Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

154. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. august 2017 og det forventede regnskab for 2017.

 

Sammenfattende viser opfølgningen:

- Vedr. driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab for 2017 sig inden for budgetrammen.

- Vedr. anlæg på serviceområderne 03, 04 og 09 forventes der et samlet mindreforbrug på godt 9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder; drift og anlæg.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2017 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. august 2017 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Som det ses af tabellen, holder det forventede regnskab sig inden for det korrigerede budget pr. 31. august 2017. Det forventede mindreforbrug er på 200.000 kr.

 

Med hensyn til sanktionslovgivningen giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2017 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. august 2017 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Det fremgår af tabellen, at der mellem det korrigerede budget på godt 26,9 mio. kr. og det forventede anlægsregnskab på knap 17,9 mio. kr. ved budgetopfølgningen forekommer en afvigelse i form af et mindreforbrug på godt 9 mio. kr.

Det angivne mindreforbrug stammer fra serviceområderne 03 Kommunale ejendomme og 09 Trafik.

Specifikationer vedrørende anlægsprojekterne på hvert af de tre serviceområder fremgår af bilag vedlagt sagen.

 

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

Projekt ved Sunds Skole og Multicenter

I forbindelse med forskønnelsesprojektet ved Sunds Skole og Multicenter overføres 70.000 kr. fra Serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler, stednr. 301085 Pulje til projekter samt 25.000 kr. fra Serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler, stednr. 301044 Sunds - Ilskov Skole, samlet 95.000 kr. til Serviceområde 09, Trafik, stednr. 223056 Forskønnese af center- og omegnsbyer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. oktober 2017 og i Byrådet den 31. oktober 2017.

 

at de i sagen beskrevne indstillinger foretages, sålede at budgettet svarer til de faktiske forhold.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag 1 - BYP drift
  • Bilag 2 - BYP anlæg