Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

138. Forløbig vedtagelse af lokalplan for møbelbutik ved Navervej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Forløbig vedtagelse af lokalplan for møbelbutik ved Navervej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede at igangsatte ny planlægning for udvidelse af møbelbutik ved Navervej i Sunds på mødet den 4. april 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslag 21.E8.2 for et område til møbelbutik ved Navervej i Sunds foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanen muliggør at Sunds Møbler kan foretage en udvidelse mod syd på naboejendom.
Der er indgået en aftale med nabovirksomhed om erhvervelse af del af deres ejendom til udvidelse af Sunds Møbler mod syd.

 

Ansøger har i 2009 fået udarbejdet lokalplan for udvidelse af virksomheden. Nuværende lokalplan giver mulighed for udvidelse af virksomheden ud mod Sundsvej, men ejer har fundet denne løsning urentabel, og har derfor indgået aftale med naboen om erhvervelse af en del af deres ejendom. Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse mod syd er mere hensigtsmæssig end den nuværende udvidelsesmulighed for Sunds Møbler, da udvidelsesmuligheden i daværende lokalplanen indbefatter placering af parkeringspladser inden for Vejdirektoratets byggelinje langs Sundsvej.

 

Figur 1 - Lokalplankort

 

Der er i lokalplanen fastlagt et beplantningsprincip for beplantning langs Sundsvej. Princippet forventes at ligge til grund for krav til fremtidig beplanting langs Sundsvej og skal ses i sammenhæng til projektet omkring smukke indfaldsveje. Beplantingsprincippet tager udgangspunkt i nogle af de nuværende beplantingstyper langs vejen og skal sikre at der fremadrettet sker en ensretning af beplaningen langs Sundsvej på strækningen fra rundkørslen i syd ved omfartsvejen til krydset mod nord ved Sundsvej-Thorupvej. Beplantingsprincippet består af opstammede spidsløn af to til tre styk i klynger med en underbeplantning af bøgepur under træerne. Spidsløn har en kronehøjde der sikre at der stadigt er indkik til de bagved liggende virksomheder, og bøgepuren får en maks højde af 0,8 meter. Beplantningsprincippet fremgår af lokalplanen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 21.E8.2 for et område til møbelbutik ved Navervej i Sunds til foreløbig vedtagelse

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Lokalplanforslag 21.E8.2