Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. december 2018
Mødested: Hotel Eyde

Dagsordenpunkter

216. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for erhvervsområde nord for Dronningens Boulevard

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for erhvervsområde nord for Dronningens Boulevard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 har været i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan nr. 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning.

Der indkommet en indsigelse og en bemærkning i høringen. De er behandlet under sagen om endelig vedtagelse af lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen og bemærkningen ikke bør give anledning til ændringer af kommuneplantillægget ved endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 vedrører en ramme til erhvervsformål ved rute 15 i Herning og en rekreativ ramme syd for Holtbjerg i Herning.

 

Da lokalplan nr. 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning, der blandt andet muliggør etablering af virksomhed i eksisterende bebyggelse, ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages den af tillæg nr. 51. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Forslag til lokalplan nr. 12.E11.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Med kommuneplantillægget udvides rammeområde 12.E11 for erhvervsområde nord for rute 15, så det inkluderer hele det område, som er omfattet af lokalplan 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning. Det betyder, at en del af rammeområde 12.R7 for rekreativt område syd for Holtbjerg overgår til rammeområde 12.E11 for erhvervsområde nord for rute 15.

 

Udvidelsen sker for at give mulighed for at etablere virksomheder i eksisterende bebyggelse langs Herningmotorvejen.

Samtidig udvides virksomhedsklasserne, så der fremover også gives mulighed for at etablere erhverv i miljøklasse 1-3, og der indskrives i planforslagets rammebestemmelser, at der ikke fremadrettet kan etableres grundvandstruende virksomheder i området.

 

Kommuneplanrammernes øvrige bestemmelser forbliver uændret.

 

Ny afgrænsning af rammeområderne 12.E11 og 12.R7

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvlaget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt