Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

145. Ny planlægning for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum

Sagsnr.: 01.02.05-P21-15-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Ny planlægning for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ejeren af tre ejendomme på K. Møllers Vej i Hammerum ønsker at opføre tæt-lav boligbebyggelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes nyt plangrundlag med mulighed for tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Projektet bør bearbejdes i forhold til tagform, beplantning og parkering.

Sagsfremstilling

Luftfoto med det foreslåede lokalplanområde markeret med stiplet, hvid linje

 

Projekt

Herning Kommune har fået en ansøgning om opførelse af i alt 10 rækkehuse på K. Møllers Vej 3 - 7 i Hammerum. Boligerne er placeret i tre bygninger i én etage med gavlen mod K. Møllers Vej. Hver bolig er på cirka 80 m² og med et skur ved indgangen på 3 m². Bygningerne har ydervægge i grålige tegl og et næsten fladt tag. Syd for hver bygning er der et mindre friareal.

 

Vejadgang til området skal fremover kun ske via den nye vejadgang fra nord. Den eksisterende vejadgang fra syd lukkes for biler, så den kun er en stiforbindelse. Parkering foregår i carporte og på en parkeringsplads ved adgangsvejen.

 

Friareal

Der vil blive anlagt fælles friareal samt en mindre privat have til hver bolig.

 

Nordvest for området ligger Hammerum Skoles idrætsarealer. Forvaltningen anbefaler, at en del af dette areal bevares som grønt friareal ved en kommende byudvikling af Hammerum Skole. Det vil kunne anvendes som fælles, grønt friareal for både de nye og eksisterende boliger i området.

 

 

Forslag til nye rækkehuse på K. Møllers Vej 3-7

 

 

Skitse af den nye bebyggelse set fra nord

 

Planlægningsmæssige forhold

Området har tidligere tilhørt Agroskolen og været anvendt til lærerboliger. Det er nu udstykket i 4 grunde, hvor der ligger boliger på tre af dem. Området er derfor med kommuneplan 2017 - 2028 overført fra den offentlige ramme, 31.OF2, til boligområdet 31.B1.

 

Kommuneplanramme 31.B1 giver mulighed for at bygge åben - lav boligbebyggelse i 2 etager og 8,5 meters højde. Den maksimale bebyggelsesprocent for området må være 30%. Det vil sige, at der skal laves et tillæg til kommuneplanen med mulighed for tæt-lav bebyggelse, hvis det ansøgte projekt skal realiseres.

 

Anbefaling af nyt plangrundlag

Forvaltningen vurderer, at det vil være postivt med flere boliger tæt på Hammerum bymidte. Derfor anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan med mulighed for tæt-lav bebyggelse som ansøgt. For at sikre en samlet planlægning, for eksempel i forhold til vejadgang bør planlægningen også omfatte K. Møllers Vej 9, der har en anden ejer. For at give mulighed for fortsat at anvende K. Møllers Vej 9 til enfamiliehus, anbefaler forvaltningen, at den nye lokalplan både kommer til at give mulighed for tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

 

Bearbejdning af projektet

Forvaltningen vurderer, at projektet på en række områder kan opnå en højere kvalitet og komme til at passe bedre ind i området. Derfor anbefaler forvaltningen, at projektet i dialog med ansøger bearbejdes på følgende områder i forbindelse med lokalplanen:

 

  • Tagform

Forvaltningen anbefaler et saddeltag, da det vil give en mere karakteristisk gavl mod K. Møllers Vej. De øvrige bygninger i kvarteret har også saddeltag.

 

  • Beplantning

Boligkvartererne på K. Møllers Vej og Højgade afgrænses mod vejene af levende hegn i form af hække. For at give en grøn kvalitet til det nye boligområde og sikre sammenhæng med de omkringliggende områder, skal området og dets friarealer afgrænses af levende hegn i form af hække.

 

  • Parkering

Ankomstarealet med parkeringspladser og carporte skal bearbejdes, så det kommer til at fremstå som en samlet helhed, der forholder sig til boligernes og friarealernes udformning. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget igangsætter ny planlægning for K. Møllers Vej 3, 5B, 7 og 9 med mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

 

at der optages dialog med ansøger om tagform, beplantning og parkering
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet der også optages dialog om materialevalg, således den kommer til at harmonere med Agroskolens udtryk.

Bilag

  • Ansøgning og rids - tæt-lav boliger på K. Møllers Vej i Hammerum
  • Skitseforslag - K. Møllers vej