erhverv med en bebyggelsesprocent på maks. 40 og en højde på maks. 2 etager og 8,5 mter.

 

   

Vurdering:

Efter planafdelingens opfattelse er der med grundens beliggenhed langs Snejbjerg Hovedgade tale om en central placering, som betyder, at der skel tages hensyn til udtrykket mod hovedgaden. Den overordnede disponering af bebyggelsen på grunden virker hensigtsmæssig, og princippet om at lade området vejbetjene fra Nørretanderupvej frem for hovedgaden fungerer ligeledes godt.

 

Planafdelingen vurderer dog, at svalgange ud mod hovedgaden ikke er foreneligt med det ønskede udtryk ud mod hovedgaden. Adgangen til lejlighederne på 1. sal skal således finde sted fra bagsiden af bebyggelsen eller eventuelt via interne trapper. Derudover bør afstanden fra vejskel mod Snejbjerg Hovedgade reduceres til maks. 3 meter for dermed at fasthold karakteren ud mod hovedgaden. Arealet mellem bebyggelse og vejen skal beplantes med græs og/eller træer/buske.

 

Planafdelingen er desuden betænkelig ved, om et ønske på 16 boliger på en grund med et areal på kun 2.457 m2 er hensigtsmææsigt , når det samtidig skal sikres, at de opførte boliger opfylder kravene til fri- og opholdsarealer og parkering og samtidig opføres under hensyntagen til den omgivende bebyggelse i forhold til afstande, skygge og indblik.  Boligantallet foreslås derfor reduceret til max. 12 boliger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget imødekommer anmodningen om et nyt plangrundlag med udgangspunkt i principperne for det ansøgte projekt herunder anvendelsen til boliger opført som etagebebyggelse i 2 etager
at der optages dialog med ansøger om bearbejdning af projektet i forhold til udtrykket mod Snejbjerg Hovedgade og omgivelserne herunder det forhold, at der ikke ønskes svalegange mod hovedgaden og at afstanden mellem bebyggelsen og skel mod vej ikke må overstige 3 meter 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet der tillige optages dialog om boligantal.