Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

136. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for at der kan etableres regnvandsbassiner i et område syd for Pugdalvej i Vildbjerg er der udarbejdet lokalplan 81.E2.1 for området.

 

Forvaltningen anbefaler at lokaplan 81.E2.1 for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg forløbig vedtages.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for at der kan etableres regnvandsbassiner i et område syd for Pugdalvej i Vildbjerg udarbejdes der ny lokalplan for området. Den eksisterende lokalplan giver ikke mulighed for regnvandsbassiner i det ønskede område da området er udlagt til byggefelt.

 

Lokalplanområdet inddeles i 2 delområder. Delområde I til erhverv og delområde II til offentlige formål med regnvandsbassiner, stier og legeplads mm.

 

 

Lokalplanens delområde I kan anvendes til erhverv inden for virksomhedsklasse 2 og 3 såsom produktionserhverv og tilhørende administration. Der må ikke placeres boliger i området. Der kan være oplagsplads i tilknytning til virksomhederne. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområdet er 50 og den maksimale bygningshøjde er 16 meter.

Lokalplanens delområde II anvendes til offentligt areal med regnvandsbassiner, legeplads, stier og lignende. Her kan der opføres mindre bebyggelse med en maksimum bygningshøjde på 4 meter. Bebyggelse skal understøtte anvendelsen som offentligt område med legeplads og regnvandsbassiner.

Der er bevaringsværdig beplantning mod Pugdalvej og i lokalplanens afgrænsing mod syd.

 

De eksisterende forhold for erhvervsområdet med støjvold er indarbejdet i lokalplanforslaget, ligeledes er det offentlige område og den eksisterende legeplads indarbejdet i lokalplanen.

 

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28 for at give mulighed for regnvandsbassiner.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 81.E2.1 for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Lokalplanforslag 81.E2.1