Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

43. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede den 18. februar 2019 ny planlægning for Gjellerup Skole, herunder en strukturplan for Gjellerup Skole og erhvervsområdet nord for skolen. Byplanudvalget godkendte strukturplanen som baggrund for udarbejdelse af en lokalplan for det område, hvor Gjellerup Skole ligger. Dog skulle muligheden for etablering af en dagligvarebutik på hjørnet af Virkelyst og Ny Gjellerupvej udgå.  

 

På baggrund af strukturplanen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og et lokalplanforslag.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup er der udarbejdet tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 for boligområde ved Gjellerupskolestien indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 32.B13.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017, 2028 hvad angår bl.a. krav om at det skal være en blanding af tæt-lav og åben-lav bebyggelse, bebyggelsesprocent og parkeringskrav til tæt-lav boligbebyggelse samt udpegningen af grøn bystruktur. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1).

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 ændrer i eksisterende kommuneplanramme 32.B13, hvor det specificeres, at den maksimale bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse er 40 og parkeringskravet til tæt-lav bebyggelse er 1½ parkeringsplads pr. bolig, hvilket er i tråd med de almindelige retningslinjer for tæt-lav bebyggelse.

 

Derudover ændres der i kommuneplanrammen til, at bebyggelsen kan være en kombination af tæt-lav og åben-lav karakter i stedet for, at det er et krav om, at det skal være en blanding.  

 

Kort over kommuneplanramme 32.B13

 

I Herning Kommuneplan 2017-28 er den nordlige del af kommuneplanramme 32.B13 udpeget til at være en del af grøn bystruktur. Kommuneplanrammen 32.B13 giver mulighed for etablering af boliger i området og derfor vil en udpegning af en grøn bystruktur ikke være forenelig med en udstykning til boliger.

 

Forslag til kommuneplantillægget og det tilhørende lokalplanforslag vil blive sendt i offentlig høring i 6 uger, da den offentlige høring vil indeholde et borgermøde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 for boligområde ved Gjellerupskolestien
 

44. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede den 18. februar 2019 ny planlægning for Gjellerup Skole, herunder en strukturplan for Gjellerup Skole og erhvervsområdet nord for skolen. Byplanudvalget godkendte strukturplanen som grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for det område, hvor Gjellerup Skole ligger. Dog skulle muligheden for etablering af en dagligvarebutik på hjørnet af Virkelyst og Ny Gjellerupvej udgå af strukturplanen.  

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 32.B13.1 for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup, som giver mulighed for etablering af boligområde i den del, hvor Gjellerup Skole ligger idag og som er ejet af Herning Kommune.

 

Der er mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt fastholde Gjellerupskolestien som en vigtig stiforbindelse i Gjellerup. Derudover har støjforhold for en nærliggende virksomhed været en vigtig parameter i forbindelse med udformningen af lokalplanforslaget.

 

Forslag til lokalplan 32.B13.1 for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Forslag til udstykningsplan foreligger til formødet

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter den gamle Gjellerup Skole, som ligger midt i Gjellerup og er afgrænset af Ny Gjellerupvej mod øst, mod syd af Skolebakken, mod nord af et erhvervsområde og mod vest af Kirkevænget samt boliger langs Gjellerupbakken.

 

Forslag til lokalplan 32.B13.1 omfatter matrikel 6bt Gjellerup by, Gjellerup og udgør et areal på ca. 40.850 m2.

 

Lokalplanområdet har været anvendt til skole indtil årsskiftet, hvor Lindbjergskolen, som er den nye skole i Hammerum og Gjellerup, blev taget i brug.

 

Luftfoto af lokalplanområdet med omgivelser

 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 32.B13.1 (bilag 1) giver mulighed for at omdanne området med Gjellerup Skole til et boligområde.

 

Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder.

  

Delområde Ia og Ib skal anvendes til åben-lav bebyggelse.

 

Lokalplanen fastsætter, at der indenfor delområde Ib i den nordlige del af området kun må bygges i en etage grundet forhold omkring støj. I den resterende del af delområdet samt i delområde Ia må der bygges i op til to etager.

 

Inden for delområde Ib er der krav til udstykningen for at sikre at området får et særligt udtryk, herunder en påbudt byggelinje ud til vej samt krav om, at der ikke må etableres hæk ud mod vej og at området mellem vej og bebyggelse skal fremstå grønt.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes overvejende fra Skolebakken med undtagelse af mulighed for udstykning af op til to grunde ud mod Kirkevænget, som er beliggende i lokalplanens delområde Ia.

 

Delområde Ia er udlagt i et selvstændigt delområde for at sikre, at ny bebyggelse vil passe ind i den eksisterende husrække langs Gjellerupbakken. Lokalplanen indeholder derfor også særlige bestemmelser for materialer i dette delområde.  

 

Delområde II skal anvendes til grønt område, hvor der er mulighed for at etablere et regnvandsbassin eller fællesfaciliteter til områdets beboere.

 

I lokalplanforslaget fastholdes Gjellerupskolestien som en vigtig forbindelse for bløde trafikanter til krydsning af Ny Gjellerupvej og omlægger den vestlige del af stien, så stien får et mere direkte forløb, hvorved der gives plads til boliggrunde langs Kirkevænget.

 

I lLokalplanforslaget fastholdes, at der fortsat skal være en grøn afgrænsning mod Ny Gjellerupvej, som afskærmer området visuelt fra vejen.

 

Lokalplanen fastlægger derudover, at der skal etableres en støjskærm langs den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet før bebyggelse kan ibrugtages. Lokalplanen fastlægger, at der skal plantes træer langs støjskærmen i en ensartet rytme. De eksisterende træer kan indgå, hvis det er muligt at bevare dem.

 

Støj

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har Herning Kommune fået foretaget en støjkortlægning af en produktionsvirksomhed, som ligger nord for, og som er nabo til Gjellerup Skole. Denne støjkortlægning indeholder de væsentligste støjkilder, som kunne have indflydelse på disponeringen af lokalplanområdet.

 

Efter Planloven er der, i forbindelse med planlægning af nye boligområder, krav om at der tages hensyn til produktionsvirksomheder.

 

Der er fastsat en støjgrænse for virksomheden på 50 dB(A) i skel til skoleområdet. Støjgrænsen er fastsat efter den eksisterende anvendelse af lokalplanområdet, som er skole. Ved etablering af et boligområde med f.eks. åben-lav bebyggelse skal det sikres, at støjbelastningen ikke overstiger 35 dB(A) om natten. Herning Kommune er efter Planloven forpligtet til at sikre, at støjen i boligområdets udendørs opholdsarealer kan overholdes på 35 dB(A), når der planlægges for et nyt boligområde. Det kan ske på forskellig måde, f.eks. ved krav om støjafskræmning, placering af bebbygelsen, ved at der er bestemmelser om etageantallet m.v.

 

Virksomheden har i samarbejde med Herning Kommune fået udarbejdet en støjkortlægning af hele virksomheden.

 

Støjkortlægningerne har vist, at der indenfor lokalplanområdet skal etableres støjdæmpende foranstaltninger for at kunne overholde støjkravene til boliger.

 

Der er udarbejdet et notat, som redegør for forskellige scenarier, herunder bl.a. forskellige højder på støjskærm og beregningshøjder. Notatet er vedlagt som bilag 2 til sagen. I notatet fremgår også hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt af virksomheden for, at de ovenstående tiltag er fyldestgørende for at overholde støjkravene i lokalplanområdet. Forvaltningen har vurderet, at den løsning, som er illustreret på side 7 i notatet vil være den bedste i forhold til at sikre en hensigtsmæssig udvikling af området, der også kan tilgodese virksomheden.

 

I det konkrete tilfælde betyder det, at der skal etableres en 3 meter høj støjskærm langs den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet og den nordlige del af lokalplanområdet kan etableres enten som åben-lav bebyggelse i en etage og åben-lav eller eller tæt-lav bebyggelse op til to i en etager i den sydlige del af området.

 

Baggrunden for det valgte scenarie er, at en 3 meter høj støjskærm æstetisk vurderes at være den mest acceptable løsning, end en støjskærm, som vil være endog betydeligt højere hvis der skal være mulighed for bebygelse i to etager i den nordligste del af lokalplanens område. En støjskærm på 3 meter vil heller ikke kræve det samme omfattende fundament som en højere støjskærm og vil derfor være lettere at fjerne igen, hvis det på et tidspunkt bliver aktuelt.

 

Støjgrænserne for etageboliger er 5 dB(A) højere end ved åben-lav eller tæt-lav bebyggelse, hvilket hvilket derfor kunne være en mulighed i den nordlige del af området. Forvaltningen har dog vurderet, at åben-lav bebyggelse i én etage vil være den mest hensigtsmæssigge løsning det pågældende sted, set i forhold til områdets anvendelse og karakteren og sammenhængen til den øvrige boligbebyggelse i kvarteret   

 

Herning Kommuneplan

Lokalplan 32.B13.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillægget foreslås udsendt i offentlig høring i 6 uger, med henblik på, at den offentlige høring kan indeholde et borgermøde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 32.B13.1 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Bilag 1: Lokalplanforslag 32.B13.1 Gjellerup Skole (TÆT/LAV ÅBEN/LAV)
 • Bilag 2: Notat vedr. støjforhold
 

45. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 16. september 2019 en sag om igangsætning af ny planlægning for boliger og detailhandel ved Gavnøvej i Tjørring.

 

Der foreligger nu forslag til lokalplan vedrørende detailhandelsområdet. Området skal fortsat anvendes til centerområde med butikker og øvrigt erhverv, inden for miljøklasse 1-3.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget foreløbigt vedtages og fremlægges i høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 11bb samt en del af matr.nr. 11acm, begge Tjørring, Herning Jorder, med et areal på ca. 18.000 m2, som er privatejet.

Lokalplanen er inddelt i to delområder.

 

Delområde I skal anvendes til detailhandel i form af dagligvarer og udvalgsvarebutikker, vejadgang samt tilhørende parkeringsanlæg.

Delområde II er udlagt til grønt areal, vejadgang og stiforløb.

 

 

 

 

Illustrationsplan med delområder

 

Delområde I

Bebyggelsen skal opføres indenfor de på kortbilaget viste byggefelter med facade placeret ud mod Holstebrovej.

Bebyggelsen skal visuelt fremstå som en homogen arkitektonisk helhed, i forhold til taghældning og materialevalg.

Bebyggelsen skal udføres med fladt tag, tag med ensidig taghældning eller sadeltag.

Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager, med en maksimal højde på 8,5 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er 50.

Der må maksimalt opføres 1 dagligvarebutik. Butikkens samlede bruttoareal til dagligvarehandel må ikke overstige 3500 m2.

For den enkelte udvalgsvarebutik må bruttoetagearealet ikke overstige 2000 m2.

Det samlede areal til detailhandel med dagligvarer og udvalgsvarer inden for lokalplanens område, må ikke overstige 6300 m2.

                                                                                         

Delområde II

Det grønne areal langs med Holstebrovej skal bibeholdes med græsflade og beplantes med egetræer i grupper af tre, for at forstærke indtrykket af en grøn boulevard, som er karakteristisk for denne vejstrækning mellem Herning og Tjørring.

 

Infrastrukturaftale

Området skal vejbetjenes med indkørselsmulighed fra Holstebrovej, via en ny svingbane som skal etableres med start fra lokalplanområdets sydvestlige hjørne, hvorfra der ligeledes skal anlægges en sti der sikrer bløde trafikanters adgang til centerområdet.

Der tillades kun indkørselsmulighed fra Holstebrovej grundet trafiksikkerhedsmæssige forhold.

Det er en forudsætning for projektets tilblivelse, at svingbanen etableres, og omkostningerne i forbindelse hermed skal afholdes af bygherre, hvorfor der vil blive stillet krav om udarbejdelse af en udbygningsaftale om infrastruktur. Udkast til denne aftale er vedlagt som bilag.

Området skal endvidere vejbetjenes med ind- og udkørsel fra Valløvej.

 

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 41.C2 for Centerområde ved Holstebrovej. 41.C2 er udpeget som bydelscenter for detailhandel for Tjørrings sydlige del. Lokalplanen udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget foreløbigt vedtages og fremlægges i høring i 4 uger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 41.C2.6 for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring til

      foreløbig vedtagelse.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Lokalplanforslag 41.C2.6
 • Udkast til aftale - Lokalplanforslag 41.C2.6
 

46. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for landområde til skydebaner fra Herning Jagtcentret

Sagsnr.: 01.02.15-P16-23-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for landområde til skydebaner fra Herning Jagtcentret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 28. maj 2018, pkt. 97 at der udarbejdes forslag til lokalplan for det område, hvor Herning Jagtcenter har aktiviteter. Samtidigt udarbejdes forslag til kommuneplantillæg for samme område, for at fastlægge rammerne for områdets anvendelse og fortsatte udvikling.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 62 for skydebane ved Sinding og Ørre foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelsen af lokalplanforslag nr. 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 hvad angår bebyggelsesforhold, og derfor ledsages af et kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg nr. 62 sørger for at planlovens krav om, at lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Kommuneplantillæg nr. 62 justerer ramme 49.R7 og ændrer bestemmelser om bebyggelsesforhold, grundet Herning Jagtcenters ønske om at etablere 10 overnatningshytter.

 

Ifølge den eksisterende kommuneplanramme, må der maksimalt bygges 200 m2. Denne regulering blev fastlagt i forbindelse med sidste kommuneplanrevision fra 2016, hvor alle kommuneplanrammer med skydebaner i det åbne land blev tilføjet denne ændring. Ændringen skete på baggrund af statens ønske om at begrænse byggeri i det åbne land. Der blev dog lavet begrænsninger i forhold til den allerede lovligt opførte bebyggelse. Ifølge BBR er der i alt 695 m2 i det rekreative område.

 

Rammeområde 49.R7 forbliver uændret i forhold til anvendelse, men giver mulighed for 900 m2 bebyggelse i alt.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for skydebane ved Sinding og Ørre til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg 62 skydebane ved Sinding og Ørre
 

47. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for landområde til skydebane fra Herning Jagtcentret

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for landområde til skydebane fra Herning Jagtcentret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 28. maj 2018, pkt. 9, godkendt, at der udarbejdes forslag til en lokalplan samt kommuneplantillæg, som skal definere rammerne for anvendelse ved Herning Jagtcenters område samt dets fortsatte udvikling. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre og kommuneplantillæg nr. 62 for samme område.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre og kommuneplantillæg nr. 62 for samme område foreløbigt vedtages.

 

Sagsfremstilling

I 2018 blev det konstateret, at Herning Jagtcenter havde opstillet 3 flytbare overnatningshytter inden for det areal, hvor jagtcentret har sine aktiviteter. Kommuneplanrammen for området var overskredet, idet den ikke giver mulighed for hytter, herunder overnatning. Jævnfør planlovens §35, må der i landzone ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden tilladelse fra kommunen.

 

Ansøgning om opførelse af yderligere bebyggelse inden for Herning Jagtcenters område kan ikke behandles, og tilladelse fra kommunen kan derfor ikke gives, førend planlægningen for området giver mulighed for den ønskede anvendelse. Derudover blev Herning Jagtcenter og aktiviteterne i området vurderet at være af så stort et omfang, at aktiviteterne og omfanget af bebyggelse er lokalplanpligtigt.

 

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til lokaplan nr. 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre og kommuneplantillæg nr. 62 for samme område.

 

Hvid prikket signatur: lokalplanens afgrænsning

 

Lokalplanforslaget har til formål, at sikre områdets anvendelse til offentlige og rekreative formål, herunder naturområde og jagtcenter. På baggrund af Jagtcentrets umiddelbare nærhed til den historiske bygning ''Nygaards Gamle Skole'', et større fredskovspligtigt areal samt et §3 beskyttet hedeområde, fastlægges med lokalplanforslaget bestemmelser om bevaring af de eksisterende kulturhistoriske værdier og beskyttelse af eksisterende natur. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer, at skydebaneanlæg samt bebyggelse indpasses i forhold til det omkringliggende landskab.

 

Af hensyn til områdets rekreative betydning samt jagtcentrets udvikling disponeres lokalplanområdet med to mindre delområder, som vist i princippet på nedenstående oversigtskort:

 

- Delområde I omfatter jagtcentrets eksisterende skydebaner, herunder haglbanen mod nord og riffelbanen mod syd. Derudover omfatter delområde I et areal til etablering an ny bebyggelse samt tilhørende parkeringspladser. Ny bebyggelse opføres i form af ti overnatningshytter på hver 10 m2. For at undgå en uhensigtsmæssig placering og spredning i det omkringliggende naturområde, skal overnatningshytterne etableres samlet, inden for det udpegede areal. Derudover må afstand mellem hytterne ikke overstige 5 meter.

 

- Delområde II omfatter et naturområde, samt den historiske bygning Nygaard Gamle Skole.

 

 

Lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes via Bredvigvej.

 
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Lokalplanforslag 49.R7.1 skydebane ved Sinding og Ørre
 

48. Foreløbig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-19 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan nr. 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind. Lokalplanen foreslås ophævet, da ejer ikke ønsker at gøre brug af de muligheder, lokalplanen giver, og da lokalplanen forhindrer ejer i at udvide sit landbrug. Forslag om ophævelse af lokalplan 102 fremsendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 102 blev endelig vedtaget i maj 1999. Formålet var at udlægge et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanområdet er beliggende syd for Vind, og omfatter del af matrikel nr. 3a Skovgård, Vind. Området har et areal på knap 5 ha og er beplantet med skov.

 

Lokalplanområdet afgrænsning og beliggenhed

 

Baggrunden for ophævelsen af lokalplan 102 er, at ejer af landbrugsejendommen Voldsted, Toftvej 6 i Vind, har rettet henvendelse til Herning Kommune med et ønske om at udvide landbrugsejendommen. I den forbindelse kunne det konstateres, at lokalplan nr. 102 indeholder bestemmelser der gør, at området skal betragtes som et rekreativt område i form af sommerhusbebyggelse og skovområde. Lokalplanen bliver derfor begrænsende for landbrugets udvidelsesmuligheder på grund af skærpede lugtgenegrænser til rekreative formål og sommerhusbebyggelse. Endvidere har ejer aldrig gjort brug af lokalplanens muligheder og ønsker det heller ikke fremadrettet.

 

Ophævelsen af lokalplan 102 er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler en ophævelse af lokalplanen, da lokalplanen er begrænsende for det nærliggende landbrug.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget foreløbigt vedtager ophævelse af lokalplan 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Forslag til ophævelse af Lokalplan 102
 

49. Dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1 - behandling af høringssvar

Sagsnr.: 01.02.05-P21-2-20 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1 - behandling af høringssvar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på deres møde den 3. februar 2020, pkt. 13, at meddele dispensation til lokalplan 11.C7.1 til undervisningsformål i op til tre år. Beslutningen har været i naboorientering fra den 7. februar 2020 til og med den 28. februar 2020. Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar. Da der er indkommet bemærkninger skal disse behandles politisk, inden der formelt kan meddeles dispensation til ansøger.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation.

Sagsfremstilling

Team Teaterskole skal skifte lejemål og ønsker at etablere sig i ejendommen Smedegade 1, der er beliggende midt i Herning i karréen Smedegade, Østergade, Fonnesbechsgade og Grønnegade - matrikelnummer 470 Herning Bygrunde. Team Teaterskoles aktiviteter er undervisning i scenekunst og teater. Lejemålet har tidligere været anvendt til kontor.

Team Teaterskoles ønskede anvendelse af Smedegade 1 må betegnes som undervisningsformål, hvilket er i strid med lokalplan 11.C7.1. Forvaltningen har dog vurderet, at det er oplagt at placere teaterskolen inden for den pågældende karré, hvor Team Teatret også er placeret - endog inden for det samme delområde. Endvidere giver kommeplanramme 11.C7 mulighed for offentlige formål, som også omfatter undervisningsformål. Forvaltningen har derfor anbefalet, at der dispenseres til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1, og at der inden for tre år udarbejdes en ny lokalplan, der giver mulighed for undervisningsformål.

Byplanudvalget besluttede på deres møde den 3. februar 2020 at meddele dispensation til lokalplan 11.C7.1 til undervisningsformål i op til tre år, og at der inden for de næste tre år igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for bl.a. undervisningsformåls på matr.nr. 470 Herning Bygrunde.

 

Byplanudvalgets beslutning om dispensation har været i nabohøring fra den 7. februar 2020 til og med den 28. februar 2020. Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar fra en nabo til Team Teatret. 

Indsiger udtrykker generel bekymring for Team Teatrets beliggenhed og aktiviteter i karréen Smedegade, Østergade, Fonnesbechsgade og Grønnegade.

Indsiger føler sig generelt generet af Team Teatrets medarbejdere, der via en dør fra Team Teatrets vestligste bygning kan gå direkte ud i indsigers have og holde rygepause eller øve. Derudover er indsiger generet af Team Teatrets varevogn, der bliver parkeret uhensigtsmæssigt i gården og for enden af indsigers have. I forhold til Smedegade 1 og dispensationen til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1 er indsiger bekymret for, om der vil blive gennemgang fra Team Teaterskole i bygning 3 bag Smedegade 1 gennem gården over indsigers grund til den før omtalte dør.

 

Forvaltningens bemærkninger til indsigelsen

Team Teatret er lovligt beliggende i karréen, og skal overholde gældende krav i forhold til støj. Det forventes at alle - også Team Teatrets personale, overholder regler for parkering mv.

I forhold til indsigers bekymring for gennemgang over privat grund til den omtalte dør ind til Team Teatret, vil der ikke blive mulighed for at benytte døren som en genvej fra Team Teaterskole, da døren af Herning Kommunes bygningsmyndighed er godkendt udelukkende som flugtvej. På den baggrund anbefaler forvaltningen fortsat, at der meddeles dispensation i op til 3 år til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1, så ejendommen Smedegade 1, bygning 3, kan anvendes til undervisningsformål, og at der inden for tre år udarbejdes en ny lokalplan, der gør anvendelsesmuligheden permanent. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1 i op til tre år, så det bliver muligt at anvende Smedegade 1, bygning 3, til undervisningsformål og
at der inden for de tre år udarbejdes en lokalplan, der giver mulighed for at undervisningsformål
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Bilag 1 - indsigelse til dispensation - Smedegade 1
 

50. Ny planlægning for kartoffelcentral på Snerlundvej 2 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-4-20 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Ny planlægning for kartoffelcentral på Snerlundvej 2 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 vrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en kartoffelcentral og udvidelse af det eksisterende bygningsanlæg til landbrugsrelateret erhverv på Snerlundvej 2 i Herning (se bilag).

 

Forvaltningen har vurderet, at det ansøgte byggeri er af et sådant omfang, at der ikke kan gives landzonetilladelse, og det ansøgte kræver derfor udarbejdelse af lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

Forvaltningen anbefaler at igangsætte den nødvendige planlægning for etableringen af kartoffelcentralen.

Sagsfremstilling

Projekt/ansøgning

Det ansøgte vedrører ejendommen Snerlundvej 2 i Herning umiddelbart vest for Snejbjerg, og omfatter matr. nr. 9b Snejbjerg By, Snejbjerg. Ejendommen er ca. 2 ha og beliggende i det åbne land.

Ejendommen anvendes i dag til landbrugsrelateret erhverv i form af en grovvareforretning bestående af to lagerbygninger med et samlet areal på ca. 3.250 m2.

 

Ansøger ønsker at etablere en kartoffelcentral med produktion af læggekartofler.

Det ansøgte omfatter dels udnyttelse af de to eksisterende bygninger på i alt ca. 3.250 m2 og dels byggeri af en ny hal på op til 5.000 m2 - dvs. i alt op til 8.250 m2 bebyggelse.

Produktionen består af et mekanisk sorteringsanlæg, som påtænkes placeret i nybygningen. Der anvendes ikke farlige kemikalier i produktionen.

Produktionen er sæsonpræget og vil typisk foregå fra medio september til ultimo april.

 

Det nye byggeri ønskes placeret imellem de to eksisterende bygninger - let forskudt mod nord, hvorved der inddrages et mindre stykke landbrugsjord (se oversigtskort nedenfor).

Byggeriet udføres i tråd med det eksisterende byggeri. Dog vil det nye byggeri have en bygningshøjde på op til 11,5 meter, hvor det eksisterede byggeri har en højde på op til 9 meter.

 

Kartoffelcentralen tænkes vejbetjent fra Snerlundvej ved brug af den eksisterende vejadgang. Der forventes samlet 600 transporter med lastbil (og traktor/vogn) i perioden fra medio september til ultimo april,

hvilket svarer til det nuværende transportniveau på ejendommen.

 

 

 

Eksisterende planforhold

Ejendommen er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplan eller lokalplan.

Forvaltningen har vurderet at etableringen af det ansøgte er af et sådan omfang, at der ikke kan gives landzonetilladelse og at det ansøgte er lokalplanpligtigt.

 

Håndtering af grund- og overfladevand

Området ligger i åbent land, og er ikke omfattet af gældende spildevandsplan.

Der vurderes ikke at være kapacitet til afledning til eksisterende kloak- og regnvandssystem.

Da området ikke umiddelbart er nedsivningsegnet, kan håndteringen af regn- og overfladevand være problematisk, og der skal arbejdes på en løsning for håndtering af regn- og overfladevand, hvor vandet håndteres på egen grund eller evt. udledes til recipient. Der skal laves en grundvandsundersøgelse i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen, da området ikke i forvejen er omfattet af kommuneplanen og ligger i område med særlige drikkevandsinteresser samt nitratfølsomt indvindingsopland til Snejbjerg Vandværk.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal foreligge en spildevandstilladelse til afledning af både spildevand og regnvand, før aktiviteten kan påbegyndes.

 

Forvaltningens vurdering

Byrådet har d. 6. marts 2018 vedtaget en administrationspraksis, som lyder, at planlægning for ikke jordbrugsrelaterede virksomheder i landzone, som udgangspunkt kun kan ske, såfremt der ikke inddrages landbrugsjord i drift. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen om etablering af kartoffelcentral er i overensstemmelse med denne praksis, da virksomheden må betragtes som langbrugsrelateret erhverv. Det vurderes dermed også, at virksomheden hører naturligt hjemme i landområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at det i forbindelse med planlægningen undersøges nærmere, i hvilket omfang det ansøgte vil påvirke omgivelserne visuelt. Det anbefales, at nyt byggeri i videts muligt omfang tilpasses det eksisterende byggeri og omgivelserne. Derudover anbefaler forvaltningen, at der i forbindelse med lokalplanarbejdet skal stilles krav om afskærmende beplantning både i forhold til bygninger og udendørs oplag.

 

Adgangsforholdene til ejendommen, ved brug af den eksisterende adgangsvej, vurderes at være i orden. Virksomheden har iøvrigt givet udtryk for, at det er intentionen at lede transporten til og fra virksomheden uden om Snejbjerg og lave en kørselsinstruks, som kun tillader lastbiltransport fra vest ad Snerlundvej. Dette er vigtigt for at undgå, at borgerne på Helstrupvej får problemer med for meget tung trafik, men det er ikke noget lokalplanen som sådan kan regulere.

 

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der igangsættes ny planlægning for den ansøgte kartoffelcentral på Snerlundvej 2 i Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for den ansøgte kartoffelcentral på Snerlundvej 2 i Herning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Ansøgning
 

51. Ny planlægning for erhverv på Nystedvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-5-20 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for erhverv på Nystedvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ny planlægning med henblik på udvidelse af en virksomhed på Nystedvej i Herning. For at kunne realisere den ønskede udvidelse, har virksomheden behov for at erhverve op til 5600 m2 jord af Herning Kommunes jord. Den ønskede udvidelse er i strid med gældende planlægning og kræver både kommuneplantillæg og lokalplan for at kunne imødekommes. Ansøgningen fremsendes hermed til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning.

Sagsfremstilling

Området

En transportvirksomhed beliggende på Nystedvej 33 i Herning ønsker at udvide virksomheden mod nord på en del af matrikel 2a, der er ejet af Herning Kommune. Området er en del af et større erhvervsområde i den nordøstlige del af Herning. Matrikel 2at rummer en fragtvirksomhed med lagerbygning og et stort manøvreareal. Del af matrikel 2a består af et beplantningsbælte med en bredde på ca. 40 meter.

 

Luftfoto visende matrikel 2at og den ønskede udvidelse.

 

Projekt

Virksomheden har søgt om at købe beplantningsbæltet nord for matrikel 2at i hele matriklens længde. Beplantningsbæltet er ejet af Herning Kommune. Der ønskes erhvervet et areal på ca.5600 m2, så virksomheden kan udvide sin lagerkapacitet i første omgang med bebyggelse på ca. 1000 m2. Alternativt kan et mindre areal på ca. 3500 m2 være en mulighed. Det skaber dog ikke de optimale forhold virsomheden har brug for til manøvrearealer til last- og varebiler. Virksomheden har forsøgt at købe nabogrunden mod vest uden held (matrikel 2bm).

 

Plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanramme 12.E1 og lokalplan 12.E1.1.

 

Kommuneplanramme 12.E1

Området må anvendes til detailhandel til særligt pladskrævende varer samt industrivirksomheder, der stiller visse afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav. Der må ikke etableres boliger eller selvstændig kontorvirksomhed i området. Langs den nordlige grænse af området, skal det 40 m brede plantebælte fastholdes.

 

Lokalplan 12.E1.1

Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til forskellige typer erhvervsformål, at regulere arealanvendelse og bebyggelse, at forebygge miljøgener i forhold til følsomme anvendelser i og omkring erhvervsområdet, at sikre beplantning som et grønt element, og at sikre naboer mod støjgener.

 

Nord for lokalplan 12.E1.1 er der vedtaget en lokalplan 12.E17.1. Dette lokalplanområde er udlagt til erhvervsområde for erhverv med ingen, eller begrænset miljøbelastning. Lokalplanen fastlægger rammerne for den bygnings- og landskabsmæssige afgrænsning ud mod vådengen langs Herningsholm Å. Det nye erhvervsområde skal i arkitektur og landskbasbearbejdning danne en harmonisk overgang mellem byens front og naturen. Lokalplanen er ikke realiseret.     

 

Fredskov

Beplantningbæltet nord for erhvervsområdet er med sine 40 meters bredde fredskov, der afkaster en skovbyggelinje på 300 meter. Skovbyggelinjen er ophævet i det meste af lokalplanområde 12.E1.1. For den pågældende virksomhed ligger der stadig skovbyggelinje på virksomhedens manøvreareal nord for virksomhedens bebyggelse.

 

Illustartionen der viser skovbyggelinjen med grønt og arealet, hvor skovbyggelinjen er ophævet med gult.

Nystedvej 33 er markeret med en rød prik.

 

Forvaltningens vurdering

Det ønskede udvidelsesområde omfatter del af et fredskovsbælte, der strækker sig fra Gullestrupvej i vest til Viborgvej i øst, nord for det eksisterende erhvervsområde. Intentionen med det brede beplantningsbælte har været at skabe en grøn afrunding af byen mod nord over mod Gullestrup. Det har ligeledes været intentionen, at etablere en rekreativ stiforbindelse i beplantningsbæltet. Denne er dog aldrig blevet etableret. Der er med lokalplan 12.E17.1 lagt op til en ny byafrunding mod nord. Vigtigheden af beplantningsbæltet som byafrunding vurderes derfor ikke at have samme vægt, som før lokalplan 12.E17.1 blev vedtaget.

En udvidelse af virksomheden med et areal på ca. 3500 m2, vil gøre indhug i beplantningsbæltet. Den grønne byafrunding mod nord vil dog være indtakt, da der stadig vil stå ca. 15 meter tilbage af beplantningsbæltet. En udvidelse af virksomheden med et areal på ca. 5600 m2 vil skabe et stort hul i beplantningsbæltet, der ikke længere vil have samme effekt som grøn byafrunding mod nord. Begge scenarier vil kræve ny planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan. Det er endvidere et principielt spørgsmål, om der kan planlægge for bebyggelse i fredskov, der i så fald skal fjernes. For hver kvadratmeter fredskov der nedlægges skal der genetableres 2 kvadratmeter et andet sted i kommunen som erstatningsskov. Der skal i en eventuel kommende planproces regnes med en indgående dialog med statslige myndigheder om ophævelse af fredskovsarealet.

Forvaltningen vurderer, at en eventuel ny planlægning bør omfatte de ejendomme, der potentielt kunne have behov for at udvide mod nord. Dette vil dog ikke give den konkrete virksomhed den mest optimale løsning i forhold til den ønskede udvidelse. Den østlige del af erhvervsområdet nord for Vesterholmvej bør ligeledes tænkes ind i en fremtidig planlægning, så disse virksomheder også kan få mulighed for udvidelse mod nord. Som fase ét for en ænding af planlægningen, foreslås det at der udarbejdes ny lokalplan for området mellem Vesterholmvej, Gullestupvej, plantebæltet mod nord og Nystedvej.

 

 

 Anbefalet afgrænsning for eventuel ny planlægning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om der skal igangsættes ny planlægning for det foreslåede område
at Byplanudvalget i så fald beslutter, at der kan inddrages ca. 2/3 af beplanrningsbæltet, så der fortsat vil fremstå en grøn byafrunding mod nord
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget beslutter ikke at igangsætte ny planlægning for nuværende. Idet et byggeri af ca. 1000 m2 på egen grund ikke kræver ny planlægning.

Bilag

 • Ansøgning om ny planlægning for Nystedvej 33 i Herning
 

52. Ny planlægning for brint-virksomhed ved Høgild

Sagsnr.: 01.02.05-P21-6-20 Sagsbehandler: Anders Meinhard Hallund  

Ny planlægning for brint-virksomhed ved Høgild

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra en virksomhed om mulighed for etablering af hovedkontor inklusiv demonstratorium af brintproduktion på adressen Ø. Høgildvej 4A. Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Den pågældende ejendom er beliggende i landzone, og der skal igangsættes ny planlægning for ejendommen, hvis det ansøgte projekt skal kunne realiseres. Forvaltningen anbefaler at henvise virksomheden til et erhvervsområde på baggrund af Herning Kommunes administrationspraksis om ikke at inddrage landbrugsjord i landzone til virksomheder, der ikke er jordbrugsrelaterede. Den ansøgte placering af virksomheden strider desuden mod den statslige interesse om at friholde landzone for byggeri og anlæg som ikke er landbrugsrelateret.

Sagsfremstilling

Området og projektet

Ejeren af virksomheden ønsker at etablere sit hovedkontor på ejendommen Ø. Høgildvej 4A – matrikel nr. 2A (og 2R, 2Z og 2N). Den østlige del af projektområdet er landbrugsjord og grænser op til Høgild Hovedgade. Den sydlige del af projektområdet er ligeledes landbrugsjord, inddelt med læhegn i nord-sydgående retning. Mod syd er området afgrænset af skov samt en landejendom. Den vestlige del af projektområdet består af skov og er afgrænset af Rind Å og Høgild Plantage. På den nordlige del af området er der skov og en § 3 beskyttet sø. Høgild by ligger ca. 400 meter nord for ejendommens eksisterende stuehus.

 

Virksomheden forventer at vokse fra nuværende 5 medarbejdere til 12-15 medarbejdere ved udgangen af 2020 og yderligere til 30 medarbejdere i 2022. Virksomheden vil indrette gæstehus, så medarbejdere og gæster kan overnatte. Desuden indgår det i planerne, at der skal anlægges en bygning til test og demonstration af brintproduktion, og der skal være lagerplads til produceret brint. Virksomheden har en vision om, at hovedkontoret skal være selvforsynende med strøm, varme og brændstof, derfor er der planlagt et op til 1 MW solcelleanlæg.

 

 

Plangrundlag

Ejendommen ligger i landzone og er hverken omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan.

 

Skovbyggelinje

Hele projektområdet ligger indenfor skovbyggelinjer. Det er muligt at give dispensation til skovbyggelinjerne, da nærværende projekt kræver tilladelse (Lokalplan) efter Planlovens § 35 stk. 1.

 

§3 beskyttet natur

I projektmaterialet er der indtegnet en badebro på en § 3 beskyttet sø (ca. 0,8 ha). Det kræver tilladelse/dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Her vil der blive lagt vægt på, om badebroen vil medføre forandringer i beskyttede naturværdier eller medføre uheldig præcedens i strid med bestemmelsens formål.

 

Bevaringsværdig bebyggelse

Stuehuset og driftsbygningen mod nord er begge registreret som bevaringsværdige. Dette forhold skal der tages højde for, såfremt stuehuset skal ombygges i forbindelse med projektet.

 

Åbeskyttelseslinje

Ifølge det vedlagte kort i projektmaterialet er det planlagte ikke i konflikt med åbeskyttelseslinjen.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet er af sådan et omfang, at det ikke kan realiseres gennem en landzonetilladelse. Projektet er dermed lokalplanpligtigt, og kan kun muliggøres ved ændring af kommuneplanen gennem et tillæg, og ny lokalplan. Såfremt projektet skal søges realisrete er det også en mulighed at indarbejde det i forslaget til ny kommuneplan.

 

En lokalplan, der muliggør den ønskede aktivitet på ejendommen, kan give bonusvirkning. Dette betyder, at bygninger og anlæg ikke skal have landzonetilladlse forud for etablering, hvis anlæggene er beskrevet i lokalplanen. Det betyder også, at hvis virksomheden evt. ikke længere er i drift på ejendommen, skal disse bygninger og anlæg fjernes. Hovedformålet med planlovens zoneinddeling er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg, så der gennem planlægningen skabes en klar grænse mellem by og åbent land.

 

Produktion af brint betragtes som virksomhedsklasse 4 eller 5, derfor vil det være oplagt at virksomheden ligger i et erhvervsområde i god afstand til beboelse. Dog kan det være svært at placere virksomheden i et eksisterende erhvervsområde til industri, da virksomheden har ønske og behov for et relativt stort område til solcelleanlæg. De øvrige aktiviteter som, produktion af Brint, kontor, tankstation og demonstartionsanæg til at fremvise teknologien, kan efter forvaltningens vurdering indpasses i de fleste erhvervsområder.

Desuden har Byrådet d. 6. marts 2018 i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 for virksomhed beliggende i landzone vedtaget en administrationspraksis, som betyder at planlægning for ikke jordbrugsrelaterede virksomheder i landzone, som udgangspunkt kun kan ske, såfremt der ikke inddrages landbrugsjord i drift. Store dele af projektområdet er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder.

 

Forvaltningen anbefaler, at henvise virksomheden til et erhvervsområde. Anbefalingen skal ses i lyset af Herning Kommunes administrationspraksis om ikke at inddrage landbrugsjord i landzone til virksomheder der ikke er jordbrugsrelaterede. Endvidere strider placeringen af virksomheden mod den statslige interesse at friholde landzone for byggeri og anlæg. Det indgår ligeledes i vurderingen at hele projektområdet er omfattet af skovbyggelinje. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler afslag på ansøgningen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • projektbeskrivelse Everfuel Farm
 

53. Parkeringsnormer i kommende kommuneplan

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Parkeringsnormer i kommende kommuneplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommunes parkeringsnorm har til formål at sikre, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser i kommunens byer. Forvaltningen vurderer, at der er et behov for en mindre regulering af normen på baggrund af det ændrede boligmønster grundet en større andel af mindre boliger, samt behov for en regulering af parkeringskravet for lagervirksomheder. Forvaltningen anbefaler, at ændringerne til parkeringsnormen indarbejdes i Herning Kommuneplan 2021-2032.

Sagsfremstilling

Parkeringsnormer benyttes i kommuneplan, lokalplaner og byggesager til at fastlægge de generelle krav til hvor mange parkeringspladser, der skal etableres på de enkelte ejendomme. Normen har til formål at sikre, at der etableres de nødvendige antal parkeringspladser til ejer og brugere af de enkelte ejendomme og i forhold til anvendelsen på den enkelte ejendom. Derudover sikrer normen indirekte at begrænse mængden af parkering langs offentlig vej. Se bilag 1.

 

Parkeringskravene i parkeringsnormen er fastlagt efter, at det er den enkelte grundejer eller bygherre, som i forbindelse med byggeri eller ændret anvendelse af sin ejendom skal sikre, at der etableres de nødvendige antal parkeringspladser. En generel reduktion i parkeringskravet kan derfor betyde et øget pres for parkeringspladser, som f.eks. offentlige pladser, da behovet ikke for nuværende ser ud til at ændres nævneværdigt. Byrådet kan måske derfor se sig nødsaget til at etablere et øget antal offentlige parkeringspladser, for at sikre at der er det nødvendige antal parkeringspladser i Herning. Offentlige parkeringspladser finasieres hovedsageligt af Herning Kommune.

 

Forvaltningen vurderer, at den nuværende parkeringsnorm grundlæggende er dækkende for at sikre, at der etableres de nødvendige antal parkeringspladser i forhold til behovet.

 

Særligt for boliger

Parkeringsnormen har til formål at sikre, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser til de enkelte ejendomme. Nuværende parkeringsnorm fastsætter parkeringskrav ud fra boligtype. Forvaltningen vurderer, at kravet er passende i forhold til både i efterspørgslen og det vurderede behov for parkering.

 

Det er dog ikke altid er retvisende at anvende boligtype som et udtryk for, hvor mange parkeringspladser det er påkrævet at etablere. De seneste års boligbyggeri og omdannelse i Herning By går mod etablering af mindre boligenheder. Derfor vurderes, at der er behov for at supplere den nuværende gernerelle parkeringsnorm på 2 parkeringspladser pr. bolig  med en retningslinjer for ”små” boliger, hvor der ofte ikke er behov for det samme antal parkeringspladser som ved almindelige familieboliger. Et krav til mindre boliger i Herning By - inden for parkeringsfondense - område kunne f.eks. væres som kravet ved almene ungdoms- og ældreboliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der som retningslinje for boliger under 50 m2 fremadrettet kun skal etableres:

 • parkeringsplads uanset boligtype i kommunen generelt
 • ½ parkeringsplads uanset boligtype i det område, hvor parkeringsfonden er gældende, se bilag 1.

 

Særligt for erhverv

Parkeringsnormen har til formål at sikre, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser til brugerne af de enkelte ejendomme.  Uanset om der er tale om ejer, ansatte eller kunder. Forvaltningen vurderer, at kravet er passende i forhold til det vurderede behov for parkering med undtagelse af lagervirksomheder.

 

Et generelt parkeringskrav på 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal er meget høj for de fleste lagervirksomheder. Forvaltningen vurderer, at behovet reelt ligger på 1 parkeringsplads pr. 100 - 200 m2 erhvervsareal for lagervirksomheder. Ved etablering af en lagervirksomhed eller ved lager, som en del af en større virksomhed kan parkeringskravet derfor sænkes. Dog skal det sikres, at der på et senere tidspunkt kan placeres yderligere parkering på virksomhendesn grund, på op til 1 pr. 50 m2 erhvervsareal. Dette er for at sikre, at lagervirksomheden f.eks. kan omdannes til anden virksomhedstype på et senere tidspunkt og stadig kan etablere det nødvendige antal parkeringspladser.

 

Forvaltningen anbefaler, at der som retningslinje for lager og lagervirksomheder fremadrettet kun skal etableres:

 • 1 parkeringsplads pr. 200 m2 lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal

 

Det anses ikke som en mulighed at benytte en retningslinie som giver  mulighed for, at der kun skal etableres de pladser, som kræves til ansatte og gæster på virksomheden. Dette vil være en kompetencenorm, som ikke indeholder den nødvendige præcision som kræves efter Planloven. En sådan bestemmelse vil være svær at administrere og kan give store forskelle i administartionen ved for eksempel byggetilladelser, når Herning Kommune skal stille vilkår for byggeriet.

 

Særligt for restauranter

Ved restauranter er der et øget parkeringskrav i forhold til det almindelige krav om 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal. Dette begrundes med, at der typisk er et øget antal personer i en restaurant i forhold til andre typer virksomheder. På nuværende tidspunkt er det generelle krav 1 parkeringsplads pr. 8 siddepladser. For Herning Bymidte, indenfor parkeringsfondens område, er kravet 1 parkeringsplads pr. 12 siddepladser ved omdannelse af f.eks. butikker o.l.. Ved en yderligere reduktion af parkeringskravet til f.eks. 1 parkeringsplads pr. ca. 18-20 siddepladser, vil kravet svare til 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal. Dermed vil der ikke skulle stilles særlige krav overfor restaurationer.

 

Forvaltningen vurderer, at kravet i dag er passende i forhold til de enkelte restaurationers behov og i forhold til presset på de offentlige parkeringspladser. Det er forvaltningens vurdering, at en yderligere reduktion i parkeringskravet ved restauration vil betyde behov for at etablere yderligere offentlige parkeringspladser. I Herning opleves på nuværende tidspunkt allerede kapacitetsproblemer på de mest centrale parkeringspladser om aftenen, typisk torsdag til lørdag, og ved særlige arrangementer i byen.

 

Parkering på offentlig vej

Ved at reducere i parkeringskravet ved de enkelte ejendomme kan det betyde en øget parkering på offentlig vej og øget brug af de offentlige parkeringspladser, herunder især de parkeringspladser, hvor der er langtidsparkering.

 

Et eksempel på dette er parkeringen omkring det nuværende hospital i Herning bymidte. Hospitalets personale benytter i nogen grad de mindre villaveje til parkering. Ved hospitalets flytning er forventningen, at en del af de parkererede biler forsvinder fra offentlig vej. Dog er dette afhængigt af, at der i forbindelse med det nye byggeri på Herning+ etableres et antal parkeringspladser der modsavret behovet i de nye boliger og erhvev i området.

 

Kommuneplan 2021-2032

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplanrammerne i den kommende kommuneplan indeholder de foreslået parkeringsnormer, herunder at kommuneplanrammerne i Herning By tilpasses således, at der ved boliger på under 50 m2 skal etableres færre parkeringspladser.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tilpasser parkeringsnormen således,
at der ved boliger under 50 m2 kun skal etableres 1½ parkeringsplads uanset boligtype i kommunen generelt
at der ved boliger under 50 m2 kun skal etableres ½ parkeringsplads uanset boligtype i det område, hvor parkeringsfonden er gældende
at der for lager og lagervirksomheder kun skal etableres 1 parkeringsplads pr. 200 m2 lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal
at Byplanudvalget tager stilling til fremtidigt parkeringskrav ved restauration for kommunen generelt og for Herning Bymidte
at parkeringsnormens retningslinjer indarbejdes i kommuneplanrammerne i Herning Kommuneplan 2021-2032

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget tilpasser parkeringsnormen således:

 

 

at

der ved boliger skal etableres min. 1½ parkeringsplads uanset boligtype i kommunen generelt

at

ved boliger under 50 m2 skal der etableres ½ parkeringsplads uanset boligtype i det område, hvor parkeringsfonden er gældende

at

der for lager og lagervirksomheder skal etableres 1 parkeringsplads pr. 200 m2 lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal

at

parkeringskravet ved omdannelse af butikker til restauration for kommunen generelt og for Herning Bymidte er én p-plads pr. 20 siddepladser. Ved nybyggeri skal der etableres én p-plads pr. 12 siddepladser.

at

parkeringsnormens retningslinjer indarbejdes i kommuneplanrammerne i Herning Kommuneplan 2021-2032

 

Bilag

 • Bilag 1 - Parkeringsnorm Herning Kommune
 

54. Detailhandelsanalyse for perioden 2009-2019

Sagsnr.: 01.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Detailhandelsanalyse for perioden 2009-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Der er udarbejdet detailhandelsanalyse for perioden 2009-2019. Analysen omhandler dagligvarer, udvalgsvarer, særligt pladskrævende varer samt restaurationer, som også har betydning for detailhandelsomsætningen i de enkelte centre. Analysen viser, at Herning Kommune har en stigende omsætning. Kommunen styrker samtidigt sin position i forhold til naboerne. Internt i kommunen vokser området ved Herning Centret samtidigt med, at bymidten har vigende omsætning.

 

Analysen vil ligge til grund for målsætninger og detailhandelsudpegninger i den kommende kommuneplan.

 

Sagsfremstilling

Detailhandelsanalysen skal tilvejebringe viden, som kan bruges til at fremme udviklingen af detailhandlen i Herning kommune. Analysen tydeliggør at Herning Kommune over de seneste år er blevet et stærkere handelscenter, som tiltrækker kunder over kommunegrænsen. Samtidigt internt i kommunen vokser detailhandelsomsætningen kraftigt i området ved Herning herningCentret og tydeliggør dets betydning som Herning Kommunes vigtigste handelscenter i forhold til kundetiltrækning. De enkelte centerbyer og Herning bymidte fastholder overordnet deres detailhandelsomsætning, medvirkende til at sikre at der fastholdes lokale handelsmuligheder. Fremadrettet skal der ligeledes sikres at der er mulighed for lokal handel.

 

Analysen omhandler perioden 2009-2019 og indeholder en analyse af:

 • Herning kommune på kommuneniveau sammenlignet med nabokommuner samt Silkeborg og Aarhus kommuner
 • Herning kommune på byniveau til sammenligning af kommunens centerbyer
 • Kommunens to største handelscentre, Herning Bymidte og Aflastningscenter Herning (herningCentret, Bilka og butikkerne på Absalonsvej)

 

Konklusioner

 • Detailhandelsomsætningen i Herning kommune stiger gennem hele perioden. Dette gør sig ligeledes gældende for kommunerne Aarhus, Holstebro og Viborg
 • Herning kommune går fra et handelsindeks på 91 til 120. Detailhandelsstrukturen har dermed ændret sig til, at Herning kommune tiltrækker kunder og omsætning fra et større opland end kommunens eget befolkningsgrundlag
 • I Aflastningscenter Herning sker en kraftig vækst i omsætningsperioden. Omsætningen fordobles næsten over 10 år
 • Placeringen af biblioteket i Østergade har ikke betydet en stigning i omsætningen i bymidten
 • Vildbjerg fastholder en høj omsætning i forhold til indbyggertallet
 • Aulum oplever vækst i omsætningen i forhold til indbyggertallet og er i 2019 i nærheden af indeks 100

 

Anbefalinger

Analysens anbefalinger beskriver, hvordan detailhandlen i Herning kommune kan styrkes. Anbefalingerne bør ligge til grund for, hvordan der fremadrettet arbejdes med detailhandel, herunder udpegninger i kommuneplan og konkrete indsatsområder:

 • Tiltrække flere handlende over kommunegrænsen, for eksempel ved tiltrækning af butikskoncepter der ikke på nuværende tidspunkt er i kommunen
 • Tiltrække butikker og engrosvirksomheder, der både har internetplatform og fysisk butik
 • Skabe stærkere synergi mellem events, restaurationer og detailhandel
 • Sikre lokale indkøbsmuligheder, især dagligvarer, for at styrke byernes tiltrækningskraft ved bosætning
 • Tiltrække de unikke butikker til Herning bymidte samt dagligvarebutik til at styrke omsætningsgrundlaget

 

Især i centerbyerne er dagligvarebutikkerne af stor betydning for byens udvalgsvarebutikker. Det er i høj grad dagligvarebutikkerne som genererer kundestrømme og udvalgsvarebutikkerne er derfor afhængige af nærliggende dagligvarebutikker. Nye dagligvarebutikker i centerbyerne bør derfor placeres i de eksisterende bymidter, så længe der er andre udvalgsvarebutikker. Det sikrer, at der lokalt sikres flere indkøbsmuligheder.

 

Særlige opmærksomhedspunkter

Der sker et langsomt fald i omsætningen i Herning bymidte. Vurderingen er, at der ikke nødvendigvis er kommet færre brugere af bymidten, men den større andel af restaurationsvirksomheder betyder et lavere omsætningsgrundlag. Restaurationer har typisk en lavere omsætning end egentlige udvalgsvarebutikker pr. m2 butik.

  

Centralt i Hernings bymidte er der kun en egentlig dagligvarebutik selvom befolkningsgrundlaget burde kunne bære i hvert fald to butikker. Det anbefales, at der forsøges placeret en yderligere butik i bymidtens østlige del. Det kan fremmes ved ikke at give mulighed for yderligere dagligvarebutikker i periferien af bymidten. Dog med undtagelse af selve forstæderne som kan ses som selvstændige små detailhandelsområder med primært lokal dagligvarehandel.

 

For at sikre en balanceret udvikling i detailhandelen mellem Herning Bymidte og området ved Herning centeret bør der for nuværende ikke gives mulighed for en forøgelse af butiksarealet ved Aflastningscenter Herning. Dog bør muligheden for at placere nye butikskoncepter, der ikke allerede er til stede i Herning kommune, stadig holdes åben i aflastningscenteret. Dette for at kunne styrke kommunen som helhed som handelscenter.

 

Ved seneste udvidelse af Aflastningscenter Herning blev fastlagt en minimum butiksstørrelse på 1500 m2 for at sikre, at der i området kun bliver placeret virksomheder som der ikke er plads til i Herning bymidte. Størrelsen blev fastlagt ud fra at der i Herning bymidte ville kunne placeres butikker på op til 1000 m2 i eksisterende lokaler. Flere andre kommuner har også minimum størrelser for udvalgsvarebutikker uden for deres primære bycenter. Størrelserne varierer typisk fra 800-1500 m2. Forvaltningen vurderer, at en reduktion i størrelsen kan betyde en forskydning af handel mellem Herning bymidte og aflastningscenteret, men det kan ikke siges med sikkerhed, da det enkelte butikskoncept er afgørende for hvorvidt der sker en forskydning. Minimum størrelsen på 1500 m2 er sat ud fra et skøn, som kunne give større sikkerhed sikrer, at der i aflastningscenteret kun placeres butikker som der ikke kan findes plads til i Herning bymidte.

 

Detailhandelsanalysen i forhold til Herning Kommuneplan 2021-2032

Forvaltningen anbefaler, at anbefalingerne fra rapporten lægges til grund for de mål, der fastsættes for detailhandlen i den igangværende kommuneplanrevision.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om minimum butiks arealet i område12.E13 i forslaget til kommune plan ved skal ændres til f.eks. 750 m2
at anbefalingerne fra rapporten lægges til grund for de fremtidige mål for detailhandlen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet minimum butiksarealet i område12.E13 fastholdes på 1500 m2.


Udvalget ønsker gennem planlægningen at understøtte Herning bymidte som handelscentrum i den kommende kommuneplan

Bilag

 • Rapport Detailhandelsanalyse for Herning Kommune perioden 2009 til 2019
 

55. Godkendelse af placering for gavlmaleri 2020

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Godkendelse af placering for gavlmaleri 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm og Marius Reese

Sagsresume

Det er på Byplanudvalgets møde den 18. marts 2019 godkendt, at der arbejdes videre med kunstneren Rasmus Balstrøm på ejendommen Østergade 5. Det har efterfølgende vist sig, at ejeren af ejendommen Østergade 5 ikke ønsker at indgå i et samarbejde om et gavlmaleri på denne bygning. Forvaltningen foreslår derfor, i samarbejde med initiativtager til projektet, at gavlmaleriet placeres på ejendommen Skolegade 7.

 

Forvaltningen anbefales, at Byplanudvalget godkender, at der arbejdes videre med et gavlmaleri af kunstneren Rasmus Balstrøm placeret på ejendommen Skolegade 7.   

Sagsfremstilling

Gavlmaleri 2020

Det er på møde i den 18. marts 2019 godkendt at der arbejdes videre med kunstneren Rasmus Balstrøm på ejendommen Østergade 5 til gavlmaleriet 2020. Da ejeren af Østergade 5 ikke ønsker at indgå i et samarbejde om et gavlmaleri på denne bygning, skal der vælges en ny placering til gavlmaleriet, som skal stå færdig til Kulturfest Herning til juni 2020.

 

Forvaltningen samt initiativtager til projektet Steen Mikkelsen anbefaler, at gavlmaleriet placeres på ende-gavlen af ejendommen Skolegade 7. Der er lavet forhåndsaftaler med ejeren af ejendommen om placering af gavlmaleriet på denne gavl, og der er udarbejdet en skitse, som beskriver udtrykket af gavlmaleriet (se vedhæftet bilag).

 

Rasmus Balstrøm har i forbindelse med udvælgelsen af gavlmaleriet i 2019 udarbejdet flere skitser med græske motiver, og der er indgået en kontrakt om udførelse af gavlmaleriet i 2020 ud fra en af disse skitser. Skitsen med et græsk motiv skal tilpasses til den nye placering, og det foreslås at motivet er af guden Apollon.

Apollon er lysets og sangens gud i græsk mytologi. Da digtningen er styret af strenge krav til rytme og metrum, er han også mådeholdets og den lysende forstands gud. Han er musisk og festlig, men også krigerisk og hævngerrig. Motivet vil derfor passe godt ind i fortællingen om Kulturfest Herning 2020 med temaet ”En for alle” og Bymidtens kulturliv generelt. 

 

 

 

Rasmus Balstrøm

Den valgte kunstner er den anerkendte københavnske kunstner, Rasmus Balstrøm, som gennem sine mange år som street art-kunstner har forfinet og udviklet sin helt egen stil. Han er verdenskendt for sin teknik og sit mangfoldige udtryk, som kan være alt fra fantasifulde universer til diverse statements. Balstrøm føler, at det er hans ansvar at sætte spørgsmålstegn ved det, alle går og snakker om, og få folk til at grine i stedet for at pege fingre. Balstrøms kunst kan have et humoristisk og til tider rebelsk og provokerende udtryk, som skubber publikums grænser. Balstrøm var repræsenteret ved verdens største street art-museum i Amsterdam, og han har tidligere arbejdet sammen med nogle af de største legender som f.eks. OBEY og Jeff Hammilton.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at der arbejdes videre med et gavlmaleri af kunstneren Rasmus Balstrøm med et græsk motiv af guden Apollon, placeret på ejendommen Skolegade 7.  
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

56. Ny kunst til Banegårdspladsen

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ny kunst til Banegårdspladsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose, Sine Dall

Sagsresume

I forbindelse med anlægsprojektet for den nye banegårdsplads i Herning blev en række kunstværker om- og genplaceret andre steder i kommunen. Der er tidligere afsat midler til ny kunst på Banegårdspladsen, som nu ønskes aktiveret i forbindelse med en ansøgning til Statens Kunstfond om økonomisk støtte til et nyt kunstværk.

 

Sagsfremstilling

Fra 2015-2017 foregik et større anlægsprojekt med ombygning og renovering af Herning Station og Banegårdspladsen. I forbindelse med projektet blev flere kunstværker fra pladsen omplaceret. Herunder blandt andet Eva Sørensens "Granitrelieffer" og Ingvar Cronhammars "Mirage". Der er planlagt genplacering for begge værker, hvor Eva Sørensens skulpturer forventes opsat i parken ved den nye politistation i Haraldsgade, mens "Mirage" placeres i den nyrenoverede Skulpturpark i Birk.

 

Et af fokusområderne for anlægsprojektet var at etablere en flot og funktionel banegårdsplads samt skabe en flot ankomst til byen. Der er på baggrund af genplaceringen af de tidligere benyttede kunstværker derfor ønske om at skabe et helt nyt kunstværk til området, som der tidligere er afsat midler til.

 

Forvaltningen anbefaler, at Statens Kunstfonds pulje "Kunst i det offentlige rum" søges om at indgå i projektet, da der gennem denne pulje kan opnås projekttilskud. Formålet med puljen er at give borgere mulighed for at møde kunst af høj kvalitet samt at virke igangsættende for kunstneres produktion. Puljen omfatter udvikling af specifikke kunstopgaver i tæt dialog mellem kunstner og modtager, hvor der er mod og rum til at udvide og udfordre opfattelsen af, hvad kunst i det offentlige rum skal og kan være.

 

En ansøgning til puljen vurderes blandt andet på motivation og åbenhed, lokal forankring, tilgængelighed, høj kunstnerisk kvalitet samt egenfinansiering.

 

Forvaltningen vurderer, at kunstværket med den særlige placering på Banegårdspladsen kan afspejle den ankomstidentitet, som projektet har lagt op til, og værket skal derfor fungere som en markant markør for Banegårdspladsen. Udvælgelse af værk og kunstner træffes via et open call. Her benyttes Banegårdspladsen som lokation, og der opstilles en række kriterier for værket. Blandt andet bør det medtænkes, at et kommende værk alt efter placering på pladsen, ikke må belaste etagedækket til den underliggende p-kælder.

 

Det foreslås at processen faciliteres af forvaltningen, herunder at der etableres et passende projektudvalg til sparring og udvælgelse bestående af både kommunale repræsentanter samt kvalificerede fagpersoner fra kommunens kunstmiljø og kulturliv. 

 

Kultur og fritidsudvalget har sagen til udtalelse.

 

Økonomi

Forvaltningen anbefaler Byplanudvalget, at der Der er på stednr. 223046 - Herning C tidligere afsat 749.000 kr. ud af midlerne afsættes 500.000 kr. til ny kunst på Banegårdspladsen, mens de resterende 159.000 kr. disponeres til et kommende lyskunstprojekt i krydset mellem Skolegade og Bredgade jf. sag, der også behandles på Byplanudvalgets møde den 14. april 2020.

 

Det forventes at ansøge Statens Kunstfond om en fordobling af egenfinansieringen til ny kunst på Banegårdspladsen.

 

til ny kunst i bymidten og Banegårdspladsen. Der er på Byvalgsudvalgsmøde den 9. marts disponeret 70.000-90.000 kr. til et kommende kunstprojekt med HEART. Der resterer derfor 659.000 kr.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at den foreslåede proces for det videre arbejde med ny kunst til Banegårdspladsen godkendes 

 

at der reserveres 0,5 mio kr. af de disponerede midler til ny kunst i bymidten og Banegårdspladsen til en ansøgning til Statens Kunstfond   
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

57. Præsentation af lyskunstprojekt til Herning gågade

Sagsnr.: 20.04.02-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Præsentation af lyskunstprojekt til Herning gågade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Der fremlægges præsentation til Kultur- og Fritidsudvalget samt Byplanudvalget af forslag til lyskunstprojekt af kunstner Jacob Schokking til placering i krydset mellem Skolegade og Bredgade.

 

Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget godkender lyskunstprojektet, og at det resterende beløb til værket på 330.000 kr. finansieres med 159.000 kr. fra midler til kunst i bymidten fra Herning C, samt 171.000 kr. fra endnu ikke disponerede midler fra Herning C.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringen af Bredgade (Herning Gågade) som en del af samlede Bymidteprojekt blev der arbejdet indgående med strækningen mellem Poulsens Plads og Torvet.

 

Arbejdet omfattede udover den generelle renovering også tre nedslagspunkter i gågadens forløb, hvoraf knudepunktet ved Skolegades afslutning og Bredgades start blev foreslået til et større lyskunstprojekt.

 

Det blev på Byplanudvalgets møde den 23. november 2015 besluttet at arbejde videre med projektet med det formål, at knytte det eksisterende vandelement på Skolegade og den renoverede gågade sammen ved hjælp af et lyselement i højden. Ud fra det fremlagte dispositionsforslag blev det besluttet, at der skulle indgås samarbejde med en kunstner om at skabe en stemningsfuld og nyskabende oplevelse til byrummet.

 

Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen på opfordring af Søren Taaning indledt dialog med billedkunstner og scenograf Jacob Schokking, der har produceret et skitseforslag til et lyskunstprojekt med udgangspunkt i placeringen ved Skolegade og Bredgade.

 

Jacob Schokking er en hollandsk billedkunstner bosat i Danmark, der siden starten af 1980’erne har arbejdet med forskelligartet installationskunst og visuelle udtryksformer. Igennem det tidligere produktionsselskab Holland House har han, sammen med videokunstner Ane Mette Ruge, produceret visuelle iscenesættelsesmetoder til blandt andet teater- og operaforestillinger på Det Kongelige Teater. Han har tidligere modtaget en Reumert som Årets Instruktør for to forestillinger samt Reumerts Særpris i 2002 for sin evne til at gå egne veje med afsæt i billedkunst og performance.

 

Værket tager udgangspunkt i en vinkelret geometri, fokuserede lysretninger og et foranderligt udtryk baseret på dagslys og mørke. Værket består af en række sammensatte aluminiumsprofiler med gemte LED-bånd.

 

Værket ændrer udtryk alt efter, hvilken vinkel man beskuer det fra, og gemmer også på skjulte H-formationer, og angiver retninger på gaderne i krydset. Med sine forskellige lysflader ligger værket fint i tråd med andre lysprojekter i Herning Kommune, som eksempelvis lyssætningen ved motorvejsbroerne og den nye ankomsthal ved Jyske Bank Boxen. Det er på samme måde som det kendes fra lyssætningen på Jyske Bank Boxen også muligt at programmere farverne på lyset i værket, så det kan tilpasses i forbindelse med events og efter behov.

 

Det samlede værk er ca. 3 meter højt og 5 meter langt, og er designet til at hænge i højden midt i krydset mellem Skolegade og Bredgade. Værkets opsætning er blevet fagligt vurderet til at skulle monteres i tre master, da de omkringliggende bygningers facader ikke vil kunne holde til værkets vægt på i alt 184 kg. Lysretningen forsøges tilpasset, således det ikke generer områdets beboere og brugergrupper.

 

Økonomi

Værkets samlede budget er på 260.000 kr. Opsætning af værket inklusiv master, fundamenter og wires, koste efter oversalg ca. 140.000 kr, og dertil kommer skitseprojektet på 30.000 kr. I alt 430.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Grundejerforening har tilkendegivet, at de ønsker at støtte projektet med 100.000 kr. Der er således en resterende udgift til værket på 330.000 kr. 

 

På stednr. 223046 - Herning C resterer 159.000 af de tidligere afsatte 749.000 kr. til ny kunst i bymidten og Banegårdspladsen.  

 

Forvaltningen anbefaler Byplanudvalget, at der af midlerne fra Herning C afsættes 159.000 kr. til lyskunstprojektet i krydset mellem Skolegade og Bredgade.

 

Derudover foreslår forvaltningen, at de resterende 171.000 kr. til værket finansieres af øvrige, endnu ikke disponerede midler til andre projketer fra Herning C.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender lyskunstprojektet

at Byplanudvalget godkender, at der fra stednr. 223046 - Herning C - midler til Kunst i bymidten bidrages med 159.000 kr.

 

at Byplanudvalget godkender, at der fra stednr. 223046 - Herning C afsættes 171.000 kr. til værket af endnu ikke disponerede midler

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Herning skitsepræsentation opdat. 23.03.2020.pdf
 

58. Forskønnelsespuljen - Godkendelse af projekter og status

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Godkendelse af projekter og status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Der blev på Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 (punkt 59) afsat 350.000 kr. til forskønnelse i Ørnhøj og 350.000 kr. til forskønnelse i Haderup.

Der foreligger nu projekter for begge byer som Byplanudvalget bedes godkende. Projektmidlerne er frigivet.

Forvaltningen har derudover modtaget en ansøgning fra Skibbild-Nøvling, som har ansøgt om vejtræer centralt i byen.

Endvidere foreslår forvaltningen at projektet i Gullestrup tilføres supplerende midler til en bevægelsessti.

I sagen fremgår der også en status for igangværende og kommende projekter.

Sagsfremstilling

Ørnhøj:

Herning Vand er i gang med kloakrenovering af centrale gader i Ørnhøj. Teknik og Miljø følger kloakprojektet med renovering af fortove, gadebelysning samt trafiksikkerhedsfremmende elementer.

Forvaltningen har i samarbejde med borgerforeningen i byen udarbejdet et projekt for den centrale plads i Ørnhøj. Denne plads fremstår i dag lidt slidt og inviterer ikke umiddelbart til ophold på stedet. Forvaltningen forslår derfor, at området får en omfattende forskønnelse med flere forskellige elementer. 

 

På pladsen står der i dag en stor ørneskulptur af granit, som ikke vurderes at komme til sin ret. Derudover bliver pladsen hovedsageligt brugt til parkering og som busstoppested.

 

Det forslås, at pladsen åbnes mere op, så ”Ørnen” bliver mere synlig. Derudover foreslås det, at pladsen gøres grønnere med mere farverig beplantning. De tre eksisterende træer bevares. Parkeringspladsen gøres mindre, så rummet inviterer til andet end parkering. Bussen kører i dag ensrettet rundt om pladsen, derfor forslås det at kørebanen gøres smallere. Busskurer vendes 90 grader, så man kigger ud på pladsen når man venter på bussen og dermed bliver der skabt en ventezone. Der etableres cykelparkering sammen med ventezonen.

På pladsen etableres der nye siddemuligheder, så der kommer et møde- og opholdssted i byen.

 

Projektet udføres i forbindelse med kloakrenoveringens tidsplan. 

 

Økonomi: 350.000 kr.

 

 

Skitseprojekt i Ørnhøj

 

Haderup:

Haderup har fået afsat projektmidler til forskønnelse i byen inden der gennemføres områdefornyelse. Omfartsvejen forventes åbnet ved udgangen af 2020. Efter åbningen af omfartsvejen overdrages den gamle hovedvej gennem byen til Herning kommune.

 

Forvaltningen har i samarbejde med borgerforeningen udarbejdet et projekt til forskønnelse flere steder i byen.

 

Et centralt sted i byen er dagligvarebutikken som ligger ud til hovedvejen. Her forslås en ny beplantning og der er indgået aftale om at sætte mobile plantekummer op på et større asfaltareal foran dagligvarebutikken. Der etableres ligeledes beplantning på hjørnet af Herningvej og Åbakkevej.

 

Området omkring skolen forslås forskønnet med flere nye mindre træer der kan give farve til området. Pladsen, hvor børnene venter på skolebussen, er slidt og inviterer ikke til ophold. Pladsen fornys og gøres større og der forslås nye siddemøbler.

 

Der er en dialog i gang med skolen omkring et maleri på gavlen ud mod pladsen.

 

På et grønt område ved dagligvarebutikken, der ejes af Herning Kommune, foreslås det at arealet får et større naturpræg, med stor variation i træer og buske, som vil give gode levesteder for insekter, f.eks. sommerfugle. Der etableres en ny belagt flade med mulighed for ophold. Borgerforeningen ønsker at der opsættes multifunktionelle møbler, der f.eks. kan bruges som en scene eller lignende.

 

Økonomi: 350.000 kr.

 

Projektområder i Haderup

 

Gullestrup:

Udførelsen af forskønnelsesprojektet i Gullestrup er igang. Der er afsat 500.000 kr. til projektet hvoraf en del er udført, bl.a.:

 • Kunstnerisk udsmykning på indvendig side af cykelbroen over Gullestrupvej, er udført af kunstneren Mormor.
 • Lys på udvendig side af cykelbroen.
 • Legeplads for 0-6 årige i skoven, legeredskaber etableres med midler fra Teknik og Miljø.
 • Cykeltrack i skoven, delvist med midler fra Teknink og Miljø
 • Blomstereng langs Gullestrupvej
 • Bevægelsessti i skoven

 

I forhold til bevægelsesstien gennem skoven er der mulighed for at udvikle projektet yderligere, som gør området, og det man kan lave i skoven, til noget særligt. Der er i projektet fokus på bevægelse for børn og voksne samt planlagte og uplanlagte mødesteder i skoven. I forhold til bevægelse, er der et særligt fokus på "Bevæg dig for livet" og tankerne om at det skal være nemt at bevæge sig sammen. Forskønnelsesprojektet i Gullestrup forventes færdigt inden sommerferien.

 

Det foreslås at der afsættes yderligere 75.000 kr. til bevægelsessti projektet.

Projektmidlerne forsåles disponeret af forskønnelsesmidler fra 2019, som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter jf. bilaget. Projektmidlerne er frigivet.

 

Skitse bevægelsessti i Gullestrup

 

Skibild-Nøvling:

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Skibbild-Nøvling vedr. beplantning med vejtræer mellem Skibbild og Nøvling. Økonomien i forhold borgerforeningens ønsker er justeret, således at der er medtaget etableringsdrift og flere træer i projektet, da forvaltningen vurderer, at træerne bør plantes tættere for at få en bedre sammenbindende virkning af bepantningen mellem de to byområder.

 

Økonomi: 75.000 kr.

 

Status på igangværende projekter:

 

Kibæk, Nr. Bredgade:

Projektet er igangsat og udførelse starter efter påske.

 

Sdr. Felding:

Projektet ved Brugsens Have med trappeanlæg, nye bænke og solsejl er udført.

 

Muren, hvor vægmaleriet skal udføres, pudses op hurtigst muligt i forhold når vejret tillader det. Det forventes at vægmaleriet udføres i maj.

 

Parkeringspladsen ved Dagmar Bio får nyt slidlag og der opsættes afskærmning foran muren rundt om p-pladsen. Ud mod vejene etableres der nye plantebede med træer og bunddække. Der etableres en særlig belysning på transformatortårnet. Projektet udføres inden sommerferien.

 

Markedspladsen i Aulum:

Skitsering pågår. Det første møde er afholdt med skolen for at afdække deres behov i forhold til parkering, skolebusser samt af- og påsætning.

Det forventes, at projektet kan politisk godkendes inden sommerferien, hvorefter projektet kan anlægges hurtigst muligt herefter.

 

Vildbjerg – plads bag biblioteket, Østergade:

Skitsering på Østergade pågår og der er dialog med borgerforeningen omkring projektet. Projektet udføres hurtigst muligt.

Plads bag biblioteket afventer Herning Vand, som er i gang med en kloakrenovering i området. Projektet udføres hurtigst muligt herefter.

 

Kommende projekter:

 

Sinding Hovedgade:

Skitseringsprocessen pågår og der er afholdt det første dialogmøde med borgergruppen. Det forventes, at der er et færdigt skitseprojekt som kan godkendes inden sommerferien. Herefter udbud i efteråret og anlægget kan opstartes i foråret 2021.

 

Birk:

Der skitseres på at forbedre oplevelsen af gåturen fra trinbrættet i Birk og til uddannelsesinstitutionerne samt museerne. Mødet med Birk, når man kommer med toget og stiger af på trinbrættet foreslås opdateret, således at der etableres en indbydende og oplevelsesrig tur det første stykke langs vejen. Projektet kan indeholde elementer af fortællingen om Birk og kunsten i området. Det undersøges bl.a. om det er muligt at sætte kunstværker som en del af oplevelserne på strækningen. Se bilag.

 

Gjellerup:

Der skitseres på en forskønnelses af et grønt område ved Kirkebyvej i Gjellerup. Området ligger centralt i byen og temaet der arbejdes med er små lunde i området som f.eks. en kirsebærlund og en æblelund.

 

Vildbjerg:

Området omkring stationen foreslås opgraderet med bedre opholdsmuligheder, cykelparkering og så området fremtræder forskønnet og mere indbydende. Projektet er et fælles projekt med vejafdelingen, som har mulighed for at søge statslige puljer til projektet. Dette forventes at kunne gennemføres til august.

Økonomi

Der er af Byplanudvalget den 19. marts 2018 (punkt 59) afsat 1 mio. kr. til forskønnelse i Herning Kommunes landsbyer, der er på nuværende tidspunkt prioriteret 372.000 kr. af disse midler til landsbyerne. Forvaltningen anbefaler at de 75.000 kr. til forskønnelse i Skibbild-Nøvling prioriteres af disse midler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at status for igangværende projekter tages til efterretning

 

at projektet for Ørnhøj godkendes og udføres

 

at projektet for Haderup godkendes og udføres

 

at projektet med vejtræer i Skibbild-Nøvling på 75.000 kr. godkendes og udføres

 

at der afsættes 75.000 kr. til bevægelsessti i Gullestrup
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Skitseprojekt Ørnhøj
 • Haderup projekter
 • Skitseoplæg Gullestrup bevægelsessti
 • Ansøgning fra Skibbild-Nøvling
 • Økonomioversigt Forskønnelsespuljen
 

59. Smukke Indfaldsveje

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Smukke Indfaldsveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Projekterne der er prioriteret i projekt "Smukke Indfaldsveje" er ved at være færdiggjorte.

 

Med denne sag gives en kort status for de projekter, som er gennemført, og forslag om godkendelse af nye lysprojekter i rundkørsler, samt et projekt ved Vardevej og MCH.

Sagsfremstilling

Der er på nuværende tidspunkt restmidler fra projekt Smukke Indfaldsveje for 874.000 kr. De forventede slutregninger på de sidste projekter lyder som følgende:

 

 

Beløb

Belysning cykelbroen over banegraven

363.000 kr.

Belysning cykelbroen ved Lind, del af regning

168.000 kr.

Beplantning ved trinbrættet ved MCH

30.000 kr.

Beplantningsprojekt ved MCH-hovedindgang

68.000 kr.

Belysning i rundkørsler

245.000 kr.

I alt

874.000 kr.  

 

Projektet på Vardevej blev på Byplanudvalgets møde den 20. februar 2017 (punkt 24) prioriteret til et projekt med beplantning og sti ved trinbrættet ved MCH. Beløbet blev reduceret til 150.000 kr. Beplantningsprojektet er nu udført og det foreslås at de resterende midler i Smukke Indfaldsveje bruges til et beplantningsprojekt ved hovedindgangen ved MCH. Beplantningsprojektet ved MCHs hovedindgang vender ud mod Vardevej hvor der i projektet ved MCH er plantet vejtræer.

 

Økonomi: 68.000 kr.

 

 

Beplantningsprojekt ved MCH og Vardevej

 

Dermed er der uforbrugte midler på projekt "Smukke Indfaldsveje" på 245.000 kr. som anbefales prioriteret til at få etableret effektbelysning på de tre sportsskulpturer i tre rundkørsler. Der er på nuværende tidspunkt ikke trukket strøm ud i rundkørslerne, denne udgift er derfor medregnet i projektet.

Rundkørsel med cykelrytteren ved Chr. Ydes vej. Her belyses cykelrytteren med 4 up-light som oplyser skulpturen på en enkel måde.

 

Økonomi: 100.000 kr.

 

Cykkelrytteren

 

Rundkørsel med ishockeyspiller ved motorvejen. Her oplyses skulpturen af 4 up-light på pullert. Pullerterne kan ikke ses da de er placret i beplantningen.

 

Økonomi: 80.000 kr.

 

Ishockeyspilleren

 

Rundkørsel ved Dr. Boulevard og Mads Eeg Damgaardsvej med "håndboldhånden". En up-light som lyser op under bolden og en up-light eller spot på pullert til at oplyse håndryggen.

 

Økonomi: 65.000 kr.

 

Håndboldhånden

 

Samlet økonomi for alle belysningsprojekter i rundkørsler er 245.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at belysningsprojekt med effektbelysning i rundkørsler til 245.000 kr. godkendes og igangsættes.

 

at beplantningsprojekt ved MCHs hovedindgang på 68.000 kr. godkendes og igangsættes. 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

60.

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl