Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. september 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

133. Miljø- og Naturklagenævnets afgørelse i klage vedr. recirkuleret ørredopdræt, Skovbjergvej 36, Sdr. Felding

Sagsnr.: 01.02.05-P00-7-07 Sagsbehandler: Marius Reese  

Miljø- og Naturklagenævnets afgørelse i klage vedr. recirkuleret ørredopdræt, Skovbjergvej 36, Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om Herning Kommunes afgørelse om VVM-screening af recirkuleret ørredopdrætsanlæg på Skovbjergvej 36, Sdr. Felding, der stadfæster Herning Kommunes afgørelse.

Sagsfremstilling

En beboer i området har i 2010 indklaget Herning Kommunes afgørelse af 10. bebruar 2010, om at det ansøgte projekt om etablering af recirkuleret ørredopdrætsanlæg ikke er VVM-pligtig.

 

Klager har anført, at kommunen ikke har fornøden hjemmel til at træffe afgørelsen, idet der er tale om et anlæg der er VVM-pligitg, idet produktionen på 3000 tons ørreder vil få en væsentlig indvirkning på muiljøet.

 

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse, idet der lægges til grund, at der ikke forventes at ske udledning af næringstoffer fra anlægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse