Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

142. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Højgade i Hammerum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Højgade i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 31.B1. 1 – Område til boliger ved Højgade i Hammerum blev foreløbigt vedtaget på byrådets møde den 16. maj 2017, og har efterfølgende været i høring i perioden fra den 18. maj til den 3. august 2017.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et konkret ønske fra ejeren om at opføre en ny boligbebyggelse på arealerne.

 

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 12. indkommet 1 indsigelse. På baggrund heraf indstiller forvaltningen lokalplanen til endelig vedtagelse med 2 justeringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger nord for Hammerum Hovedgade. Mod øst og nord afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd og vest af henholdsvis Højgade og Egevænget. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 2.600 m2 og ligger i byzone.

 

 

Lokalplanen skal sikre, at der skabes et spændende og attraktivt boligmiljø i Hammerum samtidig med at der tages særlige hensyn til sikker trafikafvikling og skabes gode opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet kan bebygges med etageboligbyggeri, hvor der kan opføres en bebyggelse i 2 etager med i alt 14 boliger indenfor to udlagte byggefelter, hvoraf det ene er en eksisterende bygning.

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Lokalplanen medtager endvidere bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, materialer samt parkerings-, fri- og opholdsarealer. Endvidere skal lokalplanen sikre et bevaringsværdigt træ.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. 

 

Offentlig høring

Offentlig høring

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget indkommet 1 indsigelse fra Egevænget nr. 2. Indsiger ejer ejendommen umiddelbart nord for lokalplanområdet og er bekymret for indbliksgener til haven fra såvel vinduer i gavlen mod nord som østvendte altaner og svalegange i tilknytning til bebyggelsen jf. lokalplanen. Det vurderes endvidere at indbliksgenerne kan nedsætte værdien af ejendommen mod nord.

 

Indsiger foreslår, at der eventuelt kan opsættes væg/afskærmning mod nord i forbindelse med altaner og eller svalegange. 

 

Forvaltningens vurderingen

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget var der opmærksomhed omkring ejendommen nord for lokalplanområdet og mulige indbliksgener. Derfor fastlægger lokalplanen, at adgangsvejen til området skal placeres mellem det udlagte byggefelt og skel mod nord, hvilket medfører en minimumsafstand på 7 meter mellem bebyggelsen i lokalplanområdet og skel.

 

Forvaltningen vurderer, at udgangspunktet for hvad der er  tålelige indbliksgener må være en bebyggelses i samme karakter som det øvrige område. Det vil sige en bebyggelse op til 8,5 meter høj i 1½ etage med udnyttet tagetage reguleret af bygningsreglementet. På baggrund heraf ville der i princippet været mulighed for etablering af altaner kun 2,5 meter fra skel.

 

Forvaltningen vurderer dog, at hensynet til indbliksgener kan skærpes yderligere ved at stille krav om at vinduer på 1. sal i gavlen mod nord skal monteres med mat glas, samt at altaner på østsiden af bebyggelsen skal holde en afstand på minimum 9 meter til skel mod nord.

 

Indsigelsen er dermed delvist imødekommet.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Lokalplan nr. 31.B1.1 – Område til boliger ved Højgade i Hammerum til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at eventuelle vinduer på 1. sal i gavlen mod nord skal være med mat glas.

 

at evetuelle altaner/svalegange mod øst skal holde en afstand på minimum 9 meter til skel mod nord 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Indsigelse og ændringsforslag i forbindelse med forslag til lokalplan 31.B1.1