Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. december 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

163. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 29.T15.1 for et vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P00-3-10 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 29.T15.1 for et vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
     
     X
     X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 28. august 2012 og har været i offentlig høring.


Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på 107 meter og en minimum totalhøjde på 100 meter ved Krusbjergvej vest for Sunds.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020, da lokalplanens anvendelse omhandler et VVM-pligtigt anlæg.

 

Forslag til lokalplan 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 28. august 2012 og har været offentlig fremlagt i perioden den 5. september til og med den 31. oktober 2012.

I offentlighedsperioden har der været afholdt et borgermøde om planerne på restaurant Søgaarden i Sunds den 26. september 2012 med deltagelse af projektmager, konsulent, forvaltning og formanden for Byplanudvalget. Omkring 60 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 23 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden, hvoraf tre af dem er fra konsulenten for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, opstiller og opstiller på vegne af lodsejer. Derudover er 17 bemærkninger fra debatperioden medtaget, da de har karakter af at være indsigelse imod eller bemærkninger til projektet, se bilag 1.

 

Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støjgener, skyggekast, værditab, dyreliv, VVM-redegørelsen, visualiseringer i VVM-redegørelsen og afstanden mellem vindmølleparker i området. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indsendte bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil giver ikke anledning til forslag til ændringer i lokalplanen.

 

VVM-redegørelse og miljøvurdering
Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds, VVM-redegørelse og miljørapport, April 2012.” I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 og lokalplan 29.T15.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.


Johs Poulsen og Knud Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser mod projektet.

Bilag

  • Bilag 1_T15_Samlede_bemærkninger og indsigelser
  • Bilag 2 - forvaltningens kommentarer
  • Bilag 3 T15 sammenfattende redegørelse