Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

140. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde - Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde - Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: - Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 16. maj 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 18. maj til den 3. august 2017. Der er i perioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af nyt boligbyggeri med boliger i stueetagen langs Bredgade. Den nye bebyggelse skal placeres i sammenhæng med de eksisterende karrébygninger og gadeforløbet i Bredgade. Lokalplanen indeholder ligeledes bestemmelser for bebyggelse i hele området hvad angår omfang, placering, etageantal og bygningshøjde.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg omfatter et areal på ca. 12.000 m² beliggende i centrum af Vildbjerg. Lokalplanområdet ligger ud til byens hovedgade Bredgade og tæt på Vildbjerg Kirke, Torvet og Vildbjerg Station.

 

 

Det er på Byplanudvalgets møde den 24. oktober 2016 besluttet at igangsætte ny planlægning på baggrund af et ansøgt projekt. Projektet består af en ny boligbebyggelse med 14 lejligheder på matriklerne 1i og 1u (Bredgade 3 og 5) på fire etager med en tilbagetrukket tagetage. Langs Bredgade skal der sikres en sammenhæng med det eksisterende gadeforløb i forhold til beplantning samt offentlig sti- og vejforløb.

 

Lokalplanen stiller krav til projektets indpasning i den eksisterende karrébebyggelse, og der er ens bestemmelser for hele området hvad angår bygningshøjde, opholdsarealer, materialer, parkering og beplantning. Der er udlagt en byggeret for hver enkelt matrikel.

  

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslagene, som gør opmærksom på, at Eniig har elanlæg i området.

 

Kommentaren har ingen indflydelse på lokalplanforslagets muligheder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt