Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

139. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 for Centerområde i Vildbjerg centrum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 for Centerområde i Vildbjerg centrum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: - Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg. Planforslagene blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 16. maj 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 18. maj til den 3. august 2017. Der er i perioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelse, bygningshøjde, opholdsarealer og parkeringspladser, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Det er på Byplanudvalgets møde den 24. oktober 2016 godkendt, at der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg samt en ny lokalplan for området på baggrund af et ansøgt projekt om 14 boliger i fire etager.

 

Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde, opholdsarealer og parkeringspladser. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.

 

De konkrete ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 13 omfatter ændringer af anvendelsen, således at det nu bliver muligt at etablere boliger i stueetagen i Bredgade, hvis det vurderes, at karakteren af handelsstrøg kan opretholdes.

 

Bygningshøjden ændres fra højest 12,5 meter og højest 21 meter for enkelte bygninger til højest 15 meter og højest 25 meter for enkelte bygninger.

Opholdsarealer ændres fra mindst 50% af boligetagearealerne til mindst 25% af boligetagearealerne.

Kravet til parkeringspladser ændres fra mindst 2 pr. bolig til mindst 1 pr. bolig.

 

 

 

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget. Bemærkningen har ingen indflydelse på kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt