Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. december 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

161. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P00-20-10 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds.
 
Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en bygherre om at opføre enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse i området. Der foreligger ikke et konkret projekt.

 

Igangsættelse af en lokalplan for et boligområde ved Granly i Sunds blev godkendt på byplanudvalgsmødet den 1. september 2009, på baggrund af et konkret ønske fra en bygherre om at etablere tæt-lav bebyggelse i området. Lokalplanarbejdet blev dog sat i bero i maj 2010, da den daværende bygherre alligevel ikke ønskede at gå videre med projektet.

Sagsfremstilling

Plangrundlag
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er indeholdt i rammområde 21.BL1 i forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. Rammeområdet er udlagt til blandet bolig og erhverv.
 
Der er ikke eksisterende lokalplan for området.
 
Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 47a og 51 Torup By og udgør et areal på ca. 0,5 ha i den sydøstlige del af Sunds bymidte.
 
Området afgrænses af Ilskovvej, en tankstation samt boliger mod nordvest og det offentlige grønne areal Baneparken med Alhedestien mod sydøst. På den sydlige side af Baneparken, ligger et erhvervsområde.
 
Lokalplanområdet er i dag ubebygget efter nedrivning af blandt andet en ejendom, der tidligere fungerede som restauration.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i form af enten åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i maks. 2,5 etager. Det vurderes, at der kan etableres ca. 10 boliger i form af tæt-lav bebyggelse eller ca. 4 parceller/boliger i form af åben-lav bebyggelse.
 
Lokalplanen udlægger områder til vej, sti og parkering samt fælles fri- og opholdsarealer. Centralt i området skal der etableres en sti, der forbinder Baneparken og Alhedestien med Granly, og ved etablering af tæt-lav bebyggelse skal der desuden etableres et fælles fri- og opholdsareal.

 

Som vejnavn til den nye boligvej har bygherre forslået Bøgely.
 
Lokalplanen stiller desuden krav om beplantning, blandt andet i form af levende hegn som overgang til Baneparken.
 
En stor del af området ligger i indsatsområdet til Sunds Vandværk og inden for 300 meter beskyttelseszone (den hygiejniske zone) til vandværksboringerne. Lokalplanen fastlægger derfor krav om beskyttelse af grundvandet.
 
Der ligger en vejbyggelinie på 17,5 meter på Ilskovvej (den vestlige del af lokalplanområdet). Vejbyggelinen skal respekteres, og der må ikke etableres nogen form for blivende anlæg inden for denne. Desuden er der tinglyst vejret for matr. nr. 47b og 1ar Torup By i denne del af lokalplanområdet. Denne vejret fastholdes og er, sammen med vejbyggelinien, bestemmende for placeringen af lokalplanens vejareal og dermed for disponeringen af lokalplanområdet i øvrigt. Såfremt det på sigt bliver nødvendigt at udvide Ilskovvej, og dermed disponere over arealet inden for vejbyggelinien, er der i lokalplanen friholdt et areal til etablering af fremtidigt vejareal i lokalplanområdet.
 
Virksomhedsmiljø, Herning Kommune har frarådet etablering af boliger i lokalplanområdet, da der i erhvervsområdet syd herfor ligger en autolakerer (ca. 50 meter fra lokalplanområdet) og en autoophugger (ca. 100 meter fra lokalplanområdet), der kan blive til gene for boligerne med støj- og lugtforurening (se bilag).

 

Virksomhederne er ikke umiddelbart lukningstruede, men hvis der kommer en berettiget klage over dem, vil Herning Kommune være nødt til at regulere forureningen fra virksomhederne.
 
Erhvervsområdet med de to virksomheder ligger i rammeområde 21.E2 der er udlagt til ikke forurenende virksomhed i miljøklasse 2-3, som kan placeres i afstand på 20-50 meter fra boliger, hvilket peger på, at erhvervsområdet på sigt ønskes nedjusteret.

 

Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanområdet i kraft af dets placering i bymæssig kontekst, og i kraft af det eksisterende plangrundlag, hvor lokalpanområdet er udlagt til blandet bolig og erhverv (kommuneplanramme 21.BL1), kan anvendes til boliger.

 

På baggrund af ovennævnte kilder til støjforurening, udlægger lokalplanen areal til evt. etablering af støjafskærmning langs lokalplanområdets sydøstlige afgrænsning mod erhvervsområdet og mod den vestlige grænse ved Ilskovvej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds til foreløbig vedtagelse, og

 

at Byplanudvalget indstiller, at den nye boligvej skal hedde Bøgely.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat indtil der foreligger konkret projekt, inkl. vurdering af konsekvenser for naboer

Bilag

  • Bilag 1_ lokalplanforslag
  • Bilag 2_ notat fra Virksomhedsmiljø