Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

54. Detailhandelsanalyse for perioden 2009-2019

Sagsnr.: 01.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Detailhandelsanalyse for perioden 2009-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Der er udarbejdet detailhandelsanalyse for perioden 2009-2019. Analysen omhandler dagligvarer, udvalgsvarer, særligt pladskrævende varer samt restaurationer, som også har betydning for detailhandelsomsætningen i de enkelte centre. Analysen viser, at Herning Kommune har en stigende omsætning. Kommunen styrker samtidigt sin position i forhold til naboerne. Internt i kommunen vokser området ved Herning Centret samtidigt med, at bymidten har vigende omsætning.

 

Analysen vil ligge til grund for målsætninger og detailhandelsudpegninger i den kommende kommuneplan.

 

Sagsfremstilling

Detailhandelsanalysen skal tilvejebringe viden, som kan bruges til at fremme udviklingen af detailhandlen i Herning kommune. Analysen tydeliggør at Herning Kommune over de seneste år er blevet et stærkere handelscenter, som tiltrækker kunder over kommunegrænsen. Samtidigt internt i kommunen vokser detailhandelsomsætningen kraftigt i området ved Herning herningCentret og tydeliggør dets betydning som Herning Kommunes vigtigste handelscenter i forhold til kundetiltrækning. De enkelte centerbyer og Herning bymidte fastholder overordnet deres detailhandelsomsætning, medvirkende til at sikre at der fastholdes lokale handelsmuligheder. Fremadrettet skal der ligeledes sikres at der er mulighed for lokal handel.

 

Analysen omhandler perioden 2009-2019 og indeholder en analyse af:

 • Herning kommune på kommuneniveau sammenlignet med nabokommuner samt Silkeborg og Aarhus kommuner
 • Herning kommune på byniveau til sammenligning af kommunens centerbyer
 • Kommunens to største handelscentre, Herning Bymidte og Aflastningscenter Herning (herningCentret, Bilka og butikkerne på Absalonsvej)

 

Konklusioner

 • Detailhandelsomsætningen i Herning kommune stiger gennem hele perioden. Dette gør sig ligeledes gældende for kommunerne Aarhus, Holstebro og Viborg
 • Herning kommune går fra et handelsindeks på 91 til 120. Detailhandelsstrukturen har dermed ændret sig til, at Herning kommune tiltrækker kunder og omsætning fra et større opland end kommunens eget befolkningsgrundlag
 • I Aflastningscenter Herning sker en kraftig vækst i omsætningsperioden. Omsætningen fordobles næsten over 10 år
 • Placeringen af biblioteket i Østergade har ikke betydet en stigning i omsætningen i bymidten
 • Vildbjerg fastholder en høj omsætning i forhold til indbyggertallet
 • Aulum oplever vækst i omsætningen i forhold til indbyggertallet og er i 2019 i nærheden af indeks 100

 

Anbefalinger

Analysens anbefalinger beskriver, hvordan detailhandlen i Herning kommune kan styrkes. Anbefalingerne bør ligge til grund for, hvordan der fremadrettet arbejdes med detailhandel, herunder udpegninger i kommuneplan og konkrete indsatsområder:

 • Tiltrække flere handlende over kommunegrænsen, for eksempel ved tiltrækning af butikskoncepter der ikke på nuværende tidspunkt er i kommunen
 • Tiltrække butikker og engrosvirksomheder, der både har internetplatform og fysisk butik
 • Skabe stærkere synergi mellem events, restaurationer og detailhandel
 • Sikre lokale indkøbsmuligheder, især dagligvarer, for at styrke byernes tiltrækningskraft ved bosætning
 • Tiltrække de unikke butikker til Herning bymidte samt dagligvarebutik til at styrke omsætningsgrundlaget

 

Især i centerbyerne er dagligvarebutikkerne af stor betydning for byens udvalgsvarebutikker. Det er i høj grad dagligvarebutikkerne som genererer kundestrømme og udvalgsvarebutikkerne er derfor afhængige af nærliggende dagligvarebutikker. Nye dagligvarebutikker i centerbyerne bør derfor placeres i de eksisterende bymidter, så længe der er andre udvalgsvarebutikker. Det sikrer, at der lokalt sikres flere indkøbsmuligheder.

 

Særlige opmærksomhedspunkter

Der sker et langsomt fald i omsætningen i Herning bymidte. Vurderingen er, at der ikke nødvendigvis er kommet færre brugere af bymidten, men den større andel af restaurationsvirksomheder betyder et lavere omsætningsgrundlag. Restaurationer har typisk en lavere omsætning end egentlige udvalgsvarebutikker pr. m2 butik.

  

Centralt i Hernings bymidte er der kun en egentlig dagligvarebutik selvom befolkningsgrundlaget burde kunne bære i hvert fald to butikker. Det anbefales, at der forsøges placeret en yderligere butik i bymidtens østlige del. Det kan fremmes ved ikke at give mulighed for yderligere dagligvarebutikker i periferien af bymidten. Dog med undtagelse af selve forstæderne som kan ses som selvstændige små detailhandelsområder med primært lokal dagligvarehandel.

 

For at sikre en balanceret udvikling i detailhandelen mellem Herning Bymidte og området ved Herning centeret bør der for nuværende ikke gives mulighed for en forøgelse af butiksarealet ved Aflastningscenter Herning. Dog bør muligheden for at placere nye butikskoncepter, der ikke allerede er til stede i Herning kommune, stadig holdes åben i aflastningscenteret. Dette for at kunne styrke kommunen som helhed som handelscenter.

 

Ved seneste udvidelse af Aflastningscenter Herning blev fastlagt en minimum butiksstørrelse på 1500 m2 for at sikre, at der i området kun bliver placeret virksomheder som der ikke er plads til i Herning bymidte. Størrelsen blev fastlagt ud fra at der i Herning bymidte ville kunne placeres butikker på op til 1000 m2 i eksisterende lokaler. Flere andre kommuner har også minimum størrelser for udvalgsvarebutikker uden for deres primære bycenter. Størrelserne varierer typisk fra 800-1500 m2. Forvaltningen vurderer, at en reduktion i størrelsen kan betyde en forskydning af handel mellem Herning bymidte og aflastningscenteret, men det kan ikke siges med sikkerhed, da det enkelte butikskoncept er afgørende for hvorvidt der sker en forskydning. Minimum størrelsen på 1500 m2 er sat ud fra et skøn, som kunne give større sikkerhed sikrer, at der i aflastningscenteret kun placeres butikker som der ikke kan findes plads til i Herning bymidte.

 

Detailhandelsanalysen i forhold til Herning Kommuneplan 2021-2032

Forvaltningen anbefaler, at anbefalingerne fra rapporten lægges til grund for de mål, der fastsættes for detailhandlen i den igangværende kommuneplanrevision.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om minimum butiks arealet i område12.E13 i forslaget til kommune plan ved skal ændres til f.eks. 750 m2
at anbefalingerne fra rapporten lægges til grund for de fremtidige mål for detailhandlen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet minimum butiksarealet i område12.E13 fastholdes på 1500 m2.


Udvalget ønsker gennem planlægningen at understøtte Herning bymidte som handelscentrum i den kommende kommuneplan

Bilag

 • Rapport Detailhandelsanalyse for Herning Kommune perioden 2009 til 2019