Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. december 2018
Mødested: Hotel Eyde

Dagsordenpunkter

217. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Knudsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Knudsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning har været i offentlig høring fra den 11. oktober til den 8. november 2018. Der er indkommet en indsigelse og en bemærkning i denne periode. Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger bør give anledning til tilføjelser i lokalplanens redegørelse, samt en præcisering på lokalplanens kortbilag ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. 

Sagsfremstilling

Knudsvej 6-8 har tidligere været anvendt til batteriladestation for elbiler, mens Knudsvej 10-12 har været anvendt henholdsvis til daginstitution og som lokaler for Herning Billedskole og Husflidsforeningen. Ejendommene er nu blevet solgt af Herning Kommune, og der er i den forbindelse udarbejdet forslag til ny lokalplan samt kommuneplantillæg for at ændre anvendelsen til erhverv.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere erhverv i miljøklasse 1-3, dog kun miljøklasse 1-2 i den østlige del af lokalplanområdet af hensyn til nærheden til boliger. For at tydeliggøre dette, indstiller forvaltningen, at lokalplanen ved den endelige vedtagelse deles op i to delområder. Delområde I skal omfatte matr. nr. 1k, hvor der må etableres erhverv i miljøklasse 1-3. Delområde II skal omfatte matr. nr. 1ad, hvor der må etableres erhverv i miljøklasse 1-2.

 

 

Lokalplanområdet med forslag til opdeling i delområde I og delområde II

 

Lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 4 uger. I denne periode er der indkommet en indsigelse og en bemærkning til lokalplanforslaget. Indsigelsen og bemærkningen er vedlagt som bilag. Herunder er de opsummeret og kommenteret. Forvaltningens kommentarer er markeret med kursiv skrift.

 

Indsigelse fra beboer på Gormsvej 27 af 11. oktober 2018

 

  1. Støj fra festlokaler og lignende

Indsigeren ønsker tilføjet til lokalplanens bestemmelser om anvendelse, at der ikke må etableres bar, diskotek, hotel, restaurant, festlokaler eller lignende. Det sker med henvisning til, at beboerne i området allerede nu bliver generet af musik og støj fra eksisterende festlokaler på hjørnet af Valdemarsvej og Gormsvej.

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt at etablere nogle af de nævnte aktiviteter inden for de miljøklasser, lokalplanen fastlægger. Det er derfor ikke nødvendigt at skrive ind i lokalplanen, at området ikke må anvendes til disse aktiviteter.

 

  1. Støj fra vareleverancer

Indsigeren ønsker også tilføjet, at der inden for lokalplanens område ikke må etableres virksomheder, der er afhængige af faste leverancer af varer mellem 17 og 06. Det sker med henvisning til, at indsiger på nuværende tidspunkt oplever støjgener fra bakkende busser ved værkstedet på nordsiden af Knudsvej.

Faste vareleverancer til i aften- og nattetimerne sker primært til butikker med dagligvarer. Lokalplanen giver ikke mulighed for at etablere dagligvarebutikker. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke vil opstå problemer med støj fra vareleverancer i aften- og nattetimerne.

 

  1. Borgermøde

Derudover gør indsiger opmærksom på, at det af hensyn til borgersammensætningen i området kunne være hensigtsmæssigt at have afholdt et borgermøde på Holtbjerg i forbindelse med den offentlige høring af planen.

 

Bemærkning fra Vejdirektoratet af 7. november 2018

 

  1. Afgræsning af lokalplan

Vejdirektoratet forudsætter at lokalplanen ikke omfatter deres matrikler med Herningmotorvejen.

Som det fremgår af lokalplanens bestemmelser omfatter den kun matriklerne 1ad og 1k, Holtbjerg, Herning Jorder. På grund af en unøjagtighed ved indtegning af lokalplanens afgrænsning i det digitale plansystem, er en meget lille del af lokalplanen kommet til at ligge ind over Vejdirektoratets areal. Det vil blive tilrettet ved bekendtgørelse af lokalplanen.

 

  1. Vejbyggelinjer

Som det fremgår af lokalplanens redegørelse ligger lokalplanområdet inden for vejbyggelinjen for Herningmotorvejen. Det vil sige, at der ikke må opføres ny bebyggelse, tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg af blivende art uden Vejdirektoratets tilladelse. Begrebet anlæg eller indrerninger af blivende art dækker blandt andet parkeringspladser, ledning og pyloner.

Under afsnittene om Bebyggelse og anlæg, Servitutter samt Myndighedstilladelser vil Forvaltningen præcisere, hvilke konsekvenser vejbyggelinjen fra Herningmotorvejen har for bebyggelse og anlæg inden for lokalplanens område.

 

  1. Støj

Vejdirektoratet gør opmærksom på, at Herning Kommune som planmyndighed er ansvarlig for at arealer langs statsveje ikke belastes af støj over de tilladte grænseværdier. Hvis der skal opføres støjafskærmning inden for vejbyggelinjen, vil det også kræve tilladelse fra Vejdirektoratet. Dette bør fremgå af lokalplanens redegørelse.

Ifølge Vejdirektoratets digitale støjkort er lokalplanområdet ikke belastet af støj over 63 dB. Den tilladte grænseværdi for erhverv er 63 dB. Forvaltningen vil derfor tilføje til lokalplanens redegørelse, at området med den nuværende støjafskærmning mod motorvejen ikke vurderes at være belastet af støj over de tilladte grænseværdier for erhvervsområder. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanen opdeles i delområde I og delområde II for at præcisere, hvilke områder der må anvendes til erhverv i henholdsvis virksomhedsklasse 1-3 og virksomhedsklasse 1-2.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Indsigelsesnotat 12.E11.1