Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. september 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

131. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 31.B13.1 - Boligområde ved Frølundvej i Hammerum

Sagsnr.: 01.02.05-P00-9-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 31.B13.1 - Boligområde ved Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011, pkt. 120 behandlet ansøgning vedrørende etageboligprojekt ved Frølundvej i Hammerum. 
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Hammerum nord for jernbanen ved Frølundvej og omfatter et areal på 3,5 ha.

 

Lokalplanforslaget opdeler området i to boliggrupper på hver side af et grønt friareal. Lokalplanforslaget udlægger yderligere et område mod syd til grønt friareal, som skal fungere som buffer mod eksisterende virksomheder syd for lokalplanområdet. Området afgrænses mod nord af Hammerum Bæk og det åbne land.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af etagehusbebyggelse i 2 etager og med maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Det er også mulighed for at udnytte området til tæt-lav bebyggelse. Hvis der bygges i 1 etage er bebyggelsesprocenten 35 og for 2 etager er bebyggelsesprocenten 40.

 

I lokalplanforslaget er der udlagt arealer langs jernbanen til støjdæmpende foranstaltninger. Dette areal kan også bruges til at dæmpe støj fra en eksisterende virksomhed, som ligger på den anden side af jernbanen.

 

Der er i lokalplanforslaget stillet krav om forsinkelse af overfladevand ud fra et klimatilpasningshensyn. Arealerne skal indgå i sammenhæng med bebyggelsens fælles friarealer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 31.B13.1 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Lokalplanforslag 31.B13.1