Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. december 2018
Mødested: Hotel Eyde

Dagsordenpunkter

215. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver "Nabkær" i Birk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-35-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver "Nabkær" i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

I januar 2016 blev der af Teknik- og Miljøudvalget vedtaget et reglement for leje af kolonihaver i Herning Kommune. Det nye reglement giver mulighed for øget bebyggelse inden for det enkelte havelod. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 33.R1.1 for kolonihaver ”Nabkær” i Birk, der skal give mulighed for bebyggelse i henhold til reglementet, så det ikke vil være nødvendigt at søge om dispensation eller byggetilladelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 33.R1.1 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i Birk øst for Herning By. Lokalplanområdet er afgrænset af randbeplantning. Mod nord ligger Hammerum Bæk og et særligt værdifuldt landskabsområde, og mod syd en landbrugsejendom og et erhvervs- og industriområde.

 

Lokalplanens område udgøres af matr. nr. 5q og del af 11a Birk By, Gjellerup.

Lokalplanområdets størrelse er ca. 8,1 ha.

 

Området benyttes i dag til kolonihaver under haveforeningerne ”Nabkær 1 og 2”.

 

Luftfoto fra 2017. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvid priksignatur.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål som kolonihaver. Lokalplanen skal give mulighed for øget bebyggelse samt fastsætte bestemmelser for bebyggelsens indpasning i området samt sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet disponeres efter den eksisterende opdeling af området.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre to fælleshuse med fælles toiletter på 100 m2 hver.

Inden for hver havelod må der opføres et kolonihavehus, der maksimalt må udgøre 10% af havelodden, dog maksimalt 40 m2. Derudover må der opføres to sekundære bygninger så som udhus, shelter og/eller drivhus på maksimalt 10 m2 hver samt en overdækket terrasse/pavillon på maksimalt 15 m2.

 

Bebyggelsen må højst opføres i én etage og have en maksimal bygningshøjde på 4 m, dog må sekundære bygninger maksimalt have en højde på 2,5 m.

Bebyggelsens afstand til havelodsskel skal være mindst 2,5 m. Afstand til havelodsskel mod veje og fælles friarealer skal være mindst 1,5 m. Bebyggelse, undtagen drivhuse, skal fremtræde i træ.

 

Vejadgang skal ske via de eksisterende veje Sandgaardsvej og Nabkærvej.

Der stilles krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. kolonihave.

 

Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af en åbeskyttelseslinje til Hammerum Bæk. Efter den foreløbige vedtagelse af lokalplanen skal Miljøstyrelsen søges om forhåndstilsagn til reduktion af åbeskyttelseslinjen.

  

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 33.R1 og lokalplan 6.14.1.

 

Kommuneplanramme 33.R1

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplan 6.14.1

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 6.14.1, som blev vedtaget i oktober 1985. Den eksisterende lokalplan giver kun mulighed for opførelse af et kolonihavehus på maksimalt 25 m2 inden for hver havelod, hvorfor nærværende lokalplan er udarbejdet.

Lokalplan 6.14.1 aflyses for den del, som er omfattet lokalplan 11.C3.6 ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 33.R1.1 for kolonihaver ”Nabkær” i Birk til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Lokalplan nr. 33.R1.1 til foreløbig vedtagelse