Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

137. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 18. april (punkt 54) besluttet at igangsætte planlægning for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at ændre vejadgangen til et eksisterende boligområde og at etablere yderligere parkeringspladser.

 

Beboerne i området ønsker at ændre det eksisterende vejnavn. Byplanudvalget skal godkende ændring af vejnavn.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 51.B3.2 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg. Den eksisterende lokalplan giver mulighed for tæt/lav bebyggelse og er opdelt i to etaper, hvoraf etape I er realiseret. Intentionerne i den eksisterende lokalplan fastholdes. Den eksisterende lokalplan aflyses ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

 

Lokalplanområdet er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og er indeholdt i rammeområde 51.B3 Boligområde ved Bjergkvarteret.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Gødstrupvej i Snejbjerg og afgrænses af Snejbjerg Kirke mod vest og øvrig boligbebyggelse mod nord og øst. Lokalplanområdet er ca. 1,17 ha.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, Ia og II af hensyn til krav om beplantning og bebyggelseshøjde.

 

Inden for delområderne kan der opføres tæt/lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 40 %. Bebyggelse i delområde Ia må højest være 1 etage og 5 meter højt.

 

Bebyggelse i delområde I og II må maksimalt være 2 etager og 8,5 meter højt.

 

Fredning 

Delområde II er omfattet af kirkefredning. Ny bebyggelse i delområde II forudsætter godkendelse hos Fredningsnævnet for Region Midtjylland, Vestlige del.

 

Bevaringsværdier

Lokalplanområdet indeholder bevaringsværdige bygninger i delområde II. Ejendommen består af Gl. Snejbjerg Skole fra 1905 samt tilbygninger fra 1935. Herning Kommune har i april 2017 foretaget en SAVE registrering af ejendommen. Gl. Snejbjerg Skole er registreret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 4. Tilbygningerne er registreret med en bevaringsværdi på 7. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygninger, der er registreret som bevaringsværdige. (Se Bilag A for SAVE registrering)

 

Vejadgang og parkering

Lokalplanområdet må vejbetjenes fra Gødstrupvej og Lerbjerg.

 

Der skal tilvejebringes parkeringsareal svarende til minimum 1½ parkeringspladser pr. tæt/lav bolig. Der kan inden for lokalplanområdet etableres gæsteparkering.

 

Friarealer

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til mindst 100 % af boligetagearealet.

 

Ændring af vejnavn

Forvaltningen har på et møde den 23. februar med repræsentater fra Gødstrupvej og Lerbjerg drøftet ønske om adresseændring. Beboerne på Gødstrupvej 8A-8H ønsker adresseændring til Gødstrupvænget 2-16.

 

Forvaltningen anbefaler ændring af vejnavn fra Gødstrupvej til Gødstrupvænget.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at nærværende lokalplan foruden vejadgang, bibeholder intentionerne i eksisterende lokalplan for området 51.B3.2 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg. Eksisterende lokalplan 51.B3.2 giver mulighed for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse. Herning Kommune har besluttet, at bygninger med bevaringsværdi 1-4 betragtes som bevaringsværdige, og ikke kan tillades nedrevet uden forudgående politisk stillingtagen. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen Gl. Snejbjerg Skole og tilbygninger er moderniseret uden hensyn til originalitet, og derfor kan anbefales nedrevet med lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg foreløbig vedtages.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg til foreløbig vedtagelse,

 

at Byplanudvalget godkender ændring af vejnavn fra Gødstrupvej til Gødstrupvænget.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag A - SAVE registrering
  • LP 51.B3.3 Foreløbig vedtagelse