Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. december 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

161. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P00-20-10 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds.
 
Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en bygherre om at opføre enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse i området. Der foreligger ikke et konkret projekt.

 

Igangsættelse af en lokalplan for et boligområde ved Granly i Sunds blev godkendt på byplanudvalgsmødet den 1. september 2009, på baggrund af et konkret ønske fra en bygherre om at etablere tæt-lav bebyggelse i området. Lokalplanarbejdet blev dog sat i bero i maj 2010, da den daværende bygherre alligevel ikke ønskede at gå videre med projektet.

Sagsfremstilling

Plangrundlag
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er indeholdt i rammområde 21.BL1 i forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. Rammeområdet er udlagt til blandet bolig og erhverv.
 
Der er ikke eksisterende lokalplan for området.
 
Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 47a og 51 Torup By og udgør et areal på ca. 0,5 ha i den sydøstlige del af Sunds bymidte.
 
Området afgrænses af Ilskovvej, en tankstation samt boliger mod nordvest og det offentlige grønne areal Baneparken med Alhedestien mod sydøst. På den sydlige side af Baneparken, ligger et erhvervsområde.
 
Lokalplanområdet er i dag ubebygget efter nedrivning af blandt andet en ejendom, der tidligere fungerede som restauration.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i form af enten åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i maks. 2,5 etager. Det vurderes, at der kan etableres ca. 10 boliger i form af tæt-lav bebyggelse eller ca. 4 parceller/boliger i form af åben-lav bebyggelse.
 
Lokalplanen udlægger områder til vej, sti og parkering samt fælles fri- og opholdsarealer. Centralt i området skal der etableres en sti, der forbinder Baneparken og Alhedestien med Granly, og ved etablering af tæt-lav bebyggelse skal der desuden etableres et fælles fri- og opholdsareal.

 

Som vejnavn til den nye boligvej har bygherre forslået Bøgely.
 
Lokalplanen stiller desuden krav om beplantning, blandt andet i form af levende hegn som overgang til Baneparken.
 
En stor del af området ligger i indsatsområdet til Sunds Vandværk og inden for 300 meter beskyttelseszone (den hygiejniske zone) til vandværksboringerne. Lokalplanen fastlægger derfor krav om beskyttelse af grundvandet.
 
Der ligger en vejbyggelinie på 17,5 meter på Ilskovvej (den vestlige del af lokalplanområdet). Vejbyggelinen skal respekteres, og der må ikke etableres nogen form for blivende anlæg inden for denne. Desuden er der tinglyst vejret for matr. nr. 47b og 1ar Torup By i denne del af lokalplanområdet. Denne vejret fastholdes og er, sammen med vejbyggelinien, bestemmende for placeringen af lokalplanens vejareal og dermed for disponeringen af lokalplanområdet i øvrigt. Såfremt det på sigt bliver nødvendigt at udvide Ilskovvej, og dermed disponere over arealet inden for vejbyggelinien, er der i lokalplanen friholdt et areal til etablering af fremtidigt vejareal i lokalplanområdet.
 
Virksomhedsmiljø, Herning Kommune har frarådet etablering af boliger i lokalplanområdet, da der i erhvervsområdet syd herfor ligger en autolakerer (ca. 50 meter fra lokalplanområdet) og en autoophugger (ca. 100 meter fra lokalplanområdet), der kan blive til gene for boligerne med støj- og lugtforurening (se bilag).

 

Virksomhederne er ikke umiddelbart lukningstruede, men hvis der kommer en berettiget klage over dem, vil Herning Kommune være nødt til at regulere forureningen fra virksomhederne.
 
Erhvervsområdet med de to virksomheder ligger i rammeområde 21.E2 der er udlagt til ikke forurenende virksomhed i miljøklasse 2-3, som kan placeres i afstand på 20-50 meter fra boliger, hvilket peger på, at erhvervsområdet på sigt ønskes nedjusteret.

 

Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanområdet i kraft af dets placering i bymæssig kontekst, og i kraft af det eksisterende plangrundlag, hvor lokalpanområdet er udlagt til blandet bolig og erhverv (kommuneplanramme 21.BL1), kan anvendes til boliger.

 

På baggrund af ovennævnte kilder til støjforurening, udlægger lokalplanen areal til evt. etablering af støjafskærmning langs lokalplanområdets sydøstlige afgrænsning mod erhvervsområdet og mod den vestlige grænse ved Ilskovvej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds til foreløbig vedtagelse, og

 

at Byplanudvalget indstiller, at den nye boligvej skal hedde Bøgely.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat indtil der foreligger konkret projekt, inkl. vurdering af konsekvenser for naboer

Bilag

 • Bilag 1_ lokalplanforslag
 • Bilag 2_ notat fra Virksomhedsmiljø
 

162. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 vedr. vindmølleprojekt ved Krusbjergvej, Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 vedr. vindmølleprojekt ved Krusbjergvej, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
     X
     X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering har været i offentlig høring.


På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 61 for et vindmølleprojekt ved Krusbjergvej, Sunds til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at realisere et projekt med fem vindmøller med en totalhøjde på op til 107 meter.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet d. 28. august 2012 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for et vindmølleprojekt ved Krusbjergvej vest for Sunds.

 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden fra den 5. september til og med den 31. oktober 2012. Der blev afholdt et borgermøde om planerne på restaurant Søgaarden i Sunds den 26. september 2012 med deltagelse af projektmager, konsulent, formanden for Byplanudvalget og forvaltningen fra Herning Kommune. Omkring 60 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 23 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden, hvoraf tre af dem er fra konsulent for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, opstiller og opstiller på vegne af lodsejer. Derudover er 17 bemærkninger fra debatperioden medtaget, da de har karakter af at være indsigelse imod eller bemærkninger til projektet. Se bilag 1. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støjgener, skyggekast, værditab, dyreliv, VVM-redegørelsen, visualiseringer i VVM-redegørelsen og afstand mellem vindmølleparker i området. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

 

Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne samt baggrunden for at vindmølleprojektet indstilles til vedtagelse.

 

VVM-redegørelsen behandler kun et hovedforslag med fem vindmøller med en totalhøjde på 107 meter. Der er ikke redegjort for andre alternativer i VVM-redegørelsen foruden 0-alternativet, da lavere møller ikke vil være økonomisk rentabel.

 

Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 

Vindmøllerne ved Krusbjergvej vil bidrage med 16 % af Herning Kommunes mål om ny vindenergi. Dette svarer endvidere til knap 6.670 husstande årlige elforbrug om året.

 

0-alternativet opfylder ikke Herning Kommunes ønske om at fremme vindenergi, og er derfor ikke anset som et reelt alternativ.

Landskabet er i forvejen præget af tekniske anlæg, herunder vindmøller ved Remme, dog ikke i væsentlig grad.

På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse.

 

Forvaltningen er blevet oplyst om, at i projektet ved Krusbjergvej er der solgt 548 andele inden for 4,5 km og heraf har 27 personer i lokalområdet tegnet andele.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelige vedtagelse, således at VVM-redegørelsens hovedforslag med fem vindmøller med en totalhøjde på op til 107 meter kan realisere.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.


Johs Poulsen og Knud Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser mod projektet.

Bilag

 • Bilag 1 - T15_Samlede_bemærkninger og indsigelser
 • Bilag 2 - Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger
 • Bilag 3 T15 sammenfattende redegørelse
 • Bilag 4 - Udkast til VVM-tilladelse
 

163. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 29.T15.1 for et vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P00-3-10 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 29.T15.1 for et vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
     
     X
     X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 28. august 2012 og har været i offentlig høring.


Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på 107 meter og en minimum totalhøjde på 100 meter ved Krusbjergvej vest for Sunds.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020, da lokalplanens anvendelse omhandler et VVM-pligtigt anlæg.

 

Forslag til lokalplan 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 28. august 2012 og har været offentlig fremlagt i perioden den 5. september til og med den 31. oktober 2012.

I offentlighedsperioden har der været afholdt et borgermøde om planerne på restaurant Søgaarden i Sunds den 26. september 2012 med deltagelse af projektmager, konsulent, forvaltning og formanden for Byplanudvalget. Omkring 60 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 23 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden, hvoraf tre af dem er fra konsulenten for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, opstiller og opstiller på vegne af lodsejer. Derudover er 17 bemærkninger fra debatperioden medtaget, da de har karakter af at være indsigelse imod eller bemærkninger til projektet, se bilag 1.

 

Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støjgener, skyggekast, værditab, dyreliv, VVM-redegørelsen, visualiseringer i VVM-redegørelsen og afstanden mellem vindmølleparker i området. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indsendte bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil giver ikke anledning til forslag til ændringer i lokalplanen.

 

VVM-redegørelse og miljøvurdering
Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds, VVM-redegørelse og miljørapport, April 2012.” I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 og lokalplan 29.T15.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.


Johs Poulsen og Knud Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser mod projektet.

Bilag

 • Bilag 1_T15_Samlede_bemærkninger og indsigelser
 • Bilag 2 - forvaltningens kommentarer
 • Bilag 3 T15 sammenfattende redegørelse
 

164. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C27.1 for centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C27.1 for centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 20. august 2012 forslag til lokalplan 11.C27.1 for et centerområde på Vestergade 41 - 45 i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt lagt frem fra den 5. september til den 31. oktober 2012. Der er i perioden indkommet 3 indsigelser og 3 bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Byplanudvalget besluttede på mødet den 19. november 2012 at udsætte sagen til fornyet behandling med henblik på at få belyst muligheden for bevaring af den eksisterende bevaringsværdige villa på Vestergade 43.

Sagsfremstilling

Byplanudvalgets møde 19. november 2012

Forslag til lokalplan 11.C27.1 for Vestergade 41 - 45 giver mulighed for centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder og boliger. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 3 etager og 12 meters højde indenfor de udlagte byggefelter. Der er i alt 3 bygninger med middel bevaringsværdi indenfor lokalplanområdet, og lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive bygningerne på Vestergade 43 og 45, men Vestergade 41 skal bevares.

De indsigelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsperioden er beskrevet og kommenteret i et selvstændigt indsigelsesnotat, se bilag.

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne og bemærkningerne giver anledning til at tage stilling til nedenstående ændringer af lokalplanforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse:

 

Bevaringsværdige ejendomme

Museum Midtjylland og borgere i området ønsker villaen på Vestergade 43 bevaret, da den efter indsigernes opfattelse er en del af kulturmiljøet omkring den tidligere Herning Klædefabrik, der nu er indrettet til Textilforum. Området omkring Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde, og med tankerme om at samle Muesum Midtjyllands aktiviteter på Vestergade vil de bevaringsværdige bygninger kunne indgå i et samlet museums- og kulturområde.

Forvaltningen vurderer, at villaen på Vestergade 43 ikke har en særlig bevaringsværdi i kraft af sit arkitektoniske udtryk, da den er om- og tilbygget gennem tiden, men anbefaler, at der tages stilling til, om den skal bevares som en del af kulturmiljøet omkring Herning Klædefabrik. 

 

Butiksstørrelse

Ejeren af ejendommen Vestergade 43 ønsker at lokalplanforslaget ændres, så der bliver mulighed for at opføre butikker med et bruttoetageareal på 1000 m2 i stedet for 500 m2. Kommuneplanen giver mulighed for at placere butikker på op til 1000 m2 i området. En butik på 1000 m2 vil udfylde størstedelen af byggefelt C, og derfor anbefaler forvaltningen, at der ved en butiksstørrelse på 1000 m2 skal stilles krav om, at der skal være en indgang fra Vestergade, og at facaden mod Vestergade skal have en åbenhed og et udtryk, som bidrager til Vestergade som handelsstrøg.

 

Bygningshøjde - indkigsgener og skyggevirkning

Forvaltningen vurderer, at indkigs- og skyggener for ejendommene på Dalgas Allé og Lykkesvej syd og øst for lokalplanområdet kan reduceres for boligområdet, hvis den sydligste del af byggefelt C på Vestergade 43 kun må bebygges med en højde på 2 etager og 8,5 meter som vist på forslag til nyt lokalplankort.

 

Støjhegn

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der bliver mulighed for at etablere et begrønnet støjhegn helt op til Vestergade som vist på forslag til nyt lokalplankort.

 

Bevaringsværdig beplantning

Forvaltningen vurderer, at det vil have være en kvalitet for området at bevare yderligere tre træer i området, som vist på forslag til nyt lokalplankort. For at sikre plads til det eksisterende bevaringsværdige træ ved Vestergade 41 anbefaler forvaltningen desuden, at byggefelt C på Vestergade 43 reduceres med ca. 2 meter mod øst, som vist på forslag til nyt lokalplankort, så den eksisterende overkørsel til Vestergade kan bevares med sin nuværende placering.Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller på Byplanudvalgets møde 19. november 2012, pkt. 152:

at Byplanudvalget tager stilling til om § 3 stk. 4 skal ændres til: Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik må ikke overstige 1000 m2. 

    

at § 8 stk. 2 ændres til: Bebyggelse i facadebyggelinjen mod Vestergade skal med sine åbninger, i form af vinduer, døre, porte m.m., og gennem facadens detaljer som fremspring, opdeling, materialer m.m. fremstå åben og detaljeret. Bebyggelse i byggefelt C skal have mindst én indgang fra Vestergade.  Vinduer må ikke blændes.

 

at lokalplankortet ændres som vist på bilag med forslag til nyt lokalplankort i forhold byggefelter, bevaringsværdige træer og støjhegn.

 

at § 7 stk. 1 ændres til: Bebyggelse må opføres i 3 etager, dog højst 2 etager i den sydlige del af byggefelt C som vist på kortbilag 2.

 

at § 7 stk. 2 ændres til: Bebyggelse må have en højde på maksimum 12 meter, dog maksimum 8,5 meter i den sydlige del af bygggefelt C som vist på kortbilag 2.

 

Sagsfremstilling 17. december 2012

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nyt kortbilag til lokalplanen, hvor villaen på Vestergade 43 bevares, se nyt kortbilag.

 

Hvis villaen på Vestergade 43 skal bevares vil byggefelt C blive reduceret mod Vestergade. På kortbilaget er vist, hvordan byggefelt C kan opdeles i tre nye byggefelter. Byggefelt C1 omfatter den eksisterende villa  på Vestergade 43, der er registreret med et bruttoetageareal på 276 m2. Byggefelt C2 omfatter et areal på cirka 140 m2, og forvaltningen foreslår, at der kan opføres bebyggelse i én etage, som kan binde den eksisterende villa sammen med en ny bebyggelse i byggefelt C3. Byggefelt C3 omfatter et areal på 750 m2 i grundplan og med bebyggelse i to etager vil der maksimalt kunne opføres 1500 m2 bebyggelse i byggefelt C3. Det vil sige, at der i alt vil kunne opføres maksimalt 1916 m2 bebyggelse i byggefelterne C1, C2 og C3, mens det fremlagt lokalplanforslag gav mulighed for at opføre op til 3000 m2 bebyggelse i byggefelt C på ejendommen Vestergade 43.

 

Hvis der er ønske om at give mulighed for yderligere bebyggelse på ejendommen Vestergade 43, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at forlænge den sydligste del af byggefelt C3 mod øst. Da det er en væsentlig ændring af planforslaget i forhold til de tilstødende ejendomme syd for arealet, vurderer forvaltningen dog, at det vil kræve en genfremlæggelse af lokalplanforslaget for ejendommen Vestergade 43.

 

Det er muligt at vedtage lokalplanen for en del af det område, der er omfattet af det fremlagte forslag, mens en anden del ændres og genfremlægges til fornyet offentlig høring. 

 

Hvis villaen på Vestergade 43 skal bevares, anbefaler forvaltningen, at den bliver omfattet af de samme bestemmelser om bevaring som er foreslået for villaen på Vestergade 41 i lokalplanforslaget. Det vil sige, at villaen på Vestergade 43 skal omfattes af nedenstående bestemmelser:

 

 • §7.7 - Den med særlig signatur på kortbilag 2 viste bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke nedrives eller ombygges uden forudgående tilladelse fra Herning Byråd. Jfr. § 14.1

 • § 14.1 - Den med særlig signatur på kortbilag 2 viste bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke nedrives eller ombygges uden forudgående godkendelse fra Herning Byråd. Ved brand eller anden skade, der betyder, at bygningen ikke kan reddes, kan der opføres ny bebyggelse, der i omfang og placering svarer til den eksisterende bebyggelse.

 • § 8.11 - Skiltning på bevaringsværdig bebyggelse på matr. nr. 1165 a og 1166a må kun ske som almindelig navne- og nummerskilt. Der må ved hver af de bevaringsværdige bygninger opsættes én skiltepylon på maksimum 60 x 120 cm med placeringer som vist på kortbilag 2. Skiltepylonenerne må kun belyses med indvendig belysning.

 

Hvis villaen på Vestergade 43 skal bevares, anbefaler forvaltningen, at de eksisterende grønne friarealer omkring villaerne på Vestergade 41 og 43 bevares i deres nuværende form, som vist på kortbilaget, da de danner en fin ramme om de bevaringsværdige bygninger ud mod Vestergade.

 

På vegne af ejeren af ejendommen Vestergade 43, er der den 4. december 2012 fremsendt brev til Herning Kommune med ejerens kommentarer til bevaring af villaen på Vestergade 43 (se bilag). Ejeren ønsker, at lokalplanen vedtages med de byggefelter, der er udlagt i lokalplanforslaget, da det ellers ikke vurderes at være realistisk at sikre en rentabel udnyttelse af ejendommen.

 

I forbindelse med den videre behandling af sagen kan nedenstående scenarier opstilles:

 

1. Skal villaen på Vestergade 43 bevares?

 

Hvis ja skal Byplanudvalget tage stilling til om:

 

2. Om lokalplanforslaget skal endelig vedtages med de samme bestemmelser om bevaring af villaen på Vestergade 43, som er beskrevet for villaen på Vestergade 41.

 

eller 

3. Om lokalplanforslaget skal endeligt vedtages for ejendommene Vestergade 45 og 45A og genfremlægges for Vestergade 41 og 43 for at give mulighed for en udvidelse af det sydlige byggefelt.

 

4. Hvis nej skal Byplanudvalget tage stilling til de forslag til ændringer af lokalplanforslaget, der er beskrevet i dagsordene fra Byplanudvalgets møde den 19. november.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at lokalplankortet ændres som vist på bilag med forslag til nyt lokalplankort i forhold til bevaringsværdige træer og støjhegn.

 

at Byplanuvalget tager stilling til, om den eksisterende bevaringsværdige villa på Vestergade 43 skal bevares.

 

Hvis Byplanudvalget beslutter, at villaen på Vestergade 43 skal bevares, skal der tages stilling om:
 
Lokalplanforslaget skal indstilles til endelig vedtagelse udelukkende for ejendommene 45 og 45A, mens et nyt lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43 skal genfremlægges for at give mulighed for at udlægge et større byggefelt C i områdets sydlige del.

eller

Lokalplanforslaget skal indstilles til endelig vedtagelse for hele lokalplanområdet med nedenstående ændringer for bevaring af den bevaringsværdige bygning på Vestergade 43:

§7.7 - Den med særlig signatur på kortbilag 2 viste bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke nedrives eller ombygges uden forudgående tilladelse fra Herning Byråd. Jfr. § 14.1

§ 14.1 - Den med særlig signatur på kortbilag 2 viste bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke nedrives eller ombygges uden forudgående godkendelse fra Herning Byråd. Ved brand eller anden skade, der betyder, at bygningen ikke kan reddes, kan der opføres ny bebyggelse, der i omfang og placering svarer til den eksisterende bebyggelse.

§ 8.11 - Skiltning på bevaringsværdig bebyggelse på matr. nr. 1165 a og 1166a må kun ske som almindelig navne- og nummerskilt. Der må ved hver af de bevaringsværdige bygninger opsættes én skiltepylon på maksimum 60 x 120 cm med placeringer som vist på kortbilag 2. Skiltepylonenerne må kun belyses med indvendig belysning.
 

at kortbilag 2 ændres som vist på forslag til nyt lokalplankort med bevaring af villaen på Vestergade 43.

 

at forvaltningen bemyndiges til at konsekvensrette  lokalplanen med udgangspunkt i ovenstående beslutning.

 

Hvis Byplanplanudvalget beslutter, at villaen på Vestergade 43 ikke skal bevares, skal der tages stilling til:

 
om § 3 stk. 4 skal ændres til: Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik må ikke overstige 1000 m2.  

 

at § 8 stk. 2 ændres til: Bebyggelse i facadebyggelinjen mod Vestergade skal med sine åbninger, i form af vinduer, døre, porte m.m., og gennem facadens detaljer som fremspring, opdeling, materialer m.m. fremstå åben og detaljeret. Bebyggelse i byggefelt C skal have mindst én indgang fra Vestergade. Vinduer må ikke blændes.

 

at lokalplankortet ændres som vist på bilag med forslag til nyt lokalplankort uden bevaring af villa på Vestergade 43 i forhold til byggefelter.

 

at § 7 stk. 1 ændres til: Bebyggelse må opføres i 3 etager, dog højst 2 etager i den sydlige del af byggefelt C som vist på kortbilag 2.

 

at § 7 stk. 2 ændres til: Bebyggelse må have en højde på maksimum 12 meter, dog maksimum 8,5 meter i den sydlige del af bygggefelt C som vist på kortbilag 2.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse udelukkende for ejendommene 45 og 45A, mens Forvaltningen anmodes om at udarbejde nyt loklaplanforslag for Vestergade 41 og 43 med bevarende bestemmelser for de to villabebyggelser,  ligesom byggefelterne C2 og C3 bearbejdes.

Bilag

 • Indsigelsesnotat lokalplan 11C271
 • Samlede indsigelser og bemærkninger til lokalplan 11.C27.1
 • Skyggediagrammer 11.C27.1 Vestergade 41 - 45
 • Forslag til ændringer af kortbilag lokalplan 11.C27.1 uden bevaring af Vestergade 43
 • Forslag til ændring kortbilag lokalplan 11.C27.1 med bevaring af Vestergade 43
 • Brev fra HK MidtVest 4. december 2012
 

165. Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 17. december 2012

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 17. december 2012