Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. september 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

130. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-20 vedr. Frølundvej i Hammerum

Sagsnr.: 00.00.00-P19-365-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-20 vedr. Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011, pkt. 120 behandlet ansøgning vedrørende etageboligprojekt ved Frølundvej i Hammerum.   

 

Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-2020 ændrer en del af rammeområde 31.E4’s anvendelse fra erhvervsformål til boligformål i et nyt rammeområde 31B.12.

 

Der vil fortsat være et mindre areal tilbage, som er omfattet af rammeområde 31E4. Her gælder de eksisterende rammebestemmelser fortsat.

Området nordvest for jernbanen i Hammerum består overvejende af boliger med enkelte virksomheder, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang medfører miljøbelastninger. Det er derfor muligt at omdanne det forladte erhvervsområde til et nyt boligområde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-20 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Kommuneplantillæg nr. 80