Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

143. Ny planlægning for udvidelse af Bredgade 56 i Herning

Sagsnr.: 01.02.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for udvidelse af Bredgade 56 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætnng af ny planlægning for udvidelsesmuligheder for ejendommen Bredgade 56 i Herning.

Det ønskede projekt er ikke i overensstemmelse med det gældende plangrundlag.

Forvaltningen fremsender hermed projektet og ansøgning til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for ejendommen. 

Sagsfremstilling

Ejendommen

Herning Kommune har modtaget ansøgning om udvidelsesmuligheder for ejendommen Bredgade 56 i Herning. Ejendommen, der er opført i 1976, er beliggende på matrikel nr. 958, Herning Bygrunde, på hjørnet af Bredgade og Møllegade i den vestlige ende af Herning bymidte. Matriklen har et areal på 906 m2 og rummer ud over bygningen tilhørende parkeringspladser. Bygningen er opført i to etager i brun tegl med fladt tag. Bygningens underetage rummer butikker og har mod Bredgade og Møllegade store butiksvinduer, mens førstesalen anvendes til bolig. Stueetagen og førstesalen adskilles i facaderne mod Bredgade og Møllegade af en markant fast baldakin. Førstesalen og bygningens nordfacade er karakteriseret ved lodrette recesser i murværket, der understreges med lodrette vinduespartier. Den eksisterende bygning har et samlet bruttoetageareal på 762 m2. Der findes på matriklen 15 parkeringspladser.

 

 

Ejendommens beliggenhed

 

 

Projektet

Ejendommen Bredgade 56 ønskes udvidet med to ekstra etager, så det bliver en fireetages bygning med mulighed for op til ni boliger. Endvidere forespørger ansøger om muligheden for yderligere at etablere en tagterrasse.

Stueetagen foreslås bevaret med murværk i brun tegl. Dele af nordfacaden søges ligeledes bevaret på førstesalen. Over den "tunge" murstensbase foreslås udført tre etager til boliger beklædt med et facadeplade materiale i en let konstruktion. Der ønskes endvidere altaner på vestfacaden ud mod Møllegade. Tagterrassen er ikke beskrevet yderligere i ansøgningen.

Med den ansøgte udvidelse får bygningen et bruttoetageareal på ca. 1670 m2.

 

Forvaltningen er i øvrigt gjort bekendt med, at ansøger ikke ønsker mulighed for bebyggelse nord for "hjørnebygningen" langs Møllegade, hvor der med eksisterende lokalplan gives mulighed for byggeri i 1½ etage. Ansøgers begrundelse er dels den udfordring, det vil afføde i forhold til parkeringspladser, dels beskatningen af byggeretten.

 

Eksisterende planforhold

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 11.C1 samt Lokalplan 11.C1.1 for området Bethaniagade, Smallegade, Bredgade og Møllegade der er vedtaget som del af en byfornyelsesplan i september 1986.

 

Kommuneplanramme 11.C1 for centerområde - vestlige del af Bethaniagade og Bredgade

Området skal anvendes til butikker og mindre, ikke genegivende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, kontorvirksomheder og andre liberale erhverv, restauration, forlystelsesetablissementer, samt boliger og offentlige formål.

 

I bebyggelsen langs Bredgade og den sydlige del af Smallegade skal stueetagen anvendes til butiksformål. Her må ikke etableres liberale erhverv, pengeinstitutter, forsikringsselskaber og lignende.

 

Etagen over stueetagen kan anvendes til boliger og liberale erhverv.

 

Bebyggelsen langs Møllegade skal fortrinsvis anvendes til kontorer, liberale erhverv og boliger. Stueetagen langs Bethaniagade og den nordlige del af Smallegade kan anvendes til mindre butikker, mindre kontorvirksomheder, mindre liberale erhvervsvirksomheder og boliger. De øvrige etager skal fortrinsvis anvendes til boliger.

 

Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 135.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere 4 etager mod Bredgade, 5 etager mod Møllegade og 3 etager mod Bethaniagade.

Bygningshøjde: Højest 18 m mod Bredgade og Møllegade og højest 12 m mod Bethaniagade.

 

Lokalplan 11.C1.1 for området Bethaniagade, Smallegade, Bredgade og Møllegade

Lokalplanens formål er bl.a. at sikre områdets anvendelse til centerformål.

Ejendommen ligger inden for lokalplanens delområde 3, der er udlagt til butiksformål og restaurationsvirksomhed langs Smallegade og Bredgade i stueetagen. Etagen over stueetagen må her anvendes til butikker, kontorer, liberale erhverv og boliger. De øvrige etager skal fortrinsvis anvendes til boliger. Langs Møllegade og Bethaniagade må bebyggelsen kun anvendes til kontorer og liberale erhverv med boliger på 1. og 2. sal. Bag- og sidebygninger til bebyggelsen må ikke anvendes til boliger.

 

I delområde 3 må der opføres bebyggelse i 3½ etager langs Bredgade, 1½ etage langs Møllegade i den sydlige halvdel af karréen og 2½ etager langs Møllegade i den nordlige halvdel af karréen og rundt om hjørnet til Bethaniagade. Mod Smallegade må der bygges 2½ etager.

  

Forvaltningens vurdering

Ejendommen har en synlig beliggenhed på hjørnet af Bredgade og Møllegade. Karréen umiddelbart syd for ejendommen er omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for bebyggelse i op til 3½ etager mod Bredgade og 2½ etager mod Møllegade. Det giver derfor planlægningsmæssigt god mening at give mulighed for det samme på nordsiden af Bredgade for at skabe mulighed for en arkitektonisk sammenhæng mellem de to sider af Bredgade. Med Møllesgades store bredde og høje byggeri på vestsiden af vejen, vil det være et arkitektonisk fint modspil med byggeri i højden på Møllegades østside. Det ansøgte projekt har fire etager og en tagterrasse, hvilket svarer til i alt fem etager. Forvaltningen vurderer, at hjørnegrunden i det store vejkryds rent arkitektoniske kan bære et byggeri på 4 etager. En eventuel tagterrasse på 5. etage kan efter forvaltningen vurdering etableres på en del af taget, på en måde hvor der ikke skabes indbliksgener for naboer og genboer.

 

Halvdelen af bygningen ligger inden for byggefeltet til 3½ etager, mens en mindre del af den eksisterende bygning ligger inden for byggefelt til 1½ etage langs Møllegade. Det nye bebyggeri vil endvidere overskride bebyggelsesprocenten på 135, der er det maksimale i henhold til gældende lokalplan og kommuneplanramme. Projektet kan dermed ikke realiseres uden ny planlægning.

 

Idéen om adskillelse af basen - stueetagen - og de øvre etager med valg af forskellige materialer og detaljeproportionering, vil gøre bygningens funktioner aflæselige i facaden. Med det gedigne murværk i basen bør der tilsvarende vælges et gedigent plademateriale til de øvre tre etager. Der bør i en eventuel ny lokalplan for ejendommen arbejdes med og stilles særlige krav til facadematerialet, da bygningen med sin beliggenhed og fire etager bliver markant i Herning bymidte. Der bør endvidere i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan undersøges, hvorvidt altaner mod Møllegade kan overholde støjkravene til friarealer.

 

Ved en en beslutning om mulighed for et 4 etages højt byggeri på hjørnet af Bredgade og Møllegade bør det overvejes, om der skal gives mulighed for højere byggeri end de nu tilladte 1½ etage langs Møllegade. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en lokalplan for den vestlige ende af karréen Bethaniagade, Smallegade, Bredgade og Møllegade for at sikre en arkitektonisk sammenhæng i bebyggelsen mod Møllegade og en samlet løsning af parkeringsforhold, friarealer mv.

 

Forslag til afgrænsning på ny lokalplan 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for ejendommen Bredgade 56 på baggrund af det fremsendte projektmateriale, og
at Byplanudvalget i så fald tager stilling til, om lokalplanen også skal omfatte den vestlige del af karréen Bethaniagade, Smallegade, Bredgade og Møllegade
at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal være mulighed for 4 etager med en 5. etage som tagterrasse

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Der igangsættes ny planlægning for ejendommen Bredgade 56, med mulighed for en 5. etage som tagterasse.

Afgrænsningen af lokalplanområdet begrænset til ansøgerens ejendom og, der planlægges ikke for randbebyggelse langs Møllegade.

Bilag

  • Bilag 1 - Lokalplananmodning Bredgade 56 i Herning
  • Bilag 2 - Projektforslag Bredgade 56