Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. december 2018
Mødested: Hotel Eyde

Dagsordenpunkter

213. Ny planlægning for udvidelse af friplejehjem i Ørnhøj

Sagsnr.: 01.02.05-P21-17-18 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Ny planlægning for udvidelse af friplejehjem i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Ørnhøj Friplejehjem om udarbejdelse af lokalplan i Ørnhøj, i forbindelse med ønsket om at udvide driften for friplejehjemmet med flere plejeboliger.

Endvidere ansøges om stillingtagen til muligheden for mageskifte med et kommunalt ejet jordstykke, der i dag anvendes som tilkørselsvej til fælles parkeringsplads for skole og halfaciliteter.

Den ønskede udvidelse er i strid med gældende planlægning. Det vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, hvis ansøgningen skal kunne imødekommes.

Forvaltningen fremsender hermed ansøgningen til Byplanudvalget til beslutning, om at der skal igangsættes ny planlægning for ejendommen.

 

Sagen blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 26. november, hvor den blev udsat. Social- og Sundshedsudvalgets formand Anne Marie Søe Nørgaard og Direktør Søren Liner er herefter inviteret til at deltage under behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Området

Projektområdet omfatter Ørnhøj Friplejehjem, Hovedgaden 36 i Ørnhøj, matrikelnummer 22eo, Hovedejerlavet, Nr. Omme, som har et grundareal på 2902 m2.

Friplejehjemmet har erhvervet sig naboejendommen Halkjærvej 4, matrikelnummer 22ei, Hovedejerlavet, Nr. Omme, med et grundareal på 845 m2, med henblik på nedrivning.

Ønsket er, at ejendommene sammenlægges, for at skabe plads til udvidelse af friplejehjemmet, samtidig med at der indrettes friarealer med sansehavemiljø omkring friplejehjemmet.

 

Friplejehjemmet er drevet af lokale kræfter, og er som sådan en aktiv medspiller i nærområdet. Ansøger vurderer, at en ny lokalplan for området, der giver muligheden for udvidelse af friplejehjemmet, også vil være understøttende for byudviklingen centralt i Ørnhøj By. Dette både i forhold til bosætning men også til forøgelse af arbejdspladser lokalt.

 

Ansøger vurderer som vigtighed for trivslen, at hjem for ældre medborgere tilbyder sanseoplevelser tæt på egen bolig, når kræfter til at bevæge sig omkring kan være begrænset. Det er derfor et stort ønske, at der skabes mulighed for at kunne benytte friarealer tæt på boligerne.

 

Ansøger vurderer endvidere, at beboernes udsyn i forhold til den daglige trafik til og fra hal og skole, vil give adspredelse i hverdagen, samt øge følelsen af at kunne følge med og være en del af et aktivt byliv.

  

 

Luftfoto af eksisterende forhold

 

 

Projektet

Ansøger ønsker at udvide driften af friplejehjemmet med flere plejeboliger, for at sikre en større diversitet i beboersammensætningen, samt for at imødekomme en stigende venteliste.

Friplejehjemmet rummer i dag 15 boliger, og driften ønskes udvidet med yderligere 18 boliger til i alt 33 boliger. Den planlagte udvidelse er fordelt i 2 plan.

 

Ved sammenlægningen af de to matrikler, og et ligeligt fordelt mageskifte, vil det nye grundareal udgøre ca. 3.747 m2. Vejarealet der ønskes mageskifte for udgør ca. 305 m2.

Ansøger foreslår bebyggelsesprocenten udvidet til 70 for området, for at kunne realisere den fulde udvidelse.

Den fremtidige bebyggelse vil bruttoarealmæssigt udgøre 2.582 m2 i alt, svarende til en bebyggelsesprocent på 69.

Friarealet omkring bygningen i terræn, der udgør haveanlæg, forventes at omfatte ca. 1.600 m2, idet parkeringsarealer kan udlægges i periferien af matriklen.

Med omlægning af vejadgangen er det muligt at skabe et skærmet og sammenhængende grønt frirum omkring hele friplejehjemmet, friholdt fra trafik.

 

 

 

Forslag til ændring af matrikel: mageskifte af vejareal med Herning Kommune

Rød _ _ _ Eksisterende matrikel

Blå _____ Forslag til ny matrikel

 

 

Friarealer og ny fælles tilkørselsvej

 

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af kommuneplanramme 84.OF1 for Offentligt område ved Skolen.

Området skal fortsat anvendes til skole, fritidscenter og alderdomshjem/ældrecenter.

Endvidere indeholder rammen blandt andet retningslinjer for bebyggelsesforhold:

Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.

Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.

 

Endvidere er området omfattet af kommuneplanramme 84.B1 for Boligområde Vads Dal, Sønderparken Falkevej og Kjærs Vej.

Området skal fortsat være boligområde og bebyggelsen skal have åben og lav karakter.

Der skal være mulighed for en indpasning af bygninger til visse offentlige formål samt mindre, nærmere angivne erhvervstyper uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Endvidere indeholder rammen blandt andet retningslinjer for bebyggelsesforhold:

Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 30.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.

Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.

Friplejehjemmets ejendomme er nabomatrikler og er i dag omfattet af to lokalplaner:

Lokalplan nr. 108 – Byzonelokalplan, Den østlige del af Ørnhøj, 1999, gældende for hovedmatriklen.

Lokalplan nr. 64 – Kraftvarmeværk m.m. ved Kjærsvej, Ørnhøj, 1991.

 

 

Forvaltningens vurdering

  • Der er ansøgt om mulighed for udvidelse af Friplejehjemmet Ørnhøj, med yderligere 18 boliger, ved sammenlægning af matriklerne 22eo og 22ei, hvilket er i strid med anvendelsen i kommuneplanramme 84.B1, samt lokalplan nr. 64, hvor området for matrikel 22ei, er udlagt til boligområde, og bebyggelsen skal have åben og lav karakter.
  • Endvidere er der ansøgt om stillingtagen til muligheden for mageskift, med et kommunalt ejet jordstykke.

 

Der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, samt en lokalplan for området, hvis det ansøgte skal kunne imødekommes.

Udarbejdelsen af tillæg til kommuneplan 84.OF.1, er med henblik på at udvide rammeområdet ved overflytning af matrikelnummer 22ei, til at kunne anvendes til skole, fritidscenter og alderdomshjem/ældrecenter.

Som udgangspunkt må den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområde 84.OF1 som helhed være 40 og der kræves opholdsarealer på mindst 10% af det samlede etageareal.

Der ansøges om mulighed for udvidelse med yderligere 18 boliger – i alt 33 boliger. Udvidelsen udgør en fremtidig bebyggelse på 1.260 m2 brutto, fordelt over 2 plan.

Den fremtidige bebyggelse for friplejehjemmet udgør i alt 2.582 m2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 69.

Ved en eventuel iværksættelse af lokalplanlægning for området, vil der blive stillet krav til projektets afklaring, blandt andet omkring trafikale forhold, fortov og kørebanebredde, samt drift og vedligehold af fællesarealerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for ejendommen Hovedgaden 36 og Halkjærvej 4 i Ørnhøj, med henblik på at give mulighed for udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem.

 

at Byplanudvalget beslutter, at der indarbejdes mulighed for omlægning af tilkørselsforhold til skole og hal ved et eventuelt fremtidigt mageskifte.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard og Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Søren Liner Christensen deltog under punktets fremlæggelse.

Bilag

  • Ansøgning om udformning af ny lokalplan_23.10.2018