Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. december 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

162. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 vedr. vindmølleprojekt ved Krusbjergvej, Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 vedr. vindmølleprojekt ved Krusbjergvej, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
     X
     X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering har været i offentlig høring.


På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 61 for et vindmølleprojekt ved Krusbjergvej, Sunds til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at realisere et projekt med fem vindmøller med en totalhøjde på op til 107 meter.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet d. 28. august 2012 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for et vindmølleprojekt ved Krusbjergvej vest for Sunds.

 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden fra den 5. september til og med den 31. oktober 2012. Der blev afholdt et borgermøde om planerne på restaurant Søgaarden i Sunds den 26. september 2012 med deltagelse af projektmager, konsulent, formanden for Byplanudvalget og forvaltningen fra Herning Kommune. Omkring 60 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 23 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden, hvoraf tre af dem er fra konsulent for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, opstiller og opstiller på vegne af lodsejer. Derudover er 17 bemærkninger fra debatperioden medtaget, da de har karakter af at være indsigelse imod eller bemærkninger til projektet. Se bilag 1. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støjgener, skyggekast, værditab, dyreliv, VVM-redegørelsen, visualiseringer i VVM-redegørelsen og afstand mellem vindmølleparker i området. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

 

Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne samt baggrunden for at vindmølleprojektet indstilles til vedtagelse.

 

VVM-redegørelsen behandler kun et hovedforslag med fem vindmøller med en totalhøjde på 107 meter. Der er ikke redegjort for andre alternativer i VVM-redegørelsen foruden 0-alternativet, da lavere møller ikke vil være økonomisk rentabel.

 

Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 

Vindmøllerne ved Krusbjergvej vil bidrage med 16 % af Herning Kommunes mål om ny vindenergi. Dette svarer endvidere til knap 6.670 husstande årlige elforbrug om året.

 

0-alternativet opfylder ikke Herning Kommunes ønske om at fremme vindenergi, og er derfor ikke anset som et reelt alternativ.

Landskabet er i forvejen præget af tekniske anlæg, herunder vindmøller ved Remme, dog ikke i væsentlig grad.

På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse.

 

Forvaltningen er blevet oplyst om, at i projektet ved Krusbjergvej er der solgt 548 andele inden for 4,5 km og heraf har 27 personer i lokalområdet tegnet andele.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelige vedtagelse, således at VVM-redegørelsens hovedforslag med fem vindmøller med en totalhøjde på op til 107 meter kan realisere.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.


Johs Poulsen og Knud Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser mod projektet.

Bilag

  • Bilag 1 - T15_Samlede_bemærkninger og indsigelser
  • Bilag 2 - Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger
  • Bilag 3 T15 sammenfattende redegørelse
  • Bilag 4 - Udkast til VVM-tilladelse